Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Liepājas pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 46

Liepājā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 19, 15. §)

Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Liepājā"

Izdoti saskaņā ar Alkoholisko dzērienu
aprites likuma
8. panta otro daļu

Izdarīt Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Liepājā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 210. nr.) grozījumu, izsakot 8.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4.3. daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā, izņemot nedzīvojamās telpas, ja ir izpildīti visi zemāk minētie nosacījumi:

8.4.3.1. nedzīvojamās telpas ir konstruktīvi nodalītas no citu personu īpašumā vai valdījumā esošajām telpām un iekļūšanai telpās netiek izmantotas koplietošanas kāpnes vai telpas;

8.4.3.2. nedzīvojamo telpu atļautais lietošanas veids atbilst pašvaldības atļautajam teritorijas izmantošanas un saimnieciskās darbības veidam;

8.4.3.3. piekrišanu telpu izmantošanai attiecīgajam saimnieciskās darbības veidam ir devusi vairāk kā puse daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku;

8.4.3.4. nedzīvojamās telpas atbilst būvniecības un citos tiesību aktos noteiktajām ventilācijas, ugunsdrošības, pieļaujamā trokšņa līmeņa nepārsniegšanas, piesārņojošo darbību izraisīto smaku novēršanas un mazināšanas prasībām un citām normatīvajos aktos noteiktajām prasībām, kas saistītas ar sabiedrības tiesībām dzīvot labvēlīgā vidē;".

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

 

Saistošo noteikumu "Grozījums Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 18 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Liepājā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi groza Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Liepājā" 8.4.3. apakšpunktā noteikto regulējumu, paredzot atvieglotāku atļaujas saņemšanas kārtību mazajām alkoholisko dzērienu darītavām, kuras iekārtotas nedzīvojamās telpās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās.
2. Projekta nepieciešamības pamatojums Liepājas pilsētas domes 2017. gada 12. oktobra saistošo noteikumu Nr. 18 "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Liepājā" 8.4.3. apakšpunkts nosaka, ka mazajām alkoholisko dzērienu darītavām atļauja netiek izsniegta, ja ražošanu plānots uzsākt vietā, kas atrodas daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā. Ņemot vērā, ka pilsētas centrā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pirmajos stāvos ir iekārtotas nedzīvojamās telpas komercdarbības veikšanai, secināms, ka pārskatāms regulējums, kas ierobežo mazās alkoholisko dzērienu darītavas veikt saimniecisko darbību šāda veida telpās, tādējādi nostādot tos atšķirīgā situācijā, salīdzinot ar citiem saimnieciskās darbības veicējiem salīdzināmos apstākļos.

Saistošie noteikumi paredz, ka Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto alkoholisko dzērienu ražošana daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā ir pieļaujama, ja piekrišanu tam devusi vairāk kā puse daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku.

Saistošo noteikumu grozījums nerada būtisku ietekmi uz pilsētas sociāli ekonomisko attīstību.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Saistošo noteikumu tiesiskais regulējums attiecināms uz mazo alkoholisko dzērienu darītavām Liepājas pilsētā.

Saistošie noteikumi paredz, ka, lai saņemtu Alkoholisko dzērienu aprites likumā noteikto atļauju vīna, raudzēto dzērienu, starpproduktu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai attiecīgās pašvaldības teritorijā, mazo alkoholisko dzērienu darītavām, kuras plānots ierīkot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nedzīvojamās telpās, nepieciešams saņemt vairāk kā pusi daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopīpašnieku piekrišanu. Dokumenti, kas apliecina piekrišanas saņemšanu, pievienojami iesniegumam par atļaujas saņemšanu.

Saistošie noteikumi nodrošinās vienlīdzīgas tiesības saimnieciskās darbības veicējiem un komersantiem attiecībā uz saimnieciskās darbības veikšanu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nedzīvojamās telpās.

Lai veiktu ražošanu minētajās telpās nepieciešams, lai telpas ir konstruktīvi nodalītas no citas personas īpašumā vai valdījumā esošas telpām.

5. Informācija par administratīvajām procedūrām Grozot saistošos noteikumus, netiek sašaurinātas vai paplašinātas pašvaldības iestāžu esošās funkcijas. Līdz ar to izmaiņas attiecībās uz administratīvajām procedūrām nav konstatējamas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētājs J. Vilnītis

24.12.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.