Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Komerclikumā

Izdarīt Komerclikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2000, 11. nr.; 2001, 3., 8., 15. nr.; 2002, 6. nr.; 2004, 10. nr.; 2005, 14. nr.; 2006, 8. nr.; 2008, 12. nr.; 2009, 3. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 68. nr.; 2011, 99., 107. nr.; 2012, 104., 199. nr.; 2013, 97., 119., 194., 232. nr.; 2014, 25. nr.; 2015, 107. nr.; 2017, 64., 128. nr.; 2020, 57.B nr.) šādus grozījumus:

1. 9. panta pirmajā daļā:

izslēgt ceturtajā teikumā vārdus "komercreģistra iestādes amatpersona";

izslēgt septīto teikumu.

2. Izteikt 15. panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par komercreģistra izraksta un komercreģistra lietā esoša dokumenta izraksta vai kopijas, kā arī izziņas izsniegšanu, komersanta reģistrācijas apliecības izsniegšanu un citiem komercreģistra iestādes sniegtajiem pakalpojumiem maksājama komercreģistra iestādes maksas pakalpojumu cenrādī noteiktā pakalpojuma maksa."

3. 144. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"41) ja sabiedrībai ir dažādas daļu kategorijas, - daļu kategorijas (norādot tiesības, kas izriet no katras daļu kategorijas) un katras kategorijas daļu skaitu un nominālvērtību;";

izslēgt otrās daļas 1. punktu.

4. Izteikt 186. panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Daļas nominālvērtību nosaka sabiedrības statūtos. Daļas nominālvērtība nedrīkst būt mazāka par vienu centu. Visām vienas kategorijas daļām ir vienāda nominālvērtība."

5. Papildināt likumu ar 186.1 pantu šādā redakcijā:

"186.1 pants. Daļu kategorijas

(1) Statūtos var nostiprināt dažādas no daļām izrietošas tiesības, tajā skaitā tiesības uz dividendes saņemšanu, likvidācijas kvotas saņemšanu un balsstiesībām dalībnieku sapulcē.

(2) Daļas, kurās nostiprināts vienāds tiesību apjoms, ir vienas kategorijas daļas. Ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas, katrai no tām piešķir atšķirīgu apzīmējumu.

(3) Ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas, lēmums par statūtu grozījumiem, kas paredz grozīt, ierobežot vai atcelt attiecīgai daļu kategorijai noteiktās tiesības, ir pieņemts, ja tam piekrīt visi attiecīgās kategorijas daļu turētāji, ja vien statūtos nav noteikts citādi.

(4) Ja šā panta trešajā daļā minētajā gadījumā nav nepieciešama visu attiecīgās kategorijas daļu turētāju piekrišana, šīs kategorijas daļu turētājs, kurš balsojis pret šā panta trešajā daļā minēto lēmumu vai nav piedalījies balsošanā, ir tiesīgs divu mēnešu laikā no lēmuma pieņemšanas brīža vai brīža, kad tas uzzināja vai kad tam vajadzēja uzzināt par pieņemto lēmumu, pieprasīt, lai sabiedrība atpērk viņa daļas. Šādā gadījumā attiecīgi piemērojami šā likuma 353. panta ceturtās, piektās, sestās vai septītās daļas noteikumi."

6. 187. pantā:

papildināt piekto daļu ar 3.1 punktu šādā redakcijā:

"31) daļu kategoriju, ja sabiedrībai ir vairākas daļu kategorijas;";

papildināt pantu ar trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(13) Ja sabiedrība ir piešķīrusi personai tiesības iegūt sabiedrības daļas, valde nodrošina šādu piešķirto tiesību un to turētāju uzskaiti, norādot arī iegūstamo daļu skaitu un iegūšanas nosacījumus. Ar šo informāciju ir tiesīgi iepazīties dalībnieki, personas, kurām ir piešķirtas tiesības iegūt sabiedrības daļas, valdes un padomes locekļi, kompetentas publiskas iestādes, kā arī citas personas, kurām ir tiesiskā interese."

7. Papildināt 187.1 panta piekto daļu pēc vārda "līguma" ar vārdiem "vai statūtos paredzētajām tiesībām attiecībā uz daļu kategoriju".

8. Papildināt 192. panta pirmo daļu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13) lai piešķirtu tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem."

9. Izteikt 193. panta pirmās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Sabiedrībai iegūtā sava daļa jāatsavina gada laikā no iegūšanas dienas, izņemot šā likuma 192. panta pirmās daļas 13. punktā paredzēto gadījumu."

10. Izteikt 197. panta pirmās daļas otro punktu šādā redakcijā:

"2) pēc gada pārskata vai saimnieciskās darbības pārskata par īsāku laika posmu nekā gads apstiprināšanas, palielinot esošo daļu nominālvērtību vai izlaižot jaunas daļas, pamatkapitālā daļēji vai pilnībā ieskaitot pozitīvo starpību starp pašu kapitālu un summu, ko veido pamatkapitāls un rezerves, kuras saskaņā ar likumu nedrīkst ieskaitīt pamatkapitāla palielināšanai. Jaunās daļas sadalāmas dalībniekiem proporcionāli viņiem piederošajām daļām, izņemot gadījumu, kad pamatkapitāla palielināšanas noteikumos paredzēts, ka jaunās daļas nodod sabiedrībai ar mērķi piešķirt tās darbiniekiem un valdes un padomes locekļiem, un par pamatkapitāla palielināšanas noteikumu apstiprināšanu ir nobalsojuši visi sabiedrības balsstiesīgie dalībnieki. Saimnieciskās darbības pārskats sastādāms atbilstoši likuma prasībām par gada pārskata sastādīšanu;".

11. Aizstāt 242. panta ceturtajā daļā vārdus "šā panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā" ar vārdiem "šā panta pirmajā un otrajā daļā".

12. Papildināt pārejas noteikumus ar 59. punktu šādā redakcijā:

"59. Ja sabiedrībai ar ierobežotu atbildību ir dažādu kategoriju daļas, līdz 2023. gada 31. decembrim komercreģistra iestādei ir tiesības, pievienojot dalībnieku reģistra nodalījumu reģistrācijas lietai, elektroniskā formā komercreģistra iestādes informācijas sistēmā nereģistrēt ziņas par personai piederošajām pamatkapitāla daļām. Šādā gadījumā ziņu par personai piederošajām pamatkapitāla daļām izsniegšanai nepiemēro likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.11 panta pirmās daļas 2. punktu un ceturto daļu un komercreģistra iestāde ziņas par personai piederošajām pamatkapitāla daļām izsniedz, atbilstoši likuma "Par Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistru" 4.10 panta piektajai daļai izsniedzot dalībnieku reģistra nodalījumu, kas pievienots sabiedrības reģistrācijas lietai."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

12.01.2021