Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Siguldas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 4

Siguldā 2021. gada 28. janvārī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā"

Apstiprināti ar
Siguldas novada pašvaldības
domes lēmumu (prot. Nr. 2, 30. §)

Izdoti saskaņā ar
likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 15. punktu,
likuma "Par nodokļiem un nodevām"
12. panta pirmās daļas 4. punktu,
Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija
noteikumu Nr. 480 "Noteikumi par kārtību,
kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldības nodevas"
16.1 punktu, Covid-19 infekcijas izplatības
pārvaldības likuma
24. pantu

Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā" šādus grozījumus:

1. 12. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 31. decembrim" aizstāt ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 31. decembrim".

2. 13. punktā vārdus un skaitļus "līdz 2020. gada 31. decembrim" aizstāt ar vārdiem un skaitļiem "līdz 2021. gada 31. decembrim".

3. Šie saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada pašvaldības domes saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2016. gada 3. augusta saistošajos noteikumos Nr. 24 "Par nodevām par tirdzniecību publiskās vietās Siguldas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošo noteikumu projekts izstrādāts ar mērķi līdz 2021. gada 31. decembrim paredzēt (pagarināt) atbrīvojumu no ielu tirdzniecības nodevas samaksas saistībā ar Covid-19 izplatību, izņemot nodevu par ielu tirdzniecību pasākumu laikā, ņemot vērā to, ka nodevas noteikšana ir pašvaldības tiesība, kā arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras 30.04.2020. vēstuli Nr. 2020/44, kurā lūgts: "Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kamera (turpmāk - LTRK) norāda, ka, ņemot vērā spēkā esošos ierobežojumus, kas izriet no Ministru kabineta 2020. gada 12. marta rīkojuma Nr. 103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", un to radītās sekas, ir vairākas nozares, kas pastiprināti izjūt COVID-19 izraisītās krīzes ietekmi. Līdz ar to pašvaldībām ir iespēja sniegt atbalstu tiem uzņēmumiem un saimnieciskās darbības veicējiem, kas veic īslaicīgu vai pastāvīgu ielu tirdzniecību publiskās vietās vai ielu tirdzniecību sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu publiskās vietās, piemēram, āra kafejnīcās, terasēs vai teltīs. Tāpēc LTRK aicina tās Latvijas pilsētas un pašvaldības, kas savos saistošajos noteikumos noteikušas nodevu, kas izriet no likuma "Par nodokļiem un nodevām" 12. panta pirmās daļas un Ministru kabineta 2005. gada 28. jūnija noteikumiem Nr. 480 "Noteikumi par kārtību, kādā pašvaldības var uzlikt pašvaldību nodevas", izvērtēt iespēju līdz 2020. gada beigām to nepiemērot.". Minētajā vēstulē norādītais joprojām ir aktuāls, ņemot vērā Covid-19 infekcijas izplatību un ar to saistīto krīzi.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka fiziskās un juridiskās personas līdz 2021. gada 31. decembrim nodevu par ielu tirdzniecību, kas noteikta šo noteikumu 4.1. apakšpunktā, nemaksā. Lai nodrošinātu regulējuma piemērošanas nepārtrauktību, saistošie noteikumi paredz to piemērošanu no 2021. gada 1. janvāra.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanai netiek prognozēta būtiska finansiāla ietekme uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošo noteikumu projekts pozitīvi ietekmē uzņēmējdarbības vidi.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošos noteikumus publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", kā arī tie tiek publicēti pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv un izlikti redzamā vietā pašvaldības domes ēkā un pagastu pārvaldēs.

Par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Pakalpojumu centrā, Raiņa ielā 3, Siguldā, Siguldas novadā, LV-2150.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu projekts publicēts Siguldas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

20.02.2021