Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 24

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Pārtikas aprites uzraudzības likuma
4. panta 10.1 daļas 3. punktu un 20. panta otro daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2018. gada 18. decembra noteikumos Nr. 819 "Noteiktās grupās ietilpstošu pārtikas produktu reģistrācijas un valsts nodevas samaksas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 251. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz paziņojumu par pārtikas produkta reģistrāciju (turpmāk - paziņojums) vai nosūta to pa pastu vai elektroniski, ja paziņojums sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu. Dienesta tīmekļvietnē pieejams paziņojuma veidlapas paraugs, kurā norāda šādu informāciju:

3.1. par pārtikas produktu:

3.1.1. nosaukumu;

3.1.2. ražotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru komercreģistrā, adresi, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.1.3. pagatavojuma veidu;

3.1.4. fasējuma vienības lielumu;

3.2. pārtikas produkta grupu - maisījumi zīdaiņiem, papildu ēdināšanas maisījumi zīdaiņiem, īpašiem medicīniskiem nolūkiem paredzēta pārtika vai svara kontrolei paredzēti pilnīgi uztura aizstājēji;

3.3. par paziņojuma iesniedzēju:

3.3.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai - arī vārdu un uzvārdu;

3.3.2. juridiskai personai - reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai - personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.4. par pārtikas uzņēmumu:

3.4.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai - arī vārdu un uzvārdu;

3.4.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai - personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.4.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

3.4.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

3.5. par valsts nodevas samaksu - valsts nodevas maksātāju, maksājuma datumu un samaksāto summu;

3.6. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu - uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

3.7. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa."

2. Papildināt noteikumus ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"3.1 Papildus šo noteikumu 3. punktā noteiktajam paziņojumam pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz:

3.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

3.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā vai iepakojuma oriģinālu vai fotokopiju."

3. Izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ja paziņojumu iesniedz papīra formā, pārtikas uzņēmums marķējuma teksta paraugu latviešu valodā dienestā papildus iesniedz arī elektroniski, izmantojot pieejamos elektronisko datu nesējus. Šādu kārtību piemēro arī šo noteikumu 8. un 8.1 punktā noteiktajā gadījumā."

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Ja tiek izdarītas izmaiņas reģistrēta pārtikas produkta marķējumā, pārtikas uzņēmums nekavējoties iesniedz dienestā paziņojumu par izmaiņām. Dienesta tīmekļvietnē pieejams attiecīgās veidlapas paraugs. Paziņojumā par izmaiņām norāda šādu informāciju:

8.1. par pārtikas produktu:

8.1.1. pārtikas produkta nosaukumu un reģistrācijas numuru;

8.1.2. izdarītās izmaiņas, kas skar produkta nosaukumu, ražotāja nosaukumu, ražotāja adresi, kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi, pagatavojuma veidu, fasējuma vienības lielumu, lietošanas mērķi vai marķējumu;

8.2. par paziņojuma iesniedzēju:

8.2.1. uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai - arī vārdu un uzvārdu;

8.2.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai - personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.2.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

8.3. par pārtikas uzņēmumu:

8.3.1. pārtikas uzņēmuma nosaukumu, fiziskai personai - arī vārdu un uzvārdu;

8.3.2. juridiskās personas reģistrācijas numuru komercreģistrā un juridisko adresi, fiziskai personai - personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.3.3. faktisko adresi, ja tā nesakrīt ar juridisko adresi, vai deklarētās dzīvesvietas adresi;

8.3.4. kontaktpersonu, tālruņa numuru, elektroniskā pasta adresi;

8.4. norādi par nepieciešamību saglabāt reģistrā iepriekš iekļauto marķējumu, norādot precīzu periodu, līdz kuram reģistrā iepriekš iekļautais marķējums ir saglabājams reģistrā;

8.5. par dienesta lēmuma saņemšanas veidu - uz norādīto oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi, pasta adresi vai klātienē;

8.6. apliecinājumu, ka sniegtā informācija ir patiesa."

5. Papildināt noteikumus ar 8.1 un 8.2 punktu šādā redakcijā:

"8.1 Papildus šo noteikumu 8. punktā minētajam paziņojumam par izmaiņām pārtikas uzņēmums dienestā iesniedz:

8.1 1. marķējuma teksta paraugu latviešu valodā;

8.1 2. marķējuma paraugu oriģinālvalodā vai iepakojuma oriģinālu vai fotokopiju.

8.2 Dienests mēneša laikā pēc tam, kad saņemts paziņojums par izmaiņām, pieņem lēmumu par izmaiņu izdarīšanu reģistrā vai par atteikumu izdarīt izmaiņas, ja pārtikas produkts neatbilst pārtikas aprites jomu reglamentējošo normatīvo aktu prasībām."

6. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 3., 3.1, 8. un 8.1 punktā noteikto informāciju pārtikas uzņēmums var iesniegt arī elektroniski, aizpildot tiešsaistes veidlapu dienesta tīmekļvietnē www.pvd.gov.lv (e-pakalpojums) un identifikācijai izmantojot Valsts reģionālās attīstības aģentūras pārziņā esošo valsts informācijas sistēmu savietotāja koplietošanas personas identifikācijas risinājumu."

7. Svītrot 12. punkta otro teikumu.

8. Svītrot 1. un 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

14.01.2021