Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Bauskas novada domes saistošie noteikumi Nr. 28

Bauskā 2020. gada 23. decembrī (prot. Nr. 26, 9. p.)

Grozījums Bauskas novada domes 2020. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu
un sociālās palīdzības likuma

35. panta otro un ceturto daļu

1. Izdarīt Bauskas novada domes 2020. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību" grozījumu un papildināt noteikumus ar III¹ nodaļu šādā redakcijā:

"III.¹ Ēdināšanas atbalsts bērniem ārkārtējās situācijas laikā

6. Atbalstu bērnu ēdināšanai uz iesnieguma pamata persona, kuras aprūpē (t.sk. likumiskam pārstāvim) ir bērns, kurš ir deklarēts Bauskas novada administratīvajā teritorijā, bet izglītību apgūst citu novadu izglītības iestādē, piešķir šādā kārtībā:

6.1. par katru bērnu, kurš ir vispārējās izglītības iestādes 5.-12. klases izglītojamais, tiek piešķirta pašvaldības izsniegta pārtikas karte;

6.2. vienam bērnam nedēļā tiek piešķirta pārtikas karte 5 euro apmērā pārtikas preču iegādei attālināto mācību laikā.

7. Pašvaldības pārtikas karšu izsniegšanu nodrošina Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" sadarbībā ar Bauskas novada pagastu pārvaldēm, izglītības iestādēm un Bauskas novada administrācijas Izglītības nodaļu.

8. Iesniegumu (pielikums) pašvaldības pārtikas kartes saņemšanai bērniem vecāks (likumiskais pārstāvis) iesniedz Bauskas novada pašvaldības iestādē "Bauskas novada Sociālais dienests" ārkārtējās situācijas laikā.

9. Bauskas novada pašvaldības iestāde "Bauskas novada Sociālais dienests" izvērtē iesniegumu atbilstoši šajos noteikumos noteiktajiem kritērijiem."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks

 

Paskaidrojuma raksts
Bauskas novada domes 2020. gada 23. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 28 "Grozījums Bauskas novada domes 2020. gada 11. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 7 "Bauskas novada pašvaldības atbalsts ārkārtējā situācijā sakarā ar Covid-19 izplatību""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošus noteikumus, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība.

Ņemot vērā to, ka Latvijas Republikā ir izsludināta ārkārtējā situācija, tiek pastiprināti epidemioloģiskās drošības pasākumiem Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai, tādēļ būtiski būtu sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem ēdināšanas izdevumu segšanai situācijā, kad izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisinās attālināti.

Pieņemot saistošos noteikumus uz ārkārtējās situācijas laiku, tiktu noteikta kārtība, kādā Bauskas novada pašvaldība sniedz atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem laikā, kad izglītības ieguves procesu sakarā ar Covid-19 izplatību īsteno attālināti. Pašvaldība ar saistošo noteikumu palīdzību paredz atbalsta sniegšanu izglītojamajiem pārtikas karšu veidā.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošie noteikumi paredz nodrošināt atbalstu ēdināšanas izdevumu segšanai izglītojamajiem situācijā, kad izglītības iestādēs izglītības ieguves process sakarā ar Covid-19 izplatību norisināsies attālināti.

Saistošie noteikumi paredz atbalsta veidus pārtikas karšu veidā, to apmēru un personu loku, kurām ir tiesības saņemt atbalstu.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Kopumā Bauskas novadā no 5-12. klasei ir deklarēti 158 bērni, kas mācās citās vispārējās izglītības iestādēs citos novados. Līdz ar to, ja nedēļā bērniem tiek izsniegta 1 pārtikas karte 5 euro apmērā, tad nedēļā būs nepieciešami 790 euro.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Ietekmes nav.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Saistošie noteikumi zināšanai jāiesniedz VARAM un jāpublicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.

Bauskas novada domes priekšsēdētājs A. Jātnieks

01.01.2021