Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 8

Daugavpilī 2021. gada 11. februārī (prot. Nr. 4, 21. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 11. februāra lēmumu Nr. 71

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. Izteikt 8.1 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Pašvaldībā ir izveidotas šādas pašvaldības aģentūras:

8.11. Daugavpils pilsētas pašvaldības tūrisma attīstības un informācijas aģentūra;

8.12. Daugavpils pilsētas pašvaldības un Daugavpils Universitātes aģentūra "Daugavpils Sporta medicīnas centrs".".

2. Svītrot 16.8. apakšpunktu.

3. 18. punktā:

3.1. izteikt 18.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2. pieņem darbā un atbrīvo no darba pašvaldības administrācijas darbiniekus, apstiprina darbinieku amata pienākumus, paraksta koplīgumu, izskata darbinieku sūdzības;".

3.2. papildināt ar 18.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.2.1 savas kompetences ietvaros izdot iekšējos normatīvos aktus Domes administrācijai (kārtības, noteikumus u.c.), ja likums nenosaka citādi;".

4. Papildināt 73. punktu ar 73.2.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"73.2.1 deputātu priekšlikumi;".

5. Izteikt 89. punktu šādā redakcijā:

"89. Deputātiem priekšlikumi par grozījumiem lēmumu projektos jāformulē precīzi un konkrēti. Deputāti balso par katru iesniegto priekšlikumu pēc debašu noslēguma. Deputātam ir tiesības izteikties par balsošanas motīviem par iesniegtajiem priekšlikumiem pēc balsojuma par lēmuma projektu.".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 11. februāra saistošo noteikumu Nr. 8 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem noteikumos:

- precizēts pašvaldībā izveidoto pašvaldības aģentūru sarakts (8.1 punkts tiek izteikts jaunā redakcijā);

- precizēta pašvaldības izpilddirektora kompetence par iekšējo normatīvo aktu izdošanu (18. punkts papildināts ar 18.2.1 apakšpunktu);

- svītrots 16.8. apakšpunkts;

- nolikuma 18.2. apakšpunkts izteikts jaunā redakcijā;

- precizēta kārtība, kādā tiek izskatīti deputātu priekšlikumi par grozījumiem lēmumu projektos (89. punkts izteikts jaunā redakcijā, 73. punkts papildināts ar 73.2.1 apakšpunktu).

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

12.02.2021