Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
 
Rundāles novada domes saistošie noteikumi Nr. 14

Rundāles pagastā Rundāles novadā 2020. gada 30. decembrī
Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību
APSTIPRINĀTI
ar Rundāles novada domes
2020. gada 30. decembra lēmumu Nr. 2,
(prot. Nr. 19)

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35. panta otro, ceturto un piekto daļu,
pārejas noteikumu 37. punktu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Saistošie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) nosaka pabalstu krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību (laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām), tā veidus, saņemšanas kārtību, apmēru, un personas, kuras ir tiesīgas to saņemt.

2. Pabalstu ir tiesīgas saņemt personas, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Rundāles novada administratīvajā teritorijā.

3. Lēmumu par pakalpojuma nepieciešamību un tā apjomu pieņem Rundāles novada Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

4. Pabalsts tiek piešķirts neizvērtējot personas (ģimenes) ienākumus.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība

5. Pabalsts tiek piešķirts gadījumā, ja persona no tās gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama materiāla palīdzība, un ja tā atbilst kādam no šiem kritērijiem:

5.1. personai saistībā ar ārkārtējo situāciju nav ienākumu (piemēram, persona ir bezalgas atvaļinājumā, personai ir piešķirts bezdarbnieka statuss, bet vēl nav saņemts bezdarbnieka pabalsts vai nav tiesību saņemt bezdarbnieka pabalstu, pašnodarbinātas vai uz uzņēmuma līguma, vai uz cita veida līguma pamata nodarbinātas personas – pakalpojumu sniedzēji, kas zaudējuši ienākumu avotu, u.c.);

5.2. persona atrodas vai ir atradusies karantīnā vai pašizolācijā un tai nav iztikas līdzekļu.

6. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir gadījumā, ja persona pārtraukusi darba tiesiskās attiecības pēc pašas vēlēšanās vai piekritusi samazināt darba slodzi.

7. Pabalsta krīzes situācijā apmērs ir 80.00 euro mēnesī, savukārt ja tā aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50.00 euro mēnesī katram bērnam.

8. Pabalsta saņemšanai, personai Dienestā ir jāiesniedz iesniegums un situāciju pamatojoši dokumenti.

9. Dienests var pieprasīt personai iesniegt papildus dokumentus, vai pats iegūt informāciju, ja tas ir nepieciešams lēmuma pieņemšanai.

III. Lēmumu apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtība

10. Dienesta pieņemtos lēmumus par Pakalpojuma piešķiršanu vai tā atteikumu var apstrīdēt Rundāles novada domē.

11. Noteikumi tiek publicēti oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" un pašvaldības mājaslapā.

12. Rundāles novada domes pieņemtos lēmumus ir tiesības pārsūdzēt Administratīvās rajona tiesas attiecīgajā tiesu namā pēc pieteicēja adreses.

IV. Noslēguma jautājums

13. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to parakstīšanas.

Rundāles novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
Rundāles novada domes 2020. gada 30. decembra saistošo noteikumu Nr. 14 "Pabalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"
paskaidrojuma raksts
Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Sociālo pakalpojumu un palīdzības likuma pārejas noteikumu 37. punkts noteic, ka laikā, kamēr valstī izsludināta ārkārtējā situācija sakarā ar Covid-19 izplatību, un vienu kalendāra mēnesi pēc ārkārtējās situācijas beigām pašvaldība piešķir ģimenei (personai), kura ārkārtējās situācijas dēļ nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības, šā likuma 35. panta otrajā daļā noteikto pabalstu krīzes situācijā, kas tiek izmaksāts no pašvaldības budžeta līdzekļiem. Pabalstu krīzes situācijā nepiešķir atsevišķi dzīvojošai personai vai par personu ģimenē, kurai atbilstoši normatīvajiem aktiem ir piešķirts dīkstāves pabalsts vai dīkstāves palīdzības pabalsts. Lai daļēji kompensētu pašvaldību izdevumus par pabalstu krīzes situācijā nodrošināšanu, valsts nodrošina mērķdotāciju pašvaldībām izdevumu segšanai 50 procentu apmērā no ģimenei (personai) izmaksātā pabalsta krīzes situācijā apmēra, bet ne vairāk kā 40 euro mēnesī vienai personai. Minētā likuma pārejas noteikumu 39. punkts paredz, ja ģimene (persona), tai skaitā audžuģimene un aizbildnis, kam ir tiesības uz šo pārejas noteikumu 37. punkta 1. apakšpunktā minēto pabalstu krīzes situācijā, aprūpē bērnu līdz 18 gadu vecumam, pašvaldība palielina izmaksājamā pabalsta apmēru par 50 euro mēnesī katram bērnam un valsts to pašvaldībai kompensē 100 procentu apmērā.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi paredz pabalsta krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību apmēru un saņemšanas kārtību Rundāles novada pašvaldībā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Plānotā ietekme uz 2021. gada budžetu – 8700 euro, no kuriem valsts kompensē 6300 euro.

Plānots, ka pabalstu saņems 20 personas 3 mēnešus – 4800 euro;

Bērni ģimenēs – 30 bērni*130 euro=3900 euro;

Valsts kompensē – 2400 euro+1500 euro(par bērniem)=3900 euro.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz sabiedrību un uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām  
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veikta.
Rundāles novada domes priekšsēdētājs A. Okmanis
05.01.2021