Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 13

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2020. gada 22. decembrī

Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2020. gada 22. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 21, 4. §)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 33. panta otro daļu
un 35. panta ceturto un piekto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā"
14. panta sesto daļu, likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

Izdarīt Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt saistošo noteikumu 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī sastāda EUR 327,00, bet pārējām personām mājsaimniecībā EUR 229,00."

2. Izteikt saistošo noteikumu 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts uz trim vai sešiem kalendāra mēnešiem atkarībā no mājsaimniecības sastāva."

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Saistošo noteikumu Nr. 13 "Grozījumi Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošajos noteikumos Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija

1. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

2021. gada 1. janvārī spēkā stājas Grozījumi Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, kuri nosaka minimālo ienākumu slieksni sociālās palīdzības sniegšanai (likuma 33. pants). Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā" ir precizējami, nodrošinot saistošo noteikumu atbilstību Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma normām.

2. Īss projekta satura izklāsts

Ar saistošajiem noteikumiem tiek grozīti Tērvetes novada domes 2017. gada 30. novembra saistošie noteikumi Nr. 16 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu vai maznodrošinātu un sociālās palīdzības pabalstiem Tērvetes novada pašvaldībā" nosakot, ka maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss tiek piešķirts ģimenēm (personām), kuru ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā mēnesī sastāda EUR 327,00, bet pārējām personām mājsaimniecībā EUR 229,00.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav būtiskas ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav attiecināms.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Netiek ieviestas jaunas administratīvās procedūras.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Plānotais sabiedrības līdzdalības veids - priekšlikumu un iebildumu izvērtēšana pēc projekta publicēšanas pašvaldības tīmekļa vietnē www.tervetesnovads.lv.

Sabiedrības pārstāvju izteiktie priekšlikumi vai iebildumi - paredzēts izvērtēt pēc to saņemšanas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

14.01.2021