Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Teritorijas attīstības plānošanas likumā

Izdarīt Teritorijas attīstības plānošanas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2011, 173., 202. nr.; 2012, 88. nr.; 2014, 41. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. panta 9. punktā vārdus "republikas pilsētas" ar vārdu "valstspilsētas".

2. Papildināt 7. panta pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) nosaka kritērijus un kārtību detālplānojumu pārskatīšanai;".

3. Izteikt 9. panta 2. punktu šādā redakcijā:

"2) metodiski vada teritorijas attīstības plānošanu reģionālajā un vietējā līmenī;".

4. Papildināt 12. pantu ar ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Daugavpils valstspilsētas pašvaldība un Augšdaugavas novads, Liepājas valstspilsētas pašvaldība un Dienvidkurzemes novads, Rēzeknes valstspilsētas pašvaldība un Rēzeknes novads, Jelgavas valstspilsētas pašvaldība un Jelgavas novads, Ventspils valstspilsētas pašvaldība un Ventspils novads veido kopīgu sadarbības institūciju, lai šajā likumā noteiktajā kārtībā nodrošinātu kopēju integrētu ilgtspējīgas attīstības stratēģiju un attīstības programmu izstrādi visai teritorijai."

5. Papildināt 22. pantu ar 2.1 un 2.2 daļu šādā redakcijā:

"(21) Vietējās pašvaldības attīstības programmas investīciju plānā iekļauj attīstības projektus, kuru ieviešanas izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk. Investīciju plānā iekļauj arī tādus attīstības projektus, kurus plānots īstenot vairākām pašvaldībām kopīgi, ja kopējās projekta izmaksas ir 50 000 euro vai vairāk.

(22) Vietējā pašvaldība ikgadējā pārskatā iekļauj informāciju par tās veiktajiem ieguldījumiem šā panta 2.1 daļā minēto attīstības projektu ieviešanā."

6. Papildināt 24. panta otro daļu ar vārdiem "izņemot gadījumu, kad lokālplānojums izstrādāts tikai valsts aizsardzības vajadzībām".

7. 25. pantā:

izslēgt pirmās daļas otro teikumu;

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Saistošajos noteikumos ietver hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā (turpmāk - ģeoportāls) pieejamo apstiprinātā plānojuma interaktīvo grafisko daļu. Ģeoportālā pieejamā teritorijas plānojuma vai lokālplānojuma interaktīvā grafiskā daļa ir pašvaldības saistošo noteikumu neatņemama sastāvdaļa.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Vietējā pašvaldība divu nedēļu laikā pēc šā panta pirmajā daļā minēto saistošo noteikumu pieņemšanas nosūta tos izsludināšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu. Saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas.";

izslēgt trešo daļu.

8. Izteikt 29. panta ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Vispārīgo administratīvo aktu, ar kuru apstiprināts detālpānojums, vietējā pašvaldība nosūta publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", izmantojot teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmu un ietverot šajā administratīvajā aktā hipersaiti ar unikālo identifikatoru uz ģeoportālā pieejamo apstiprinātā detālplānojuma interaktīvo grafisko daļu, kas ir šā administratīvā akta neatņemama sastāvdaļa."

9. Pārejas noteikumos:

papildināt pārejas noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Līdz 2023. gada 1. jūnijam pašvaldības normatīvajā aktā par teritorijas attīstības plānošanas dokumentu izstrādi noteiktajā kārtībā nodrošina šo pārejas noteikumu 10. punktā noteiktajā kārtībā apstiprināto detālplānojumu atbilstību šā likuma 29. pantam.";

papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma grozījumi par 25. panta pirmās daļas otrā teikuma izslēgšanu, otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā un panta papildināšanu ar 2.1 daļu un par 29. panta ceturtā teikuma izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī.

18. Šā likuma grozījums par 12. panta papildināšanu ar ceturto daļu stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 18. februārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 2. martā

16.03.2021
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.