Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 2

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2021. gada 25. februārī

Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2021. gada 25. februāra sēdes lēmumu (prot. Nr. 4, 5. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Svītrot Saistošo noteikumu 13.6. apakšpunktu.

2. Izteikt Saistošo noteikumu 16.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.2. īstenojot pašvaldības centrālās administrācijas vadītāja kompetenci, pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības centrālās administrācijas darbiniekus;".

3. Izteikt Saistošo noteikumu 16.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16.3. paraksta koplīgumu ar pašvaldības darbiniekiem;".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 "Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums" ir precizējami atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" regulējumam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam, nodalot pašvaldības lēmējvaras funkcijas no izpildvaras funkcijām.
2. Īss projekta satura izklāsts No saistošajiem noteikumiem tiek izslēgtas domes priekšsēdētāja pilnvaras saskaņot izpilddirektora lēmumus par administrācijas darbinieku pieņemšanu vai atbrīvošanu no darba, kā arī koplīguma saskaņošanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

26.02.2021