Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 12

Rīgā 2021. gada 20. janvārī (prot. Nr. 9, 13. §)

Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 4. punktu
un 43. panta trešo daļu

Izdarīt Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs" (Latvijas Vēstnesis, 2015, Nr. 33; 2017, Nr. 35; 2020, Nr. 67) šādus grozījumus:

1. Svītrot 6.4. un 6.7. apakšpunktā vārdu "speciālā".

2. Svītrot 6.12. apakšpunktu.

3. Svītrot 6.19. apakšpunktā vārdus "- attīstības centrs".

4. Papildināt 13. punktu aiz vārda "zīmogu" ar vārdiem "vai izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv".

5. Izteikt saistošo noteikumu pielikumu "Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni" jaunā redakcijā.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Pielikums
Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra
saistošajiem noteikumiem Nr. 137
(Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra
saistošo noteikumu Nr. 12 redakcijā)

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni.
Latviešu mācībvalodas skolas

Rīgas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestāžu mikrorajoni.
Mazākumtautību mācībvalodas skolas

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2021. gada 20. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 12 "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Saistošie noteikumi "Grozījumi Rīgas domes 2015. gada 27. janvāra saistošajos noteikumos Nr. 137 "Par kārtību, kādā reģistrējami iesniegumi par bērna uzņemšanu 1. klasē Rīgas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs"" precizē informāciju par izglītības iestāžu nosaukumiem.

Saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 29. maija lēmumu Nr. 322 "Par Rīgas Klasiskās ģimnāzijas nosaukuma maiņu" ir mainīts izglītības iestādes nosaukums, jaunais nosaukums - Rīgas Valsts klasiskā ģimnāzija.

Saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 29. maija lēmumu Nr. 324 "Par nosaukuma maiņu atsevišķām Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta pakļautībā esošām vispārējās izglītības iestādēm" ir mainīti izglītības iestāžu nosaukumi.

Saskaņā ar Rīgas domes 2020. gada 29. maija lēmumu Nr. 397 "Par Rīgas Lastādijas pamatskolas likvidāciju" ir likvidēta Rīgas Lastādijas pamatskola.

Ņemot vērā veiktās izmaiņas vispārējās izglītības iestāžu sarakstā, ir precizēti to nosaukumi iestāžu mikrorajonu attēlojumā, kas pieejams tīmekvietnē https://katalogs-iksd.riga.lv/skolu-mikrorajoni?skolu-mikrorajoni.

Lai reģistrētu informāciju par bērnu uzņemšanai 1. klasē, neierodoties izglītības iestādē, saistošajos noteikumos ir paplašinātas bērna likumisko pārstāvju tiesības iesniegt iesniegumu, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Nodrošināt bērna likumiskajiem pārstāvjiem iespēju iesniegt elektroniski arī bez droša elektroniskā paraksta parakstītu iesniegumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai 1. klasē un iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, tādējādi paplašinot pakalpojuma pieejamību un mazinot Covid-19 infekcijas izplatīšanās risku.

Vienlaikus iepriekšminētais pakalpojums izglītības iestādēm sniedz efektīvāku resursu izmantošanu savu funkciju nodrošināšanai.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Neietekmē.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Administratīvās procedūras tiek atvieglotas - noteikumi paredz bērna likumiskajiem pārstāvjiem iespēju elektroniski iesniegt iesniegumu par bērna reģistrēšanu uzņemšanai 1. klasē un iesniegumu par bērna uzņemšanu 1. klasē, izmantojot tiešsaistes formas, kuras pieejamas Vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā Latvija.lv.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

18.02.2021