Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 6

Rēzeknē 2021. gada 25. februārī (prot. Nr. 118, 1. p., lēmums Nr. 1524)

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem – viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem – par Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību 2021. gadā.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" (kods 1211).

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons".

4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, kuru lietošanas veids nav "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" vai "Skaistumkopšanas salons", ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi un nodokļa maksātājs iesniegumā norādījis platību kvadrātmetros, kādā šis pakalpojums tiek sniegts.

5. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

6. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz vairāku normatīvajos aktos paredzēto nosacījumu pamata, Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde piešķir atvieglojumus atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

7. Ja šo noteikumu 2., 3., 4. punktā minētie nekustamie īpašumi tiek iznomāti saimnieciskās darbības veicējiem, nodokļa maksātājs iesniegumā norāda iznomāto platību un nomas maksu, kā arī apliecina, ka nodokļa atvieglojuma piešķiršanas gadījumā nomas maksa tiks samazināta piešķirtā atvieglojuma apmērā.

8. Ja šo noteikumu 2., 3., 4. punktā minētie nodokļa maksātāji iznomā nekustamo īpašumu saimnieciskās darbības veicējiem, tad nodokļa maksātājam piešķirtais atvieglojumu apmērs nedrīkst pārsniegt nodokļa maksātāja piešķirto nomas maksas atlaižu summu nomniekiem.

9. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 31. decembrim iesniedz Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldē motivētu iesniegumu ar apliecinājumu, ka ēkā (telpu grupā) tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi. Nodokļa maksātājs iesniegumam pievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas par sniedzamo informāciju de minimis atbalsta uzskaitei un piešķiršanai izdruku vai norāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās pretendenta veidlapas identifikācijas numuru.

10. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

11. Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvaldes lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Rēzeknes pilsētas domē.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 25.02.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 6 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē 2021. gadā"
1. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz atbalstu viesnīcu, ēdināšanas un skaistumkopšanas nozarēm 2021. gadā Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes uz saimniecisko darbību mazināšanai: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums

Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai pašvaldība var izdot saistošus noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ir būtiski ietekmējuši viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas nozares. Saistošie noteikumi paredz turpināt sniegt atbalstu šīm nozarēm Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes uz saimniecisko darbību mazināšanai. Identisks atbalsts tika sniegts arī 2020. gadā (Rēzeknes pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošie noteikumi Nr. 28 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Rēzeknē").

Vadoties pēc Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta, pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Saistošajos noteikumos paredzētie atvieglojumi samazinās 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā. Izmaiņas attiecībā uz pašvaldības budžetu nav iespējams konkrēti paredzēt, jo tas atkarīgs no nodokļu maksātāju aktivitātes, iesniedzot prasījumus, un to atbilstības atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošie noteikumi palīdzēs viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem Rēzeknes pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pārvarēt finansiālo krīzi, kas saistīta ar Covid-19 izplatības ierobežojumiem.

5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Atbalsts tiks sniegts uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtēs un lēmumu pieņems Rēzeknes pilsētas domes Finanšu pārvalde.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Rēzeknes pilsētas pašvaldībā saņemts viesu izmitināšanas pakalpojumu sniedzēja iesniegums ar lūgumu piešķirt nodokļa atvieglojumu 90 % apmērā par īpašumu, kur tiek sniegti viesu izmitināšanas pakalpojumi.
Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs
03.03.2021