Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru prezidenta rīkojums Nr. 2021/1.2.1.-1

Rīgā 2021. gada 8. janvārī

Par Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi

1. Lai koordinētu ar informācijas tehnoloģiju drošību saistītās politikas izstrādi, kā arī attiecīgu uzdevumu un pasākumu plānošanu un īstenošanu, saskaņā ar Informācijas tehnoloģiju drošības likuma 10. pantu izveidot Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi (turpmāk - padome) šādā sastāvā:

Padomes priekšsēdētājs

Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs

Padomes priekšsēdētāja vietnieks

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietnieks digitālās transformācijas jautājumos

Padomes locekļi:

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta direktors

Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļas vadītājs

Ārlietu ministrijas Drošības politikas departamenta direktors

Ārlietu ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Ekonomikas ministrijas Informācijas tehnoloģiju un dokumentu vadības departamenta direktors

Finanšu ministrijas Finanšu un darbības nodrošinājuma departamenta Informātikas nodaļas vadītājs

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas Finanšu inovāciju departamenta galvenais uzraudzības tehnoloģiju attīstības eksperts

Iekšlietu ministrijas Informācijas centra priekšnieks

Iekšlietu ministrijas Informātikas un sakaru nodaļas vadītājs

Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcijas (CERT.LV) vadītājs

Izglītības un zinātnes ministrijas Informācijas tehnoloģiju un nodrošinājuma departamenta direktora vietnieks informācijas tehnoloģiju jomā

Labklājības ministrijas Informācijas tehnoloģiju departamenta direktors

Latvijas Bankas Informācijas tehnoloģiju pārvaldes vadītājs

Militāro informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas komandas (MilCERT) vadītājs

Militārās izlūkošanas un drošības dienesta pilnvarotā amatpersona

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba Sakaru un informācijas sistēmu (turpmāk - SIS) departamenta (turpmāk - J-6) Kiberelektroniskās karadarbības pārvaldes priekšnieks

Nacionālo bruņoto spēku Apvienotā štāba J-6 Kiberelektroniskās karadarbības pārvaldes SIS Kiberaizsardzības daļas priekšnieks

Satiksmes ministrijas Sakaru departamenta direktors

Satiksmes ministrijas Transporta un sakaru drošības nodaļas vadītājs

Satversmes aizsardzības biroja pilnvarotā amatpersona

valsts akciju sabiedrības "Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs" Tehnoloģiju departamenta direktors

valsts akciju sabiedrības "Tiesu namu aģentūra" Informācijas tehnoloģiju daļas vadītājs

Valsts drošības dienesta pilnvarotā amatpersona

Valsts ieņēmumu dienesta Informātikas pārvaldes direktors

Valsts kancelejas Tehniskā nodrošinājuma departamenta vadītājs

Valsts policijas Galvenās kriminālpolicijas pārvaldes Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes 3. nodaļas priekšnieks

Valsts prezidenta padomnieks informatīvās telpas un digitālās politikas jautājumos

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras Informācijas tehnoloģiju departamenta vadītājs

Veselības ministrijas valsts sekretāra vietnieks resursu un pārmaiņu vadības jautājumos

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts informācijas un komunikācijas tehnoloģiju attīstības departamenta direktors

2. Padomes priekšsēdētājs šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma izpildei var pieaicināt citus speciālistus un ekspertus, kā arī pieprasīt no citām valsts un pašvaldību iestādēm darbam nepieciešamo informāciju.

3. Īstenojot šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu, padome sadarbojas ar nevalstisko organizāciju un privātā sektora pārstāvjiem.

4. Padomes sēdes sasauc padomes priekšsēdētājs vai - viņa prombūtnes laikā - padomes priekšsēdētāja vietnieks.

5. Padomes sekretariāta funkcijas veic Aizsardzības ministrijas Krīzes vadības departamenta Nacionālās kiberdrošības politikas koordinācijas nodaļa (turpmāk - padomes sekretariāts).

6. Padomē pārstāvētās institūcijas informē padomes sekretariātu par izmaiņām padomes sastāvā 10 darbdienu laikā pēc izmaiņu stāšanās spēkā.

7. Padomes sēdes sasauc ne retāk kā reizi četros mēnešos, izņemot ārkārtējās situācijas apstākļus. Informāciju par kārtējās sēdes norises vietu un laiku, sēdes darba kārtību, kā arī materiālus, kas saistīti ar sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes sekretariāts nosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā piecas darbdienas pirms attiecīgās sēdes. Ja nepieciešams, padomes sekretariāts pirms sēdes izsniedz papildu materiālus.

8. Padomes ārkārtas sēdi sasauc, ja to pieprasa padomes priekšsēdētājs vai četri padomes locekļi. Informāciju par ārkārtas sēdes norises vietu un laiku, ārkārtas sēdes darba kārtību, kā arī materiālus, kas saistīti ar ārkārtas sēdē izskatāmajiem jautājumiem, padomes sekretariāts nosūta padomes locekļiem ne vēlāk kā trīs stundas pirms ārkārtas sēdes sākuma.

9. Padome ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās vairāk nekā puse no padomes locekļiem. Padomes lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu. Katram padomes loceklim ir viena balss. Ja balsu skaits sadalās vienādi, izšķirošā ir padomes priekšsēdētāja balss.

10. Padomes lēmumiem ir ieteikuma raksturs.

11. Padomes sekretariāts protokolē padomes sēdes un ir tiesīgs ierakstīt sēdes gaitu audioformātā vai videoformātā, ja sēdi rīko attālināti un to paredz izmantotais programmatūras risinājums. Padomes sēdes protokolā norāda darba kārtību, diskusiju saturu un pieņemtos lēmumus, kā arī personas, kuras piedalījušās sēdē, un personas, kuras izteikušās par attiecīgo jautājumu.

12. Padomes sēdes protokolu paraksta padomes priekšsēdētājs un par protokola sagatavošanu atbildīgā persona.

13. Padomes priekšsēdētājs reizi gadā līdz 1. martam iesniedz aizsardzības ministram pārskatu par padomes darba rezultātiem iepriekšējā gadā. Aizsardzības ministrs minēto pārskatu iesniedz Ministru kabinetā.

14. Atzīt par spēku zaudējušu Ministru prezidenta 2019. gada 19. augusta rīkojumu Nr. 222 "Par Nacionālo informācijas tehnoloģiju drošības padomi".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

08.01.2021