Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Siguldas novada domes iesūtītā saistošo noteikumu konsolidētā redakcija (DOCX).
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Siguldas novada pašvaldības domes saistošie noteikumi Nr. 40

Siguldā 2020. gada 17. decembrī

Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā"

Apstiprināti
ar Siguldas novada pašvaldības domes lēmumu
(prot. Nr. 15, 50. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā" šādus grozījumus:

1.1. papildināt ar 6.16. apakšpunktu šādā redakcijā: "6.16. pabalsts kalna un distanču slēpošanas izdevumu daļējai segšanai";

1.2. papildināt noteikumus ar XV2 nodaļu šādā redakcijā:

"XV.2 Kārtība pabalsta piešķiršanai kalna un distanču slēpošanas izdevumu daļējai segšanai

113.12 Pabalsts paredzēts kalna un distanču slēpošanas izdevumu daļējai segšanai Siguldas novadā esošajās ziemas sporta bāzēs COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. gada ziemas sezonas beigām.

113.13 Pabalsts kalna un distanču slēpošanas izdevumu daļējai segšanai ir 80 euro mēnesī un paredzēts trases izmantošanas un pacēlāja pakalpojuma izdevumu segšanai par iepriekšējo mēnesi.

113.14 Tiesības saņemt pabalstu ir pensijas vecuma personai, kuras dzīvesvieta uz pabalsta periodu, bet ne vēlāk par kārtējā gada 1. janvāri plkst. 00.00, nepārtraukti deklarēta Siguldas novadā, un ja šīs personas ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas.

113.15 Vērtējot ienākumus:

113.151. ņem vērā ienākumus, kas veidojas pirms nodokļu samaksas;

113.152. par ienākumiem neuzskata pabalstu, kas saņemts tuvinieka nāves gadījumā, kā arī Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos pašvaldības sociālās palīdzības pabalstus;

113.153. par ienākumiem neuzskata naudas līdzekļus, kas iegūti no labdarības fondiem, Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrētās komerciestādes izsniegtu studiju kredītu, studējošā kredītu un īstermiņā izsniegtu kredītu līdz 100 euro trīs mēnešu periodā, sociālo kampaņu rezultātā gūtos materiālos labumus un citus ienākumus, kuru tiesiskais raksturs liedz šos ienākumus uzskatīt par vērā ņemamiem ienākumiem;

113.154. par ienākumiem neuzskata valsts kompensāciju par tīša noziedzīga nodarījuma rezultātā radīto morālo aizskārumu, fiziskajām ciešanām vai mantisko zaudējumu.

113.16 Pabalstu izmaksā pārskaitījuma veidā uz pakalpojuma sniedzēja norēķinu kontu kredītiestādē, ņemot vērā pakalpojumu izmantošanas reizes iepriekšējā mēnesī, ko apliecina attaisnojoši dokumenti.

113.17 Pabalsts nav paredzēts kalna un distanču slēpošanas izdevumu parādu segšanai.

113.18 Pabalsts nav izmaksājams, ja:

113.181. pabalsta pieprasītājs pabalsta izmaksas periodā savu dzīvesvietu deklarējis citas pašvaldības administratīvajā teritorijā;

113.186. zuduši citi apstākļi, kas ir par pamatu pabalsta piešķiršanai.

113.19 Lai saņemtu pabalstu personai jāiesniedz iesniegums Sociālajā dienestā."

2. Noteikumi piemērojami ar 2021. gada 1. janvāri.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

 

Paskaidrojuma raksts
Siguldas novada domes 2020. gada 17. decembra saistošajiem noteikumiem Nr. 40 "Grozījumi Siguldas novada pašvaldības domes 2017. gada 28. septembra saistošajos noteikumos Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums [1] Lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu, 2017. gada 28. septembrī apstiprināti saistošie noteikumi Nr. 26 "Par materiālās palīdzības pabalstiem Siguldas novadā". Noteikumus paredzēts papildināt ar jaunu atbalsta veidu Siguldas novada pensionāriem, kuru ienākumi nepārsniedz Centrālās statistikas pārvaldes oficiālajā statistikas paziņojumā pēdējo publicēto vidējo darba samaksas apmēru mēnesī pirms nodokļu nomaksas, kalna un distanču slēpošanas izdevumu daļējai segšanai Siguldas novadā esošajās ziemas sporta bāzēs COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. gada ziemas sezonas beigām. Nūjošana, vingrošana un vēl citas aktivitātes tiek nodrošinātas bez maksas ESF projekta ietvaros.

[2] Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta pirmā un otrā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību un paskaidrojuma rakstu izsludina, tos publicējot oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis". Šādā gadījumā pašvaldības saistošie noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš. Minētā panta trešā daļa noteic, ka pašvaldības saistošos noteikumus pašvaldība triju dienu laikā pēc to parakstīšanas elektroniski nosūta Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai zināšanai.

2. Īss projekta satura izklāsts Ar noteikumiem noteikta kārtība kādā var Siguldas novada pensionārs pieteikties uz pabalstu distanču un kalnu slēpošanai Siguldas novadā esošajās ziemas sporta bāzēs, iegūstot būtisku finansiālu atbalstu trases izmantošanas un pacēlāja izmantošanas maksas segšanai. Pabalsts neietver inventāra nomu vai iegādi. Ņemot vērā Siguldas novada ziemas sporta veidu tradīcijas un sacensību tradīcijas, kas dod iespēju piedalīties visu vecumu Siguldas novada iedzīvotājiem, kā arī sporta veidu izmaksas, pabalsta piešķiršana ir būtiska, lai pensijas vecumā cilvēkam būtu iespēja turpināt sportot dzīves laikā izkoptā sporta veidā. Pabalstu paredzēts nodrošināt kā atbalstu COVID-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas laikā, bet ne ilgāk kā līdz 2020./2021. gada ziemas sezonas beigām.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Precīzu noteikumu projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu noteikt nevar.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi tiešā veidā uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Personas jautājumos par saistošo noteikumu piemērošanu var vērsties Siguldas novada pašvaldības Sociālajā dienestā vai Klientu apkalpošanas pārvaldē.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav veiktas. Saistošie noteikumi pirms apstiprināšanas publicēti Siguldas novada pašvaldības interneta vietnē: www.sigulda.lv.

Siguldas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs U. Mitrevics

01.01.2021