Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 176

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 55, 7. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 25.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi", vienotais reģistrācijas numurs: 43603022128, juridiskā adrese: Dobeles šoseja 34, Jelgava, LV-3007 (turpmāk - SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi"), 2020.gada 25.novembra iesniegumu Nr.01-09.2/152 ar pievienotu pamatojumu sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 20.panta otrajā daļā noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifa piemērošanas kārtību Regulatora 2020.gada 28.augusta lēmumā Nr.111 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 167.nr.; turpmāk - Lēmums Nr.111) apstiprinātajam sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifam (turpmāk - Iesniegums).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma (sadzīves atkritumu poligonā "Brakšķi" 2.kārtas 3. un 4.sektorā) tarifs apstiprināts ar Lēmumu Nr.111.

2. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" Iesniegumā lūdz noteikt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa, kas apstiprināts ar Lēmumu Nr.111, piemērošanas kārtību no 2021.gada 1.janvāra, jo saskaņā ar 2020.gada 23.novembrī pieņemto likumu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" no 2021.gada 1.janvāra tiks paaugstināta dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu apglabāšanu (turpmāk - DRN likme).

3. 2020.gada 23.novembrī pieņemts likums "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 240A.nr.), kurš stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī un atbilstoši kuram par tonnu apglabāto sadzīves atkritumu no 2021.gada 1.janvāra noteiktas šādas DRN likmes:

3.1. laikposmā no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim 65 euro;

3.2. laikposmā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim 80 euro;

3.3. no 2023.gada 1.janvāra 95 euro.

4. Ar Lēmumu Nr.111 apstiprinātais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs noteikts atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā noteiktajai DRN likmei Lēmuma Nr.111 pieņemšanas brīdī.

5. Likuma 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

6. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

7. Regulators ir izvērtējis Iesniegumu ar tajā norādīto pamatojumu un secina, ka Iesniegumā izteiktais lūgums ir pamatots, jo Lēmumā Nr.111 noteiktais sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs no 2021.gada 1.janvāra ir jāpiemēro pie DRN likmēm, kas saskaņā ar likumu "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā" stāsies spēkā no 2021.gada 1.janvāra.

8. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā akta nepieciešamību, lai sasniegtu tiesisku (leģitīmu) mērķi, un administratīvā akta piemērotību attiecīgā mērķa sasniegšanai, Regulators secina, ka šīs lietas ietvaros konstatētie fakti norāda uz administratīvā akta izdošanas nepieciešamību un pamatotību, lai SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" varētu piemērot Lēmumā Nr.111 noteikto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu no 2021.gada 1.janvāra atbilstoši Dabas resursu nodokļa likumā no 2021.gada 1.janvāra noteiktajām DRN likmēm. Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots un vajadzīgs attiecīgā mērķa - nodrošināt iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, - sasniegšanai.

9. Izdarot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus attiecībā uz administratīvā procesa dalībnieku tiesību un interešu ierobežojumu, Regulators secina, ka šajā lēmumā noteiktā SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa piemērošanas kārtība saistīta tikai ar DRN likmes paaugstināšanu atbilstoši likumam "Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā", kas stāsies spēkā 2021.gada 1.janvārī. Ar Lēmumu Nr.111 apstiprinātā tarifa aprēķinā iekļautā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma komponente (EUR/t), kas nosaka izmaksas vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma nodrošināšanai (bez DRN), paliek nemainīga.

10. SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes 2020.gada 17.decembra sēdē, bet padomes sēdē nepiedalījās.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo un otro daļu, Dabas resursu nodokļa likuma 4.panta pirmās daļas 3.punktu un 3.pielikumu (redakcijā, kas stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī), Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta ceturto daļu un 66.pantu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifa (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 28.augusta lēmums Nr.111 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu"; Latvijas Vēstnesis, 2020, 167.nr.) šādu piemērošanas kārtību:

  DRN likme saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu,
EUR/t
Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs,
EUR/t
1.1. 65,00 65,48
1.2. 80,00 72,27
1.3. 95,00 79,06

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātā sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu (ar dabas resursu nodokli; bez pievienotās vērtības nodokļa) piemērošanas kārtība ir spēkā šādos laikposmos:

2.1. tarifs 65,48 EUR/t - no 2021.gada 1.janvāra līdz 2021.gada 31.decembrim;

2.2. tarifs 72,27 EUR/t - no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim;

2.3. tarifs 79,06 EUR/t - no 2023.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās dienai;

3. noteikt, ka no 2021.gada 1.janvāra SIA "Jelgavas komunālie pakalpojumi" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 28.augusta lēmumu Nr.111 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jelgavas komunālie pakalpojumi" sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 167.nr.) apstiprināto sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu 58,69 EUR/t.

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

17.12.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.