Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 52

Daugavpilī 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 52, 14. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 17. decembra lēmumu Nr. 669

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
36. panta piekto un sesto daļu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti" (Latvijas Vēstnesis, 2016, Nr. 247, 2017, Nr. 90, Nr. 252, 2018, Nr. 190, 2019, 39, 70, 107, 225, 230), (turpmāk - noteikumi), šādus grozījumus:

1.1. izteikt izdošanas tiesisko pamatu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 36. panta piekto un sesto daļu";

1.2. svītrot 2.13. apakšpunktu;

1.3. svītrot 6. punktu;

1.4. izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Nosakot ģimenes (personas) ienākumu līmeni, Daugavpils pilsētas pašvaldības iestāde "Sociālais dienests" (turpmāk - Dienests) ņem vērā ārējo normatīvo aktu noteikumus par mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.";

1.5. svītrot 11. un 12. punktu;

1.6. svītrot 4. nodaļu.

2. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 17. decembra saistošo noteikumu Nr. 52 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2016. gada 8. decembra saistošajos noteikumos Nr. 47 "Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālie pabalsti""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
Projekta nepieciešamības pamatojums Saeima 24.11.2020. pieņēma grozījumus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā (turpmāk - likums), kas stāsies spēkā ar 01.01.2021. Līdz ar to noteikumu izdošanas tiesiskais pamats tiek izteikts jaunā redakcijā.

Likuma 33. panta pirmā daļa paredz to, ka garantētais minimālais ienākumu slieksnis ir 109 euro pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā un 76 euro pārējām personām mājsaimniecībā. Līdz ar to noteikumi paredz svītrot 4. nodaļu. Likuma pārejas noteikumu 42. punkts paredz, ka, ja ģimenei (personai) līdz 31.12.2020. ir piešķirts pabalsts garantētā minimālā ienākumu līmeņa nodrošināšanai, kura izmaksa turpinās pēc 01.01.2021., sociālais dienests nodrošina minētā pabalsta pārrēķinu un starpību par laika periodu no 01.01.2021. izmaksā līdz 01.04.2021.

Likuma 36. pants paredz sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas nosacījumus, saskaņā ar ceturto daļu, Ministru kabinets nosaka mājsaimniecības materiālās situācijas izvērtēšanas un garantētā minimālā ienākuma pabalsta aprēķināšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību, kā arī trūcīgas un maznodrošinātas mājsaimniecības statusa piešķiršanas kārtību, šī panta pirmās daļas 1. un 2. punkts paredz tos ienākumus, īpašumus un naudas līdzekļu uzkrājumus, kurus neņem vērā, izvērtējot mājsaimniecības kopējos materiālos resursus. Likums ar 01.01.2021. neparedz pašvaldībai tiesības noteikt labvēlīgākus nosacījumus mājsaimniecības atzīšanai par trūcīgu un maznodrošinātu (kā tas ir noteikts likuma 33. panta otrajā daļā līdz 01.01.2021.), paredzēts svītrot 2.13. apakšpunktu.

Saskaņā ar likuma pārejas noteikumu 41. punktu sociālā dienesta izziņa par atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam, kas izsniegta līdz 31.12.2020., ir spēkā līdz izziņā norādītā termiņa beigām, bet ne ilgāk kā līdz 30.11.2021., un šajā laikā tā ir pamats valsts un pašvaldības normatīvajos aktos noteikto pabalstu un atvieglojumu saņemšanai.

Likuma pārejas noteikumu 43. un 44. punkts noteic, ka regulējums attiecībā uz mājokļa pabalstu stājas spēkā 01.04.2021., laika periodā no 01.01.2021. līdz 31.03.2021. sociālais dienests dzīvokļa pabalstu ir tiesīgs piešķirt atbilstoši likumā un saistošajos noteikumos noteiktajam tiesiskajam regulējumam par dzīvokļa pabalstu līdz 31.12.2020., līdz ar to mājokļa pabalsta aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi tiks grozīti līdz 31.03.2021.

Īss projekta satura izklāsts Noteikumi paredz izteikt izdošanas tiesisko pamatu un 7. punktu jaunā redakcijā, svītrot 6., 11., 12. punktu un 4. nodaļu.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Grozījumiem nav ietekmes uz budžetu, jo tie precizē noteikumu redakciju sakarā ar grozījumiem Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

01.01.2021