Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 23

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 31. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 754 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku
attīstības likuma 5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 9. decembra noteikumos Nr. 754 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Datu vākšana"" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 254. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 10.1, 10.2 un 10.3 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Šo noteikumu 5. punktā minēto aktivitāšu īstenošanai plāno šādus attiecināmo izmaksu veidus:

10.1 1. tiešās attiecināmās izmaksas, kuras ir tieši saistītas ar projekta īstenošanu un nepieciešamas projekta rezultātu sasniegšanai (šai saistībai jābūt skaidri saprotamai un pierādāmai) un kuras ietver:

10.1 1.1. tiešās attiecināmās personāla izmaksas - projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla atlīdzības izmaksas;

10.1 1.2. šo noteikumu 10. punktā minētās attiecināmās izmaksas;

10.1 2. netiešās attiecināmās izmaksas, kas nav tieši saistītas ar projekta rezultātu sasniegšanu, bet nodrošina atbalstu un atbilstošus apstākļus projekta īstenošanai un projekta rezultātu sasniegšanai.

10.2 Šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 10.1 1.1. apakšpunktā minētajām tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām, kas paredzētas darba līgumā vai ar pakalpojuma sniedzējiem noslēgtajos līgumos.

10.3 Projekta īstenošanas personālam un projekta vadības personālam, kas pilda vēl citus pienākumus, kuri veido darba laika slodzi, bet nav saistīti ar projektu, atlīdzības izmaksas sedz proporcionāli laikam, kurā tiek pildīti ar projektu saistītie pienākumi. Šādā gadījumā projekta vadības un īstenošanas personāla darba laiku uzskaita sadalījumā pa pildītajām funkcijām, ievērojot, ka izmaksas uzskatāmas par tiešajām attiecināmajām izmaksām, ja darbinieks projektā ir nodarbināts vismaz 30 procentus no normālā darba laika."

2. Izteikt 16. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"16. Lai saņemtu atbalstu par turpmākajiem kalendāra gada ceturkšņiem, atbalsta saņēmējs katra kalendāra gada ceturkšņa pirmo desmit darbdienu laikā papildus iesniedz Lauku atbalsta dienestā pārskatu par īstenotajām aktivitātēm un izlietoto finansējumu iepriekšējā ceturksnī (2. pielikums) (turpmāk - pārskats). Ja atbalsta saņēmējs pārskatu iesniedz papīra formā, viņš Lauku atbalsta dienestam nosūta arī tā elektronisko versiju. Pārskatam, izņemot par šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētajām netiešajām attiecināmajām izmaksām, pievieno:".

3. Papildināt 1. pielikuma A.7.1. tabulu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla izmaksas

                             
                             
                             
                             
                             

kopā

     

X

   

X

8. Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi

                             

kopā

     

X

   

X"

4. Izteikt 2. pielikuma 1. punkta tabulas 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Projekta īstenošanas personāla un projekta vadības personāla izmaksas      
7.1.        
7.2.        
7.3.      

"

5. Papildināt 2. pielikuma 1. punkta tabulu ar 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Projekta izmaksas saskaņā ar vienoto izmaksu likmi      
9. Izmaksas kopā (1. + 2. + 3. + 4. + 5. + 6. + 7. + 8.)    

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

14.01.2021