Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ādažu novada domes saistošie noteikumi Nr. 1/2021

Ādažu novadā 2021. gada 26. janvārī

Grozījums Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 "Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā"

Apstiprināti ar Ādažu novada domes
26.01.2021. sēdes lēmumu (prot. Nr. 2 § 21)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu

Izdarīt Ādažu novada domes 2016. gada 25. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 "Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā" šādu grozījumu:

Izteikt 22. un 23. punktu šādā redakcijā:

"22. Pašvaldības apmaksātu Pakalpojumu ir tiesības saņemt:

22.1. ģimenēm, kas audzina bērnu invalīdu un kuru ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni;

22.2. pensijas vecuma personām, personām ar I un II grupas invaliditāti, kā arī personām ar funkcionāliem traucējumiem, kuru ienākumi nepārsniedz maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un kurām nav palīdzētspējīgu atsevišķi dzīvojošo likumīgo apgādnieku.

23. Ģimenes (personas) ienākumus izvērtē analoģiski Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumos Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu" noteiktajai kārtībai."

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

 

Paskaidrojuma raksts
Ādažu novada domes 2021. gada 26. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 1/2021 "Grozījumi Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 "Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas un norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums

1.1. Likuma "Par pašvaldībām" (turpmāk - likums) 15. panta pirmās daļas 7. punktā noteikts, ka pašvaldības autonomā funkcija ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālo palīdzību.

1.2. Grozījumi Ādažu novada domes 25.10.2016. saistošajos noteikumos Nr. 29/2016 "Saistošie noteikumi par aprūpes mājās pakalpojuma piešķiršanas kārtību Ādažu novada pašvaldībā" (turpmāk - Noteikumi) izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta trešo daļu.

1.3. ņemot vērā grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un Ministru kabineta 2020. gada 17. decembra noteikumus Nr. 809 "Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu", ir nepieciešams grozīt Noteikumus, precizējot maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni un mājsaimniecības ienākumu izvērtēšanas kārtību.

2. Īss projekta satura izklāsts

Noteikumu mērķis ir paplašināt mērķgrupas, kurām pienākas aprūpes mājās pakalpojums, jo tiek palielināts ienākumu līmenis maznodrošinātām mājsaimniecībām par 171 euro pirmajai personai mājsaimniecībā un par 40 euro otrajai personai.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

3.1. Noteikumu īstenošanai prognozēta palielināta finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu, jo palielināsies klientu skaits, veidojot izmaksu pieaugumu par 10 000 euro.

3.2. Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot pašvaldības jaunas institūcijas un darba vietas vai paplašināt esošo institūciju kompetenci.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

4.1. Mērķgrupas, ko ietekmē Noteikumi, ir Ādažu novada pašvaldībā deklarētās personas, kuras atbilst Noteikumos noteiktajām kategorijām.

4.2. Noteikumu tiesiskais regulējums neietekmēs uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

5.1. Institūcija, kurā privātpersona var vērsties Noteikumu piemērošanā, ir Ādažu novada domes Sociālais dienests.

5.2. Noteikumu projekts neskar administratīvās procedūras un nemaina privātpersonām veicamo darbību līdzšinējo kārtību.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

6.1. Noteikumu projekts tika izskatīts Ādažu novada domes Izglītības, kultūras, sporta un sociālajā komitejā, kā arī Finanšu komitejā.

6.2. Pēc Noteikumu projekta izskatīšanas domes komitejās, tas tika publicēts pašvaldības tīmekļvietnē www.adazi.lv, dodot iespēju sabiedrībai izteikt priekšlikumus vai iebildumus. Noteiktajā laikā iebildumi vai priekšlikumi netika saņemti.

Ādažu novada domes priekšsēdētājs M. Sprindžuks

26.02.2021