Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Ludzas novada domes 2021. gada 28. oktobra saistošos noteikumus "Par nekustamā īpašuma nodokli un nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piemērošanu Ludzas novadā".
Kārsavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Kārsavā 2021. gada 28. janvārī
Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Kārsavas novadā
Apstiprināti ar Kārsavas novada domes
2021. gada 28. janvāra sēdes lēmumu Nr. 44, prot. Nr. 2

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā piešķir nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus saimnieciskās darbības veicējiem – viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem – par Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību.

2. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gada 1. un 2. ceturksnim aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un ar tām saistīto zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas vai sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa".

3. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2021. gada 1. un 2. ceturksnim aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti skaistumkopšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) nosaukums saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Skaistumkopšanas salons".

4. Ja nekustamais īpašums, par kuru personai ir tiesības saņemt nodokļa atvieglojumus, tikai daļēji atbilst šo noteikumu prasībām, tad nodokļa atvieglojumus piešķir tikai par atbilstošo nekustamā īpašuma daļu.

5. Ja personai ir tiesības saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus uz vairāku normatīvajos aktos paredzēto nosacījumu pamata, atvieglojumus piešķir atbilstoši vienam personai vislabvēlīgākajam nosacījumam.

6. Lai pieteiktos nodokļa atvieglojumu saņemšanai, nodokļa maksātājs līdz 2021. gada 15. jūlijam iesniedz Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administratoram motivētu iesniegumu ar apliecinājumu, ka ēkā (telpu grupā) tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi.

7. Iesniegumus par nodokļa atvieglojumu piešķiršanu izskata nekustamā īpašuma nodokļa administrators.

8. Nekustamā īpašuma nodokļa administratora lēmumu Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā var apstrīdēt Kārsavas novada domē.

Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I. Silicka
Paskaidrojuma raksts
Kārsavas novada domes 28.01.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība, lai mazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi uz saimniecisko darbību Kārsavas novadā"
Paskaidrojuma raksta sadaļasNorādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāstsSaistošie noteikumi paredz atbalstu viesnīcu, ēdināšanas un skaistumkopšanas nozarēm 2021. gada 1. un 2. ceturksnim Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes uz saimniecisko darbību mazināšanai: nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir nodokļa maksātājiem 90 % apmērā no 2020. gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas par ēkām (telpu grupām) un zemi, ja šajā nekustamajā īpašumā tiek sniegti viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas vai skaistumkopšanas pakalpojumi un ja ēku (telpu grupu) galvenais lietošanas veids saskaņā ar Nekustamā īpašuma valsts kadastra reģistra datiem ir "Viesnīcas un sabiedriskās ēdināšanas ēkas; viesnīcas vai sabiedriskās ēdināšanas telpu grupa" vai arī nosaukums ir "Skaistumkopšanas salons".
2. Projekta nepieciešamības pamatojumsAtbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai un ceturtajai daļai pašvaldība var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. Saskaņā ar Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu pašvaldības var pieņemt saistošo noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību.

Covid-19 izplatības ierobežošanas pasākumi ir būtiski ietekmējuši viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanas nozares. Saistošie noteikumi paredz atbalstu šīm nozarēm Covid-19 izplatības negatīvās ietekmes uz saimniecisko darbību mazināšanai.

Vadoties pēc Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta, pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetuSaistošajos noteikumos paredzētie atvieglojumi samazinās 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus pašvaldības budžetā provizoriski par 300 EUR. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma kopsummu ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un to atbilstība šajos saistošajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāSaistošie noteikumi palīdzēs viesu izmitināšanas, sabiedriskās ēdināšanas un skaistumkopšanas pakalpojumu sniedzējiem Kārsavas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā pārvarēt finansiālo krīzi, kas saistīta ar Covid-19 izplatību.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrāmAtbalsts tiks sniegts uz nodokļa maksātāja iesnieguma pamata. Nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju un nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem izvērtēs un lēmumu pieņems Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma nodokļa administrators.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonāmNav notikušas.
Kārsavas novada domes priekšsēdētāja I. Silicka
13.02.2021