Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 12

Daugavpilī 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 5, 4. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 91

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sabiedriskā transporta pakalpojumu likuma
14. panta trešo daļu
un likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
26. panta otro daļu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 254, 2017, Nr. 90, 125, 130, 2018, Nr. 11, 63, 73, 141, 248, 2019, Nr. 23, 2020, Nr. 18, 40, 57, 58, 92, 96, 142, 163, 216, 228, 2021, Nr. 28,), šādus grozījumus:

1. aizstāt noteikumu tekstā vārdus "ģimene (persona)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mājsaimniecība" (attiecīgā locījumā);

2. aizstāt 37. punktā vārdu "četrām" ar vārdu "astoņām";

3. aizstāt 37.1 punktā vārdu "četrām" ar vārdu "astoņām".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 12 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 46 "Daugavpils pilsētas pašvaldības materiālais atbalsts mazaizsargātajām personām""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums Sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ar 2021. gada 1. janvāri 1. pants tika papildināts ar 40. punktu šādā redakcijā: "mājsaimniecība - vairākas personas, kuras dzīvo vienā mājoklī un kopīgi sedz izdevumus, vai viena persona, kura saimnieko atsevišķi", paredzot, ka sociālo palīdzību klientam sniedz, izvērtējot mājsaimniecības materiālos resursus. Grozījumi paredz visā tekstā aizstāt vārdus "ģimene (persona)" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "mājsaimniecība" (attiecīgā locījumā).

Kopš 2021. gada sākuma joprojām turpinās Covid-19 infekcijas izplatība, līdz 2021. gada 6. aprīlim ir pagarināta visā valsts teritorijā izsludinātā ārkārtējā situācija. Sakarā ar saslimstības pieaugumu, pieaug arī izdevumi par stacionārā saņemtajiem pakalpojumiem. Saskaņā ar noteikumu 37. punktu, tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmēra līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā ir pensijas vecuma personām un personām ar invaliditāti, izņemot gadījumus, ja pacienta līdzmaksājums sedz no valsts budžeta un 37.1 punktu - tiesības saņemt atbalstu pacienta līdzmaksājuma segšanai vai kompensēšanai normatīvajos aktos noteiktajā apmērā līdz četrām dienām dienas stacionārā vai diennakts stacionārā un pacienta līdzmaksājuma izdevumu segšanai par ģimenes ārsta ambulatoru apmeklējumu vai ģimenes ārsta mājas vizīti un ārsta speciālista apmeklējumu ir vispārējās izglītības iestāžu izglītojamiem, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem, izņemot gadījumus, kad pacienta līdzmaksājumi tiek segti no valsts budžeta. Grozījumi paredz līdzmaksājuma segšanas vai kompensēšanas dienu skaitu palielināt no četrām līdz astoņām dienām.

Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz izdarīt grozījumu 37. un 37.1 punktā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei papildus būs nepieciešami aptuveni 91 800 euro. Atbalstu varētu saņems aptuveni 2295 iedzīvotāji, t.sk. 45 vispārējās izglītības iestāžu izglītojamie, kuru dzīvesvieta deklarēta Daugavpils pilsētā un kuri mācās klātienē, vecumā no 18 līdz 20 gadiem .
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

02.03.2021