Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Dienvidkurzemes novada domes 2021. gada 30. septembra saistošos noteikumus Nr. 9 "Par maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu slieksni Dienvidkurzemes novadā".
Durbes novada domes saistošie noteikumi Nr. 8/2020

2020. gada 29. decembrī
Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Durbes novada pašvaldībā
APSTIPRINĀTI
ar Durbes novada domes
29.12.2020. sēdes lēmumu Nr. 439
(prot. Nr. 17 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā"
14. panta sesto daļu

1. Noteikumi nosaka mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu slieksni, kuru nepārsniedzot mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā tiek atzīta par maznodrošinātu.

2. Mājsaimniecība vai atsevišķa persona mājsaimniecībā atzīstama par maznodrošinātu, ja tās vidējie ienākumi pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 327,00 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 229,00 euro pārējām personām mājsaimniecībā.

3. Piešķiršanas kārtību nosaka un mājsaimniecības vai atsevišķas personas mājsaimniecībā ienākumu un materiālā stāvokļa atbilstību maznodrošinātās statusam novērtē Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktajā kārtībā.

4. Sociālā dienesta lēmumu par mājsaimniecības vai atsevišķas personas atbilstību maznodrošinātās statusam vai par atteikumu piešķirt maznodrošinātās statusu mēneša laikā no tā spēkā stāšanās dienas var apstrīdēt Durbes novada domē.

5. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

6. Atzīt par spēku zaudējušiem Durbes novada domes 2017. gada 23. novembra saistošos noteikumus Nr. 13/2017 "Par ģimenes (personas) atzīšanu par maznodrošinātu Durbes novadā".

Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics
Paskaidrojuma raksts
Durbes novada pašvaldības saistošiem noteikumiem Nr. 8/2020 "Par maznodrošinātās mājsaimniecības statusa noteikšanu Durbes novada pašvaldībā"
Saistošo noteikumu projekta nepieciešamības raksturojumsSaistošie noteikumi izstrādāti, ievērojot veiktos grozījumus likumā "Par palīdzību dzīvokļa jautājuma risināšanā" un Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā, ar 2021. gada 1. janvāri. Lai būtu iespējams izvērtēt mājsaimniecību ienākumus ir nepieciešami jauni saistošie noteikumi, ar kuriem tiek noteikts ienākumu līmenis mājsaimniecības vai atsevišķas personas atzīšanai par maznodrošinātu.

Ienākumu līmenis tiek noteikts atbilstoši Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. pantā noteiktajam, jo 2010. gada 30. marta Ministru kabineta noteikumi Nr. 299 "Par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu" ar 2021. gada 1. janvāri zaudē spēku.

Īss saistošo noteikumu projekta satura izklāstsTiek noteikts jauns ienākumu līmenis Durbes novadā deklarētajām personām, lai mājsaimniecību vai atsevišķu personu mājsaimniecībā atzītu par maznodrošinātu.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijāNav iespējams precīzi noteikt, bet pastāv risks, ka būtiski palielinoties iespējām saņemt pabalstus var mazināties darbspējīgo iedzīvotāju interese pilnvērtīgi iesaistīties darba tirgū.
Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrāmAtbildīgā iestāde par saistošo noteikumu izpildi ir Durbes novada pašvaldības Sociālais dienests.
Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem Saistošie noteikumi sagatavotiIzdoti saskaņā ar likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā" 14. panta sesto daļu un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. pantu.

Noteikumi stājas spēkā ar 2021. gada 1. janvāri.

Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar Saistošo noteikumu projektuNav notikušas.
Saistošo noteikumu ietekme uz budžetuŅemot vērā, ka līdz persona nav vērsusies Sociālajā dienestā nav iespējams apstrādāt datu bāzi par iedzīvotāju ienākumiem un nav precīzi nosakāms personu loks, kuras būs tiesīgas saņemt normatīvajos aktos noteiktos pabalstus. Vienlaikus ir prognoze, ka šis personu loks var būtiski palielināties, jo ienākumu līmenis, pie kura mājsaimniecība tiek atzīta par maznodrošinātu tiek būtiski palielināts no euro 230,00 uz euro 327,00 pirmajai personai mājsaimniecībā, euro 229,00 pārējām personām mājsaimniecībā.
Durbes novada domes priekšsēdētājs O. Petrēvics
01.01.2021