Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 50

Daugavpilī 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 51, 5. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 10. decembra lēmumu Nr. 637

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otro
un trešo daļu un Ministru kabineta 2003. gada 27. maija
noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas
pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma
izmaksas tiek segtas no pašvaldību budžeta" 6. punktu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi" (Latvijas Vēstnesis 2017, Nr. 122, Nr. 189, 2018, Nr. 74, 2020, Nr. 196), (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 45. punktu šādā redakcijā: 

"45. Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir bezmaksas.";

1.2. papildināt ar 84.7. apakšpunktu šādā redakcijā: 

"84.7. ēdināšanu".

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 10. decembra saistošo noteikumu Nr. 50 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2017. gada 8. jūnija saistošajos noteikumos Nr. 21 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pakalpojumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Ministru kabineta 13.06.2017. noteikumu Nr. 338 "Prasības sociālo pakalpojumu sniedzējiem" 178. punktam, specializētās darbnīcas pakalpojuma sniedzējs var nodrošināt klientiem ēdināšanu, ja tā netiek nodrošināta no citiem līdzekļiem (piemēram, klienta, publiskā sektora, realizējamo projektu līdzekļiem), līdz ar to tiek precizēts specializētās darbnīcas pakalpojums.

Pašreiz specializētās darbnīcas pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, ir bezmaksas. Grozījumi paredz, ka arī Dienas aprūpes centra pakalpojums iedzīvotājiem, kuri deklarējuši savu dzīvesvietu Daugavpils pilsētā, būs bezmaksas.

Grozījumi stāsies spēkā ar 01.01.2021.

2. Īss projekta satura izklāsts Grozījumi paredz:

- noteikumu 45. punktu izteikt jaunā redakcijā;

- noteikumus papildināt ar 84.7. apakšpunktu.

Noteikumi stājas spēkā ar 01.01.2021.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes "Sociālais dienests" 2021. gada budžeta ieņēmumi no maksas pakalpojumiem samazināsies aptuveni par 10 000 EUR.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

14.01.2021