Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 75

Rīgā 2021. gada 4. februārī (prot. Nr. 12 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām"

Izdoti saskaņā ar Darba likuma
40. panta septīto daļu
un Statistikas likuma
21. panta 1. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 23. maija noteikumos Nr. 264 "Noteikumi par Profesiju klasifikatoru, profesijai atbilstošiem pamatuzdevumiem un kvalifikācijas pamatprasībām" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 104. nr.; 2018, 49. nr.; 2019, 32., 114. nr.; 2020, 61. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot pielikuma 17.17. un 17.18. apakšpunktu.

2. Papildināt pielikumu ar 17.23. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.23. Pašvaldības domes DEPUTĀTS

1111 29"

3. Svītrot pielikuma 19.33. un 19.34. apakšpunktu.

4. Svītrot pielikuma 75.15. un 75.20. apakšpunktu.

5. Svītrot pielikuma 96.6., 96.8., 96.9., 96.11., 96.12., 96.13., 96.14., 96.15., 96.16., 96.17., 96.18., 96.19., 96.22. un 96.23. apakšpunktu.

6. Svītrot pielikuma 98.5., 98.6. un 98.11. apakšpunktu.

7. Svītrot pielikuma 100.5., 100.8., 100.10., 100.14. un 100.15. apakšpunktu.

8. Svītrot pielikuma 102.6., 102.7., 102.11. un 102.16. apakšpunktu.

9. Papildināt 104.1. apakšpunktu aiz vārdiem "statistiskās metodes un paņēmienus" ar vārdiem "statistiskās un ekonometriskās metodes, statistikas datorprogrammas un vairākas programmēšanas valodas".

10. Papildināt 104.2. apakšpunktu aiz vārdiem "apdrošināšanas fondus" ar vārdiem "atrast un interpretēt datu avotus, apstrādāt lielus strukturētu un nestrukturētu datu apjomus, radīt vizualizācijas, kas palīdz radīt izpratni par datiem, būvēt daudzveidīgus analītikas un datu apstrādes rīkus".

11. Aizstāt 105. punkta ievaddaļā vārdus "analizēt, interpretēt un novērtēt statistikas datus, sagatavot tos publicēšanai; sniegt konsultācijas datu vākšanas metožu un statistikas metodikas lietošanā" ar vārdiem "analizēt, interpretēt un novērtēt nozares datus plašākā tautsaimniecības kontekstā, novērtējot cēloņsakarības starp dažādām sociālekonomiskajām parādībām, attīstīt datu analītikas procesus, izmantojot jaunākās informācijas tehnoloģijas; konsultēt un sniegt priekšlikumus par datu vākšanas, analīzes un prognozēšanas metodēm, analītikas procesu funkcionalitāti un datu pilnīgumu".

12. Svītrot pielikuma 105.3., 105.4., 105.7., 105.9., 105.10., 105.12., 105.13., 105.15. un 105.16. apakšpunktu.

13. Papildināt pielikumu ar 105.22. apakšpunktu šādā redakcijā:

"105.22. Datu ZINĀTNIEKS

2120 22"

14. Svītrot pielikuma 110.3., 110.8., 110.9., 110.11., 110.15., 110.16., 110.19., 110.21., 110.22., 110.24., 110.25., 110.33., 110.34., 110.41., 110.42., 110.44., 110.45., 110.62., 110.63. un 110.70. apakšpunktu.

15. Svītrot pielikuma 119.7. un 119.8. apakšpunktu.

16. Svītrot pielikuma 121.6. un 121.13. apakšpunktu.

17. Svītrot pielikuma 125.11. apakšpunktu.

18. Svītrot pielikuma 127.15. un 127.16. apakšpunktu.

19. Svītrot pielikuma 129.3., 129.4., 129.5., 129.6., 129.7. un 129.8. apakšpunktu.

20. Svītrot pielikuma 149.6. apakšpunktu.

21. Svītrot pielikuma 153.2. apakšpunktu.

22. Izteikt pielikuma 178. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"178. Atsevišķās grupas "2250 Veterinārārsti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

- izmeklēt dzīvnieku, veikt diagnostiskos izmeklējumus un analizēt to rezultātus, noteikt diagnozi, izrakstīt ārstniecības līdzekļus un Latvijā atļautās zāles, kā arī informēt dzīvnieka īpašnieku/turētāju par to lietošanu, veikt dzīvniekam medicīniskās manipulācijas un vakcināciju, piedalīties infekcijas slimību, tai skaitā zoonožu, uzraudzības un kontroles pasākumos, veikt veterināro ekspertīzi, pētīt dzīvnieku slimības, ārstēšanas un profilakses metodes, veikt zinātniskās pētniecības darbu, sagatavojot koncepcijas, teorijas un metodikas; konsultēt dzīvnieku īpašniekus/turētājus; veikt sabiedrības izglītošanu dzīvnieku veselības un labturības, antimikrobiālās rezistences ierobežošanas un pārtikas higiēnas jautājumos."

23. Izteikt pielikuma 191. punktu šādā redakcijā:

"191. Atsevišķās grupas "2265 Uzturzinātnes un uztura speciālisti" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

- konsultēt personas un sabiedrības grupas par veselīga uztura un ēdiena pagatavošanas jautājumiem; plānot diētas un ēdienkartes, pārraudzīt ēdiena sagatavošanas un pasniegšanas procesu, uzraudzīt pārtikas kvalitāti uzņēmumos, kas nodarbojas ar ēdināšanas pakalpojumiem; iegūt un analizēt informāciju, kas saistīta ar indivīdu un sabiedrības grupu veselības un uztura jautājumiem; plānot un vadīt diētu izstrādāšanu atsevišķām personām, personu grupām vai noteiktas nozares darbiniekiem; apmācīt indivīdus un sabiedrības grupas veselīga uztura jautājumos; plānot un vadīt pētījumus uzturzinātnē.
Profesija ir "Uztura SPECIĀLISTS" - profesijas kods "2265 01"."

24. Svītrot pielikuma 218.4. apakšpunktu.

25. Papildināt pielikumu ar 240.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"240.12. Biznesa procesu ANALĪTIĶIS

2421 13"

26. Svītrot pielikuma 242.18. un 242.25. apakšpunktu.

27. Papildināt pielikuma 262. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "palielināt to savietojamību" ar vārdiem "izskatīt lielas datu kopas, lai izvēlētos tendences, izstrādātu diagrammas un izveidotu vizuālas prezentācijas saskaņā ar uzņēmuma darbības mērķiem; sniegt priekšlikumus preces, sistēmu vai pakalpojumu saskarnes izmantojamības uzlabošanai; izstrādāt programmas, kas imitē intelektu, domāšanas modeļus, kognitīvas un uz zināšanām balstītas sistēmas, problēmu risināšanu un lēmumu pieņemšanu".

28. Papildināt pielikumu ar 262.4., 262.5. un 262.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"262.4. Datu ANALĪTIĶIS

2511 04

262.5. Lietojamības ANALĪTIĶIS/EKSPERTS

2511 05

262.6. IKT viedo sistēmu PROJEKTĒTĀJS

2511 06"

29. Papildināt pielikuma 264. punkta ievaddaļu aiz vārdiem "plānot programmatūras projektus" ar vārdiem "projektēt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūru, komponentes, moduļus, saskarnes un datus daudzkomponentu sistēmai noteikto prasību izpildei".

30. Papildināt pielikumu ar 264.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"264.7. Programmatūras ARHITEKTS

2512 07"

31. Svītrot pielikuma 304.5., 304.6., 304.7., 304.8., 304.9., 304.11., 304.12. un 304.13. apakšpunktu.

32. Svītrot pielikuma 306.1., 306.3. un 306.4. apakšpunktu.

33. Svītrot pielikuma 312.7. apakšpunktu.

34. Izteikt pielikuma 312.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"312.19. VIRSKAPELĀNS

2636 21"

35. Svītrot pielikuma 317.5., 317.6. un 317.8. apakšpunktu.

36. Svītrot pielikuma 321.1., 321.6., 321.8., 321.9. un 321.12. apakšpunktu.

37. Svītrot pielikuma 326.15. apakšpunktu.

38. Svītrot pielikuma 328.21. apakšpunktu.

39. Svītrot pielikuma 330.7., 330.9. un 330.11. apakšpunktu.

40. Svītrot pielikuma 338.6. apakšpunktu.

41. Aizstāt pielikuma 347. punkta ievaddaļā vārdus "izstrādāt ceļamo objektu projektus, darba zīmējumus" ar vārdiem "izstrādāt būvobjektu projektus, materiālu un elementu iebūves tehnoloģijas, paredzot ēku un būvju detalizācijas risinājumus".

42. Svītrot pielikuma 347.23. apakšpunktu.

43. Papildināt pielikumu ar 347.39. apakšpunktu šādā redakcijā:

"347.39. Arhitektūras TEHNOLOGS

3112 44"

44. Svītrot pielikuma 349.5. un 349.8. apakšpunktu.

45. Svītrot pielikuma 357.2. apakšpunktu.

46. Svītrot pielikuma 375.7. apakšpunktu.

47. Svītrot pielikuma 385.6. apakšpunktu.

48. Svītrot pielikuma 390.7., 390.8., 390.9. un 390.13. apakšpunktu.

49. Svītrot pielikuma 403.9. apakšpunktu.

50. Izteikt pielikuma 404.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"403.11. Tālvadības gaisa kuģa PILOTS

3153 28"

51. Papildināt pielikumu ar 403.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"403.12. Bezpilota transporta PILOTS

3153 29"

52. Svītrot pielikuma 407.9. apakšpunktu.

53. Izteikt pielikuma 409.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"409.1. atsevišķajā grupā "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti";".

54. Aizstāt pielikuma 4. nodaļā "4. PROFESIJU TREŠĀ PAMATGRUPA" tekstu:

"4.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"3211 Vizuālās diagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti"
"

ar šāda satura tekstu:

"4.6.1. PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti"
."

55. Izteikt pielikuma 411. punktu šādā redakcijā:

"411. Atsevišķās grupas "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijās nodarbinātie kontrolē tādu tehnisko iekārtu darbību, kuras izmanto slimību diagnozes noteikšanai un ārstēšanai. Radiologa vai cita veselības aprūpes vecākā speciālista pārraudzībā var veikt medicīniski radioloģiskās procedūras un diagnostiskās radioloģijas (radiodiagnostiskos) izmeklējumus."

56. Izteikt 412. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"412. Atsevišķās grupas "3211 Attēldiagnostikas un terapijas iekārtu speciālisti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:".

57. Svītrot pielikuma 418.7. apakšpunktu.

58. Svītrot pielikuma 424.3. apakšpunktu.

59. Izteikt pielikuma 425. punktu šādā redakcijā:

"425. Mazās grupas "324 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" un atsevišķās grupas "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijās nodarbinātie palīdz veterinārārstam klīniskos gadījumos, veicot dzīvnieku sagatavošanu medicīniskām manipulācijām, sagatavo medicīniskos instrumentus, veic injekcijas un citas veterinārārsta atļautas manipulācijas, aizpilda veterināros uzskaites dokumentus, veic dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu, veic dzīvnieku nagu apkopi un citas vienkāršas manipulācijas veterinārārsta tiešā uzraudzībā."

60. Izteikt pielikuma 427. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"427. Atsevišķās grupas "3240 Veterinārfeldšeri un veterinārārstu asistenti" profesijas un atbilstoši pamatuzdevumi:

- sniegt dzīvniekam pirmo palīdzību, palīdzēt veterinārārstam dzīvnieka ārstēšanā; veikt dzīvnieku sagatavošanu medicīniskām manipulācijām; sagatavot medicīniskos instrumentus; veikt injekcijas un citas veterinārārsta atļautas manipulācijas; aizpildīt uzskaites dokumentus; veikt dzīvnieku mākslīgo apsēklošanu; veikt dzīvnieku nagu apkopi un citas manipulācijas veterinārārsta tiešā uzraudzībā; veterinārārsta uzraudzībā vai atbildībā kā palīgam piedalīties un veikt pirmskaušanas apskati, pēckaušanas veterināro ekspertīzi un pastāvīgu veterināro un higiēnas uzraudzību, kā arī analizēt cilvēku patēriņam izmantojamo dzīvnieku izcelsmes produktu kvalitāti, drošību un derīgumu."

61. Izteikt pielikuma 427.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"427.1. VeterinārĀRSTA ASISTENTS/PALĪGS

3240 01"

62. Svītrot pielikuma 432.4. apakšpunktu.

63. Svītrot pielikuma 438.6. un 438.7. apakšpunktu.

64. Svītrot pielikuma 444.2. apakšpunktu.

65. Svītrot pielikuma 449.4. un 449.27. apakšpunktu.

66. Svītrot pielikuma 481.15. apakšpunktu.

67. Svītrot pielikuma 505.6., 505.13., 505.14., 505.17., 505.28. un 505.29. apakšpunktu.

68. Svītrot pielikuma 532.3. apakšpunktu.

69. Svītrot pielikuma 554.3., 554.4., 554.9., 554.16. un 554.17. apakšpunktu.

70. Svītrot pielikuma 556.2., 556.7. un 556.8. apakšpunktu.

71. Svītrot pielikuma 632.6. apakšpunktu.

72. Svītrot pielikuma 664.6., 664.12. un 664.18. apakšpunktu.

73. Svītrot pielikuma 678.2. un 678.6. apakšpunktu.

74. Svītrot pielikuma 684.6. apakšpunktu.

75. Svītrot pielikuma 749.19. apakšpunktu.

76. Svītrot pielikuma 751.23. un 751.26. apakšpunktu.

77. Izteikt pielikuma 753.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"753.3. apakšgrupā "63 Personiskā patēriņa lauksaimnieki, zvejnieki, mednieki un vācēji":

753.3.1. mazajā grupā "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji";

753.3.2. mazajā grupā "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji"."

78. Svītrot pielikuma 758.2., 758.4., 758.5., 758.7., 758.9. un 758.10. apakšpunktu.

79. Svītrot pielikuma 760.1., 760.3., 760.6. un 760.9. apakšpunktu.

80. Svītrot pielikuma 769.4., 769.11., 769.12., 769.13. un 769.15. apakšpunktu.

81. Svītrot pielikuma 775.2. apakšpunktu.

82. Svītrot pielikuma 786.1. apakšpunktu.

83. Aizstāt pielikuma 7. nodaļā "7. PROFESIJU SESTĀ PAMATGRUPA" tekstu:

"7.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"
"

ar šāda satura tekstu:

"7.6. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"
un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji"
."

84. Izteikt 793., 794. un 795. punktu šādā redakcijā:

"793. Mazās grupas "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijā nodarbinātie audzē labību, dārzeņus, augļus un citas kultūras un mājlopus savam un savas ģimenes patēriņam.

794. Mazās grupas "633 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" un atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

794.1. zina: agronomijas, dārzkopības un lopkopības pamatprincipus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba procesu izpildes secību un to organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

794.2. prot: izmantot praksē agronomijas, dārzkopības un lopkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

794.3. atbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesā nodarbināto personu drošību;

794.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

795. Atsevišķās grupas "6330 Personiskam patēriņam paredzētu jauktu lauksaimniecības kultūru audzētāji un lopkopji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

- sagatavot augsni, sēt, stādīt, kopt lauksaimniecības kultūras, novākt ražu; audzēt un novākt dārzeņus, augļus; audzēt un vākt ārstniecības augus; audzēt un kopt mājlopus un citus mājdzīvniekus; iegūt pienu, gaļu, vilnu, ādas un citus produktus; medīt zvērus; zvejot zivis; sagādāt malku; celt dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas; izgatavot vienkāršus darbarīkus, traukus, apģērbu; dažus produktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.
Profesija ir "ZEMNIEKS" - profesijas kods "6330 01"."

85. Izteikt pielikuma 7.6.1. un 7.6.2. apakšnodaļu šādā redakcijā:

"7.7. PROFESIJU MAZĀ GRUPA
"634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji"
un PROFESIJU ATSEVIŠĶĀ GRUPA
"6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji"

796. Mazās grupas "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" un atsevišķās grupas "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesijā nodarbinātie vāc savvaļas augļus un augus, medī zvērus un zvejo zivis savam un savas ģimenes patēriņam.

797. Mazās grupas "634 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" atsevišķajā grupā "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesijai atbilstošās kvalifikācijas pamatprasības:

797.1. zina: zvejniecības, medniecības un augkopības pamatprincipus, darbā izmantojamo tehnisko līdzekļu darbības principus un lietošanas noteikumus, darba procesu izpildes secību un to organizāciju, nozares terminoloģiju, ar nozari saistītos tiesību aktus un standartus, darba un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības;

797.2. prot: izmantot praksē zvejniecības, medniecības un augkopības teorētiskās zināšanas un tās nepārtraukti papildināt, pašizglītoties, pilnveidot profesionālās prasmes un iemaņas;

797.3. atbild: par veiktā darba norisi un rezultātiem, par citu darba procesā nodarbināto personu drošību;

797.4. izglītība: pamata vai vidējās pakāpes profesionālā izglītība.

798. Atsevišķās grupas "6340 Personiskā patēriņa zvejnieki, mednieki un vācēji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

- vākt meža ogas un meža sēnes, kā arī citas meža veltes tirdzniecībai; vākt pļavas augus un ziedus, kā arī ārstniecības augus tirdzniecībai; dažus produktus pārdot vietējā tirgū; veikt līdzīga satura uzdevumus.
Profesija ir "Meža un pļavas velšu VĀCĒJS" - profesijas kods "6340 01"."

86. Svītrot pielikuma 799. punktu.

87. Svītrot pielikuma 827.2. apakšpunktu.

88. Svītrot pielikuma 851.4. apakšpunktu.

89. Svītrot pielikuma 853.4. apakšpunktu.

90. Svītrot pielikuma 864.24. apakšpunktu.

91. Svītrot pielikuma 873.3. un 873.4. apakšpunktu.

92. Svītrot pielikuma 875.23., 875.25. un 875.27. apakšpunktu.

93. Izteikt pielikuma 875.31. apakšpunktu šādā redakcijā:

"875.31. Dzelzceļa transporta MEHĀNIĶIS

7233 32"

94. Svītrot pielikuma 875.33. un 875.37. apakšpunktu.

95. Svītrot pielikuma 884.1., 884.3., 884.4. un 884.8. apakšpunktu.

96. Svītrot pielikuma 886.5. apakšpunktu.

97. Svītrot pielikuma 923.4. apakšpunktu.

98. Svītrot pielikuma 947.8. un 947.10. apakšpunktu.

99. Svītrot pielikuma 960.2., 960.3., 960.4. un 960.6. apakšpunktu.

100. Svītrot pielikuma 962.4., 962.5. un 962.9. apakšpunktu.

101. Svītrot pielikuma 967.3. apakšpunktu.

102. Svītrot pielikuma 971.7. apakšpunktu.

103. Svītrot pielikuma 982.2. apakšpunktu.

104. Svītrot pielikuma 995.1. apakšpunktu.

105. Izteikt pielikuma 1030. punktu šādā redakcijā:

"1030. Atsevišķās grupas "8159 Citur neklasificēti tekstila, kažokādas un ādas izstrādājumu ražošanas iekārtu operatori" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

- vadīt un uzraudzīt mašīnas un iekārtas, ar kurām izgatavo izstrādājumus no tekstila, kažokādām un ādas, pītās jostas un daiļamatniecības priekšmetus, mašīnas, kas apgriež un dala mežģīnes joslās, u. tml.
Profesija ir "Dalīšanas mašīnas OPERATORS" - profesijas kods "8159 01"."

106. Svītrot pielikuma 1038.3. apakšpunktu.

107. Svītrot pielikuma 1049.9. apakšpunktu.

108. Svītrot pielikuma 1065.7., 1065.8., 1065.9., 1065.10. un 1065.19. apakšpunktu.

109. Izteikt pielikuma 1072. punktu šādā redakcijā:

"1072. Atsevišķās grupas "8321 Motociklu vadītāji" profesija un atbilstoši pamatuzdevumi:

- vadīt un apkalpot divriteņu un trīsriteņu motociklus, kas piemēroti kravas un pasažieru pārvadāšanai.
Profesija ir "Motocikla VADĪTĀJS" - profesijas kods "8321 02"."

110. Izteikt pielikuma 1137.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1137.1. Ceļu būves palīgSTRĀDNIEKS

9312 01"

111. Svītrot pielikuma 1170.3. apakšpunktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

10.02.2021