Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 21-2

Jelgavā 2021. gada 21. janvārī (prot. Nr. 1, 4. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
35. pantu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
25. pantu, 25.2 panta pirmo un piekto daļu,
Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra
noteikumu Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām
bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam,
kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās"
27., 30. , 31. un 31.1 punktu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 41. nr.; 2017, 55. nr.; 2018, 11. nr.; 2019, 110. nr., 258. nr.; 2020, 37. nr., 70. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 46. punktu ar 46.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"46.3. līdz 100,00 euro apmērā faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai:

46.3.1. Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" struktūrvienību klientiem, kuri saņem sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā;

46.3.2. Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājiem, kuriem nav iespējama izolācija dzīvesvietā, kurām konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā."

2. Papildināt ar 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.2 46.3. apakšpunktā minēto pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā saskaņā ar noslēgto līgumu starp pakalpojuma sniedzēju un JSLP."

3. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Pilngadību sasniegušajam bērnam, kuram lēmumu par ārpusģimenes aprūpi pieņēmusi bāriņtiesa, pēc ārpusģimenes aprūpes pabeigšanās, piešķir:

51.1. vienreizēju pabalstu 820,05 euro apmērā sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei;

51.2. vienreizēju pabalstu patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro.".

4. Aizstāt 54. punktā vārdus "valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta" ar skaitļiem un vārdiem "109 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro".

5. Saistošie noteikumi piemērojami no 2021. gada 1. janvāra.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2021. gada 21. janvāra saistošo noteikumu Nr. 21-2 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi (turpmāk - noteikumi) tiek izdoti, lai ievērotu normatīvo aktu prasības sociālo garantiju nodrošināšanā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās un ievestu jaunu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā līdz 100,00 euro apmērā faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai šādām mērķa grupām:

- Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas sociālo lietu pārvalde" (turpmāk - JSLP) struktūrvienību klientiem, kuri saņem sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā;

- Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamajās mājas iedzīvotājiem, kuriem nav iespējama izolācija dzīvesvietā, kuriem konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 15. novembra noteikumiem Nr. 857 "Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās" minētajai mērķa grupai no 01.01.2021. tiek noteikts:

- vienreizējs pabalsts sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei - 820,05 euro (iepriekš 350,00 euro);

- vienreizējs pabalsts patstāvīgas dzīves uzsākšanai 218,00 euro vai personai ar invaliditāti kopš bērnības 327,00 euro (iepriekš 128,06 euro un 245,00 euro);

- pabalsts bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības - 109,00 euro un personai ar invaliditāti kopš bērnības 163,00 euro mēnesī (iepriekš 64,03 euro un 122,69 euro).

Lai sniegt atbalstu JSLP struktūrvienību klientiem, kuri saņem sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu un Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā, tiek ieviests jauns vienreizējais pabalsts krīzes situācijā līdz 100,00 euro faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai. Pabalstu pārskaita pakalpojuma sniedzēja kredītiestādes kontā, saskaņā ar noslēgto līgumu starp ēdināšanas pakalpojuma sniedzēju un JSLP.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi nepieciešami sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos sociālo garantiju nodrošināšanā bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, kuri ir ārpusģimenes aprūpē, kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās. Ar 01.01.2021. tiek palielināti trīs pabalstu apmēri, attiecīgi ir nepieciešams veikt grozījumus Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-19 "Sociālās palīdzības pabalstu un sociālo garantiju piešķiršanas noteikumi".

Lai mazinātu saslimšanas ar Covid-19 infekciju izplatību un sniegtu atbalstu krīzes situācijā nonākušajiem iedzīvotājiem, ir nepieciešams ieviest jaunu vienreizēju pabalstu krīzes situācijā līdz 100,00 euro faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai personām, kurām konstatēta saslimšana ar Covid-19 infekciju un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā, Skautu ielā 2, Jelgavā, jo nav iespējama izolācija dzīvesvietā - Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālajā dzīvojamajā mājā vai sociālā pakalpojuma saņemšanas vietā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi JSLP 2021. gada budžetā. Tiek prognozēts, ka sakarā ar izmaiņām normatīvajos aktos sociālo garantiju nodrošināšanai bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un pilngadību sasniegušajiem bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajam bērnam līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopējo summu 76029,10 euro, tajā skaitā:

- vienreizēja pabalsta sadzīves priekšmetu un mīkstā inventāra iegādei izmaksai 18041,10 euro (22 personas x 820,05 euro);

- vienreizēja pabalsta patstāvīgas dzīves uzsākšanai izmaksai 5014,00 euro apmērā (20 personas x 218,00 euro un 2 personas x 327,00 euro);

- pabalsta bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš sasniedzis pilngadību un turpina mācības, izmaksai 52974,00 euro (54 personas x 109,00 euro mēnesī x 9 mēneši kalendārajā gadā).

Minēto pabalstu izmaksai papildus ir nepieciešami naudas līdzekļi par kopēju summu 43082,58 euro jeb pieaugums par 56,7 %, salīdzinot ar 2020. gada izpildi.

Jaunā vienreizējā pabalsta krīzes situācijā līdz 100,00 euro faktisko ēdināšanas izdevumu segšanai JSLP struktūrvienību klientiem, kuri saņem sociālo pakalpojumu ar izmitināšanu un Jelgavas pilsētas pašvaldības Sociālās dzīvojamās mājas iedzīvotājiem, kuri nonākuši krīzes situācijā sakarā ar saslimšanu ar Covid-19 infekciju, un kuri ir izolēti SIA "Sporta komplekss "Zemgale-V"" viesnīcā Skautu ielā 2, Jelgavā, ieviešanai tiek paredzēti papildus naudas līdzekļi JSLP 2021. gada budžetā par kopējo summu 3944,00 euro (40 personas x 5,80 euro dienā x vidēji 17 dienas).

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

30.01.2021