Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Tērvetes novada domes saistošie noteikumi Nr. 12

Tērvetes novada Tērvetes pagastā 2020. gada 30. decembrī

Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Tērvetes novada domes
2020. gada 30. decembra sēdes lēmumu (prot. Nr. 22, 19. §)

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums", turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi, šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Laikā, kad pašvaldības teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, domes priekšsēdētājs var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai pulcēšanās ierobežojumu laikā domes sēdes notiek attālināti, ievērojot 25.1 punktā noteiktos nosacījumus. Domes priekšsēdētājs šādā gadījumā arī nosaka, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās domes sēdes norisi.".

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 54.2 punktu šādā redakcijā:

"54.2 Laikā, kad pašvaldības teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts ir noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, attiecīgās komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka ārkārtējās situācijas vai pulcēšanās ierobežojumu laikā komitejas sēdes notiek attālināti, ievērojot 54.1 punktā noteiktos nosacījumus. Komitejas priekšsēdētājs šādā gadījumā arī nosaka, kādā veidā sabiedrība tiek informēta par attālinātās komitejas sēdes norisi.".

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

 

Tērvetes novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 12 "Grozījumi Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Tērvetes novada pašvaldības 2009. gada 17. septembra saistošie noteikumi Nr. 8 "Tērvetes pašvaldības nolikums" ir precizējami atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" regulējumam un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas atzinumam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošajos noteikumiem tiek precizēti noteiktie gadījumi un kārtība, kādā domes un komitejas sēdes tiek sasauktas un notiek attālināti.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu

Nav ietekmes.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību (mērķgrupām) un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Nav ietekmes.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām

Nav ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.

Tērvetes novada domes priekšsēdētāja D. Reinika

05.01.2021