Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 5

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem"
16. panta otro daļu un 18. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumos Nr. 664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 146. nr.; 2010, 13. nr.; 2012, 3., 145. nr.; 2015, 61. nr.; 2016, 86. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 2. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Regulators savā tīmekļvietnē veido licencēto komersantu reģistru un nodrošina tā publisku pieejamību."

2. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Regulators komersantam izsniedz šo noteikumu 1. pielikumā noteiktā parauga licenci. Ja nepieciešams, licencei ir pielikums (piemēram, karte, kurā iezīmēta licences darbības zona, objektu saraksts). Komersantam, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu, licencē norāda sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņu."

3. Papildināt noteikumus ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Regulators licenci izsniedz tikai elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Regulatora izsniegtās licences publicē regulatora tīmekļvietnē izveidotajā licencēto komersantu reģistrā."

4. Svītrot 7. punktu.

5. Izteikt 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Komersants iesniegumu licences saņemšanai, licences nosacījumu grozīšanai vai licences anulēšanai (atcelšanai) iesniedz regulatoram elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti. Iesniegumam pievieno šo noteikumu 6. punktā minēto dokumentu elektroniskās kopijas, kas apliecinātas ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

6. Svītrot 9.1 punktā vārdus "juridiskās adreses".

7. Papildināt 11. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Attiecīgo lēmumu noformē elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti."

8.  Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Regulators 30 dienu laikā pēc attiecīga iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, grozījumu izdarīšanu licences nosacījumos, licences anulēšanu (atcelšanu) vai lēmumu par atteikumu izsniegt licenci. Lēmumu noformē elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu apriti."

9. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Ja nepieciešams izdarīt grozījumus tikai licences pielikumā, regulators šo noteikumu 13. punktā minētajā termiņā pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu pielikumā. Šādā gadījumā licenci atkārtoti neizsniedz."

10. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Par licences izmantošanu, licences nosacījumu ievērošanu un izpildi ir atbildīgs komersants. Komersants ir tiesīgs licenci nodot tikai savu tiesību un saistību pārņēmējam."

11. Svītrot 23. punktu.

12. Izteikt 24. punktu šādā redakcijā:

"24. Ja licenci anulē (atceļ), licences darbību aptur vai izdara grozījumus licences nosacījumos vai pielikumā, regulators izdara attiecīgu atzīmi licencēto komersantu reģistrā. Ja anulē (atceļ) papīra formā izsniegtu licenci, aptur šādas licences darbību vai groza šādas licences nosacījumus, komersants licences oriģinālu nodod regulatoram 30 dienu laikā pēc regulatora lēmuma stāšanās spēkā."

13. Izteikt 1., 2., 3., 4., 5. un 6. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Licence Nr. _____

Komersanta nosaukums  
Komersanta reģistrācijas numurs komercreģistrā  
Komersanta objekta faktiskā adrese*
Licence izsniegta sabiedriskā pakalpojuma -
(sabiedriskā pakalpojuma veids)
sniegšanai laikposmā no 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ____________.
Licences darbības zona  
Nosacījumi un prasības sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai
Priekšsēdētājs    
  (vārds, uzvārds)  

Piezīme. * Aizpilda, ja licencei pievienots objektu saraksts (piemēram, siltumenerģijas pārvades un sadales objektu faktisko adrešu saraksts).

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

2. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Iesniegums licences saņemšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Informācija par komersantu:
1.1. nosaukums
1.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā  
1.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds   ,
tālrunis   , fakss   , e-pasts  
1.4. juridiskā adrese  
1.5. objektu faktiskā adrese
2. Lūdzu izsniegt licenci šāda veida sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai:
2.1. veids
(saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem par regulējamiem sabiedrisko pakalpojumu veidiem)
2.2. darbības zona  
2.3. darbības laikposms - no 20__. gada __. ____________ līdz 20__. gada __. ____________

3. Sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas sākuma termiņš (nenorāda, ja komersants jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu) - 20__. gada __. ____________

Apliecinu, ka esmu informēts par pienākumu saskaņā ar Ministru kabineta 2005. gada 30. augusta noteikumu Nr. 664 "Sabiedrisko pakalpojumu licencēšanas noteikumi" 9.1 punktu sniegt regulatoram informāciju par komersanta nosaukuma, kā arī citu licencē ietverto ziņu maiņu 30 dienu laikā pēc attiecīgo izmaiņu veikšanas.

Pielikumā:

1. Komersanta plānotās darbības apraksts.

2. Informācija par komersanta plānoto tehnisko nodrošinājumu un nekustamo īpašumu, kas nepieciešams regulējamā pakalpojuma sniegšanai.

3. Licences darbības zonas apraksts un karte, kurā iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona. Ja licences darbības zona aptver visu Latvijas Republikas teritoriju, karti nepievieno.

4. Dokumenti, kas noteikti attiecīgās regulējamās nozares speciālajos normatīvajos aktos.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
  (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

3. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Iesniegums licences nosacījumu grozīšanai

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Licences numurs  
2. Informācija par komersantu:
2.1. nosaukums
2.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā  
2.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds   ,
tālrunis   , fakss   , e-pasts  
2.4. juridiskā adrese  
2.5. objektu faktiskā adrese
2.6. sabiedriskā pakalpojuma veids
2.7. licences darbības zona  
2.8. licences darbības termiņš  
Lūdzu izdarīt licencē šādus grozījumus
.

Pielikumā:

1. Licences nosacījumu grozījumu pamatojums un to apliecinošie dokumenti.

2. Komersanta plānotās darbības apraksts (nepievieno, ja paredzēta komersanta nosaukuma maiņa).

3. Ja grozījumi skar licences darbības zonu, - komersanta licences darbības zonas apraksts un karte, kurā iezīmēta sniedzamā sabiedriskā pakalpojuma zona.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
  (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

4. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Iesniegums licences anulēšanai (atcelšanai)

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai

1. Licences numurs  
2. Informācija par komersantu:
2.1. nosaukums
2.2. reģistrācijas numurs komercreģistrā  
2.3. pilnvarotā pārstāvja vārds, uzvārds   ,
tālrunis   , fakss   , e-pasts  
2.4. juridiskā adrese  
2.5. objektu faktiskā adrese
2.6. sabiedriskā pakalpojuma veids
2.7. licences darbības zona  
2.8. licences darbības termiņš  

Lūdzu anulēt (atcelt) licenci ar 20__. gada __. ____________.

Pielikumā:

Licences anulēšanas (atcelšanas) pamatojums un to apliecinošie dokumenti.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
  (vārds, uzvārds)

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

5. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Informācija par komersanta darbību
(pievienojama iesniegumam par licences saņemšanu vai licences nosacījumu grozīšanu)

1. Vispārīgās ziņas:

1.1. komersanta reģistrācijas datums un numurs;

1.2. darbības veidi;

1.3. iepriekšējā gada darbības finanšu rādītāji (neattiecas uz jaunizveidotiem komersantiem, kas nav sastādījuši gada pārskatu):

1.3.1. neto apgrozījums;

1.3.2. peļņa vai zaudējumi;

1.3.3. pašu kapitāla bilances vērtība;

1.3.4. bilances kopsumma.

2. Līdzšinējā darbība*:

2.1. sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

2.2. sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums - fiziskas vai juridiskas personas);

2.3. lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi iepriekšējā darbības gadā (naturālās mērvienībās);

2.4. ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas iepriekšējā darbības gadā;

2.5. šobrīd piemērotie sabiedrisko pakalpojumu tarifi.

3. Plānotā darbība**:

3.1. plānotā sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas zona;

3.2. plānotais sabiedriskā pakalpojuma lietotāju apraksts (skaits, sadalījums - fiziskas vai juridiskas personas);

3.3. plānotie lietotājiem piegādātie apjomi vai sniegto sabiedrisko pakalpojumu apjomi kārtējā un nākamajā gadā (naturālās mērvienībās);

3.4. plānotie ieņēmumi no sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas kārtējā un nākamajā gadā.

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
  (vārds, uzvārds)

Piezīmes.

1. * Informāciju norāda komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu.

2. ** Informāciju norāda komersanti, kas plāno uzsākt sabiedriskā pakalpojuma sniegšanu. Komersanti, kas jau sniedz sabiedrisko pakalpojumu, norāda informāciju par plānoto darbību daļā, kurā plānotas būtiskas izmaiņas kārtējā vai nākamajā gadā.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu

6. pielikums
Ministru kabineta
2005. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 664

Plānotais tehniskais nodrošinājums

1. Iesniegumam par elektroenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

1.1. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo tehnisko nodrošinājumu:

Nr. 
p. k.
Tehniskais nodrošinājums
1. Darbības zona (km2)
2. Elektrotīklu pieslēgumu skaits (gab., norādot pa sprieguma pakāpēm) un uzstādītā jauda (MW)
3. Elektroenerģijas komercuzskaites mēraparātu skaits (gab.)
4. Elektrotīkla principshēma, norādot elektroietaišu piederības robežas

1.2. informāciju par elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem elektrotīkliem:

Nr. 
p. k.
Elektrotīklu raksturojums Mērvienība Daudzums Īpašumā Lietošanā
1. Elektropārvades līnija (gaisvada, kabeļa, piekarkabeļa):
1.1. elektropārvades līnijas spriegums kV      
1.2. elektropārvades līnijas garums km      
2. Transformatoru apakšstacijas:
2.1. transformatoru apakšstacijas jauda MW      
2.2. transformatoru apakšstacijas spriegums kV      
2.3. transformatoru apakšstaciju skaits gab.      
3. Sadales punkti (norādot spriegumu) gab.      

1.3. elektroenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo elektrotīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot elektrotīkla tipu, šķērsgriezumu, spriegumu un citu raksturojošu informāciju (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).*

2. Iesniegumam par siltumenerģijas pārvades vai sadales licences saņemšanu pievieno:

2.1. informāciju par siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamiem siltumtīkliem:

Nr. 
p. k.
Siltumtīklu raksturojums Mērvienība Daudzums Īpašumā Lietošanā
1. Siltumtīklu garums (km) km      
2. Siltumtīklu pieslēgumu maksimālā siltumslodze (MW) MW      

2.2. siltumenerģijas pārvades vai sadales pakalpojumu sniegšanai izmantojamo siltumtīklu shēmu uz topogrāfiskā plāna, norādot siltumtīklu diametru un sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai izmantojamos objektus, piemēram, siltumavotus, sūkņu stacijas (minēto shēmu iesniedz arī elektroniskā veidā (.dwg formātā)).

Komersanta pilnvarotais pārstāvis  
  (vārds, uzvārds)

Piezīme. * Iesniedz komersants, kura licences darbības zona neaptver visu Latvijas Republikas teritoriju.

Dokuments parakstīts ar drošu elektronisko parakstu un satur laika zīmogu"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

14.01.2021