Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 15

Rīgā 2021. gada 7. janvārī (prot. Nr. 2 20. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma 20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 467 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 4.5.1. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru" 4.5.1.1. pasākuma "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru (sliežu transporta)" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 5.2. apakšpunktā skaitli "8" ar skaitli "20".

2. Papildināt noteikumus ar 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta "Attīstīt videi draudzīgu sabiedriskā transporta infrastruktūru - tramvaji - papildu darbības" (turpmāk - ceturtā atlases kārta)."

3. Izteikt 8. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"8. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 303 316 790 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 221 784 602 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 13 217 837 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta finansējums, valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 68 314 351 euro:".

4. Papildināt noteikumus ar 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. ceturtajā atlases kārtā pieejamais kopējais attiecināmais finansējums nav mazāks kā 87 995 012 euro, tai skaitā Kohēzijas fonda finansējums nepārsniedz 74 795 760 euro un nacionālais finansējums (valsts budžeta dotācija pašvaldībām, pašvaldību un privātais finansējums) nav mazāks kā 13 199 252 euro."

5. Papildināt noteikumus ar 9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.4. ceturtajā atlases kārtā projektu īstenošanai Daugavpilī - 23 179 500 euro, Liepājā - 12 831 260 euro un Rīgā - 38 785 000 euro."

6. Papildināt noteikumus ar 14.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.3. ceturtās atlases kārtas ietvaros - Daugavpils, Liepājas un Rīgas pilsētu pašvaldību kapitālsabiedrības, kuras sniedz sabiedriskā transporta pakalpojumus, izmantojot sliežu sabiedrisko transportu, un ar kurām ir noslēgti sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas līgumi, kas atbilst Regulas Nr. 1370/2007 4. pantā minētajiem nosacījumiem."

7. Aizstāt 16.1. un 17.1. apakšpunktā vārdus "pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas".

8. Papildināt 18. punktu aiz vārdiem "pirmās atlases kārtas" ar vārdiem "un ceturtās atlases kārtas".

9. Papildināt 19. punkta ievaddaļu aiz skaitļa "14.1." ar vārdu un skaitli "un 14.3.".

10. Papildināt 21. punktu ar otro un trešo teikumu šādā redakcijā:

"Pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniski, izmantojot Kohēzijas politikas fondu vadības informācijas sistēmu 2014.-2020. gadam. Trešajā atlases kārtā projekta iesniegumu sadarbības iestādē iesniedz elektroniska dokumenta veidā atbilstoši Elektronisko dokumentu likuma nosacījumiem."

11. Aizstāt 22.1. apakšpunktā un 23. punkta ievaddaļā vārdus "pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas".

12. Papildināt noteikumus ar 32.1 punktu šādā redakcijā:

"32.1 Pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību ietvaros radušās izmaksas ir attiecināmas finansēšanai no Kohēzijas fonda, ja tās atbilst šo noteikumu 23. punktā ietvertajām izmaksu pozīcijām un šo noteikumu 23.1., 23.8., 23.9., 23.10., 23.13. apakšpunktā un 26., 27. un 28. punktā noteiktajiem ierobežojumiem, kā arī ir radušās ne agrāk par dienu, kad ir pieņemts Ministru kabineta rīkojums par grozījumiem Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmā "Izaugsme un nodarbinātība", kas paredz finansējuma pārdali pasākuma ceturtās atlases kārtas atbalstāmo darbību īstenošanai."

13. Aizstāt 33. punkta ievaddaļā vārdus "pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas".

14. Izteikt 33.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.1. radušās agrāk par šo noteikumu 30., 31. un 32.1 punktā minētajiem termiņiem;".

15. Aizstāt 34.5., 34.6. un 34.11. apakšpunktā vārdus "pirmajā atlases kārtā un otrajā atlases kārtā" ar vārdiem "pirmajā atlases kārtā, otrajā atlases kārtā un ceturtajā atlases kārtā".

16. Papildināt noteikumus ar 34.1 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Finansējuma saņēmējs iesniedz sadarbības iestādē sabiedriskā pakalpojuma sniegšanas pienākuma uzlicēja apliecinājumu, ka kompensācija, lai segtu izmaksas, kas radušās, izpildot sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas saistības, ir aprēķināta tā, lai novērstu pārmērīgu kompensāciju atbilstoši Regulas Nr. 1370/2007 3. panta 2. punktam un 4. panta 1. punkta "b" apakšpunktam."

17. Aizstāt 39. punktā vārdus "pirmās atlases kārtas un otrās atlases kārtas" ar vārdiem "pirmās atlases kārtas, otrās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas".

18. Aizstāt 42. punkta otrajā teikumā vārdus "otrās atlases kārtas un trešās atlases kārtas" ar vārdiem "otrās atlases kārtas, trešās atlases kārtas un ceturtās atlases kārtas".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

14.01.2021