Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 773

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam"

Izdoti saskaņā ar Augu aizsardzības likuma
5. panta 24. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 28. februāra noteikumos Nr. 145 "Noteikumi par fitosanitāriem pasākumiem un to piemērošanas kārtību koksnes iepakojamam materiālam" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 35. nr.; 2018, 157. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. kārtību, kādā veicama un anulējama koksnes iepakojamā materiāla marķētāja reģistrācija Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā (turpmāk - reģistrs);".

2. Papildināt noteikumus ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"1.1 Valsts augu aizsardzības dienests (turpmāk - dienests) organizē un īsteno koksnes iepakojamā materiāla kontroli un uzraudzību saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulu (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk - Augu veselības regula)."

3. Svītrot 4. punktā vārdus "(turpmāk - dienests)".

4. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Termisko apstrādi drīkst veikt juridiska persona - iepakojamā materiāla marķētājs -, kas ir iekļauts reģistrā, izpilda šo noteikumu V nodaļā noteiktās prasības un ir sertificējis termiskās apstrādes procesu (turpmāk - persona)."

5. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Koksni un koksnes iepakojamo materiālu drīkst marķēt koksnes iepakojamā materiāla marķētājs, kas ir iekļauts reģistrā."

6. Papildināt 11. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Pie termiski apstrādātās koksnes vai iepakojamā materiāla glabāšanas vietas ir piestiprināta norāde "HT materiāls"."

7. Papildināt III nodaļu ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Personu reģistrā iekļauj normatīvajos aktos par augu karantīnu noteiktajā kārtībā."

8. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Koksnes iepakojamā materiāla marķētāju iekļauj reģistrā, ja tas atbilst Augu veselības regulas 98. pantā noteiktajām prasībām un veic kādu no šādām darbībām:

14.1. koksnes un koksnes iepakojamā materiāla termisko apstrādi un marķēšanu;

14.2. koksnes iepakojamā materiāla ražošanu, tā termisko apstrādi un marķēšanu;

14.3. koksnes iepakojamā materiāla izgatavošanu no termiski apstrādātas koksnes un tā marķēšanu;

14.4. termiski apstrādāta (marķēta) koksnes iepakojamā materiāla labošanu vai pārstrādi."

9. Svītrot 15. punktu.

10. Izteikt 16. punkta ievaddaļu un 16.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"16. Lai reģistrā iekļautā persona saņemtu atļauju marķēt koksni un koksnes iepakojamo materiālu, tā dienestā iesniedz:

16.1. deklarāciju par fitosanitāro kontroli saskaņā ar normatīvajiem aktiem par augu karantīnu un iesniegumu piešķirt atļauju koksnes iepakojamā materiāla marķēšanai. Iesniegumā norāda:

16.1.1. faktiskās darbības vietas adresi (adreses);

16.1.2. darbības veidu (koksnes termiskā apstrāde vai iepakojamā materiāla izgatavošana no termiski apstrādātas koksnes);".

11. Izteikt 17.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.2. ja konstatētas neatbilstības, dienests par to paziņo personai un nosaka termiņu neatbilstību novēršanai. Ja dienesta lēmumā norādītajā termiņā neatbilstības netiek novērstas, dienests pieņem lēmumu par atteikumu iekļaut attiecīgo personu reģistrā."

12. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Iekļaujot personu reģistrā, dienests piešķir tai individuālu reģistrācijas numuru un oficiālo marķēšanas numuru."

13. Izteikt 19., 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"19. Ja mainījusies šo noteikumu 16.1.1. un 16.1.2. apakšpunktā minētā informācija, persona mēneša laikā pēc izmaiņu rašanās iesniedz dienestā iesniegumu par nepieciešamību izdarīt grozījumus, norādot datumu, kad samaksāta valsts nodeva par iesnieguma izvērtēšanu saistībā ar nepieciešamo grozījumu izdarīšanu.

20. Dienests nekavējoties, bet ne vēlāk kā 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 19. punktā minētā iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par grozījumu izdarīšanu reģistrā.

21. Ja dienests 10 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 17. un 20. punktā minētā termiņa beigām nav paziņojis savu lēmumu, uzskatāms, ka dienests ir apstiprinājis personas iesniegumā izteikto lūgumu."

14. Izteikt 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. ja konstatē, ka persona neievēro Augu veselības regulā un šajos noteikumos noteiktās prasības."

15. Izteikt 40.1.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"40.1.2. faktiskās darbības vietas adrese (adreses) un - ja tiek izmantota pārvietojamā (mobilā) termiskās apstrādes kamera - norāde par tās identifikāciju, kas ir unikāla;".

16. Izteikt 67. punktu šādā redakcijā:

"67. Persona marķējumā drīkst izmantot tikai tai piešķirto oficiālo marķēšanas numuru. Marķēšana atļauta tikai personas faktiskās darbības vietā atbilstoši šo noteikumu 40.1.2. apakšpunktam vai, ja personai ir pārvietojamā (mobilā) termiskās apstrādes kamera, tās darbības vietā."

17. Izteikt 71.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.1. termiskā apstrāde un termiskās apstrādes procesa dokumentēšana atbilstoši šajos noteikumos noteiktajām prasībām;".

18. Papildināt noteikumus ar 71.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"71.1.1 šo noteikumu 16.4. apakšpunktā minētā apraksta (instrukcijas) aktualizēšana un darbība saskaņā ar to;".

19. Papildināt 71.4. apakšpunktu aiz vārda "punktu" ar vārdiem "un informatīvās norādes izvietošana".

20. Izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2012. gada 28. februāra
noteikumiem Nr. 145

Termiskās apstrādes protokols

Persona  
Sertifikācijas institūcijas atzinuma Nr.  
Koksnes iepakojamā materiāla marķētāja reģistrācijas Nr. Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā  
Oficiālais marķēšanas Nr.  

20____. gada ___________________________

Žāvētavas identifikācijas Nr.   Termiskās apstrādes protokols Nr.  
Kiln identification No.   Heat treatment protocol No.  

Apstrādājamais materiāls
Description of Material

Sortiments
Assortment

1

2

3

4

Koku suga
Species
       
Biezums (mm) vai iepakojuma vienība
Thickness (mm) or packaging unit
       
Apjoms (m3) vai skaits
Volume (m3) or amount
       

Kopā (m3) vai skaits

 

Termiskās apstrādes cikls
Heat Treatment Cycle

 

Datums
Date

Laiks
Time

Koksnes temperatūra
Temperature of wood

ts (oC)

Wl (%) vai φ (%), vai tm (oC)

Wf (%)

Cikla sākums
Beginning of cycle
           
Termiskās apstrādes sākums
Beginning of heat treatment
           
Termiskās apstrādes beigas
End of heat treatment
           
Nepieciešamais apstrādes ilgums (min)
 Required duration of treatment (min)
         
Faktiskais apstrādes ilgums (min)
Actual duration of treatment (min)
         
Termiskās apstrādes atbilstība noteiktajiem apstrādes parametriem
Compliance of heat treatment with set treatment parameters

Atbilst
Comply

Neatbilst
Doesn't comply

Faktiskais termiskās apstrādes ilgums
Actual duration of heat treatment
   
Faktiskā termiskās apstrādes temperatūra
Actual temperature of heat treatment
   

Piezīmes
Notes

Atbildīgā persona
Responsible person
           
   

(paraksts)
(signature)

 

(amats, vārds, uzvārds)
(position, name, surname)

 

(datums)
(date)".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

24.12.2020