Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 10

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 15. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 11. augusta noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.3. pasākuma "Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 162. nr.; 2016, 62. nr.; 2017, 107. nr.; 2018, 35., 252. nr.; 2020, 96A., 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 17.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2.4. sociālās ietekmes izvērtēšanas vadlīniju izstrāde;".

2. Papildināt noteikumus ar 17.4.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.4.2 atbalsts sociālajiem uzņēmumiem, kas nodarbina personas ar invaliditāti vai garīga rakstura traucējumiem;".

3. Izteikt 19.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19.2. mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas - finanšu atbalsts (dotācijas veidā) pasākuma dalībniekiem un sociālajiem uzņēmumiem šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros, konsultācijas sociālajiem uzņēmumiem šo noteikumu 17.4.1 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācija šo noteikumu 17.4.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ietvaros. Finanšu atbalstu, konsultāciju atbalstu un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju sniedz kā de minimis atbalstu, ņemot vērā šo noteikumu V nodaļā minētos de minimis atbalsta ierobežojumus. Iesniedzot finanšu atbalsta pieteikumu un piešķirot finanšu atbalstu, ievēro arī šādus nosacījumus:".

4. Papildināt noteikumus ar 19.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.2.5. valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu kompensē par kalendāra ceturksnī samaksāto summu - viena mēneša laikā pēc kompensācijas pieprasījuma saņemšanas, ievērojot normatīvajos aktos par valsts sociālo apdrošināšanu noteikto obligāto iemaksu likmi un nepārsniedzot summu, kas ir vienāda ar valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļu no vidējās darba algas attiecīgajā profesijā. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensāciju neizmaksā par nodarbinātajiem, kuru darba atlīdzība attiecīgajā laikposmā tiek kompensēta šo noteikumu 17.4. apakšpunktā minētās darbības ietvaros;".

5. Papildināt 20.3. apakšpunktu aiz skaitļa "17.2.3." ar skaitli "17.2.4.".

6. Papildināt 35.1 punkta ievaddaļu aiz vārdiem "finansējuma saņēmējs" ar vārdiem "un sadarbības partneris saskaņā ar finansējuma saņēmēja izstrādātu sabiedrības izpratnes veicināšanas pasākumu plānu".

7. Papildināt 37. punktu aiz vārdiem "piesaista pakalpojuma sniedzēju atbilstoši Publisko iepirkumu likumam" ar vārdiem "vai, ja uz tā izvēli nav attiecināmas Publisko iepirkumu likuma procedūras, pakalpojuma sniedzēju piesaista, ievērojot pārredzamu, nediskriminējošu un konkurenci nodrošinošu procedūru".

8. Izteikt 40.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1. piedalīties sabiedrības izpratnes veidošanas pasākumu plānošanā un īstenošanā;".

9. Izteikt 48.1 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Par de minimis atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad stājies spēkā lēmums par šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētā finanšu atbalsta, konsultāciju atbalsta un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācijas piešķiršanu."

10. Papildināt noteikumus ar 53. punktu šādā redakcijā:

"53. Šo noteikumu 19.2. apakšpunktā minētā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu darba devēja daļas kompensācija tiek piemērota iemaksām, kas veiktas par laikposmu no 2021. gada 1. janvāra."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

14.01.2021