Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Pacientu tiesību likumā

Izdarīt Pacientu tiesību likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 205. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 21., 191., 211. nr.; 2017, 259. nr.; 2018, 225. nr.) šādus grozījumus:

1. 9. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pacientam ir tiesības iepazīties ar saviem medicīniskajiem dokumentiem. Viņam ir tiesības pieprasīt un saņemt izrakstus, norakstus un kopijas atbilstoši ārstniecības iestādē apstiprinātajam cenrādim. Pacientam ir tiesības vienu reizi bez maksas saņemt savu medicīnisko dokumentu izrakstu, norakstu vai kopiju. Izrakstus, norakstus un kopijas pacients saņem triju darbdienu laikā no attiecīgā pieprasījuma iesniegšanas dienas.";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Fizisko personu datu aizsardzības likumā" ar vārdiem un skaitļiem "Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personu datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 15. pantā".

2. 10. pantā:

papildināt piekto daļu ar 17., 18. un 19. punktu šādā redakcijā:

"17) Latvijas Ārstu biedrībai, Latvijas Māsu asociācijai un Latvijas Ārstniecības personu profesionālo organizāciju savienībai - ārstniecības personu sertifikāciju regulējošos normatīvajos aktos noteiktās ārstniecības personas profesionālās darbības izvērtēšanai un lēmumu pieņemšanai;

18) pašvaldības sociālajam dienestam - normatīvajos aktos noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai klientam;

19) sociālo pakalpojumu sniedzējiem, kas sniedz šos pakalpojumus ar izmitināšanu, - lai sniegtu ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus, kā arī grupu dzīvokļa, pansijas un citus sociālos pakalpojumus ar izmitināšanu.";

papildināt 5.1 daļas 1. punktu pēc vārda "uzraudzībai" ar vārdiem "valsts organizētā vēža skrīninga uzraudzībai un kvalitātes kontrolei";

izteikt 5.1 daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) Nacionālajam veselības dienestam - no valsts budžeta apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai un valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzībai, personas datu apstrādei, lai attiecīgo informāciju nodotu statistikas iestādei, kā arī ceļu satiksmes negadījumā ievainoto un stacionēto pacientu datu apstrādei, lai nodrošinātu vienotu ceļu satiksmes negadījumos smagi ievainoto personu datu uzskaiti un klasificēšanu atbilstoši maksimāli saīsinātās ievainojumu skalas trešās vai augstākās pakāpes (MAIS3+) prasībām;";

papildināt 5.2 daļas 3. punktu pēc vārda "administrēšanai" ar vārdiem "valsts budžeta līdzekļu izlietojuma uzraudzībai";

papildināt 5.2 daļu ar 8., 9. un 10. punktu šādā redakcijā:

"8) Slimību profilakses un kontroles centrs - infekcijas slimību epidemioloģiskajai uzraudzībai, kā arī profilakses un pretepidēmijas pasākumu organizēšanai;

9) augstskola, kura īsteno akreditētu medicīnas studiju programmu un ir saņēmusi cilvēka ķermeņa audu un šūnu vai orgānu izmantošanas atļauju, - lai noskaidrotu mirušā cilvēka dzīves laikā izteikto gribu aizliegt vai atļaut izmantot medicīnas studijām savu ķermeni pēc nāves;

10) Centrālā statistikas pārvalde - lai saskaņā ar oficiālās statistikas programmu un Eiropas Savienības normatīvajiem aktiem attiecībā uz Eiropas statistikas nodrošināšanu par pastāvīgo iedzīvotāju skaita noteikšanu nodrošinātu oficiālo statistiku par pastāvīgajiem iedzīvotājiem, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 20. novembra regulas (ES) Nr. 1260/2013 par Eiropas demogrāfijas statistiku 2. panta "c" punktā sniegtajai definīcijai.";

papildināt pantu ar 5.3 daļu šādā redakcijā:

"(53) Šā panta piektajā daļā minētās personas un institūcijas rakstveida pieprasījumā norāda pamatojumu, kāpēc pieprasīta informācija par pacientu, kā arī nepieciešamo datu apjomu. Par informācijas pieprasīšanas pamatotību un nepieciešamo datu apjomu atbild persona un institūcija, kura to pieprasījusi.";

papildināt pantu ar 8.1 daļu šādā redakcijā:

"(81) Medicīniskajos dokumentos fiksētos pacienta datus var izmantot izglītības iestādes studiju virziena "Veselības aprūpe" studiju programmās paredzēto pētniecības darbu izstrādei, arī neievērojot šā panta septītās daļas nosacījumus, ja vienlaikus pastāv šādi nosacījumi:

1) pētniecības darbs izstrādāts sabiedrības interesēs pirmā vai otrā līmeņa profesionālās, bakalaura, maģistra vai doktora augstākās medicīniskās izglītības studiju programmas ietvaros;

2) ar samērīgiem līdzekļiem nav iespējams iegūt pacienta piekrišanu;

3) pētniecības darba ieguvums sabiedrības veselības labā ir samērojams ar tiesību ierobežojumu uz privātās dzīves neaizskaramību;

4) pacients iepriekš rakstveidā nav aizliedzis savus datus nodot pētniecībai;

5) ētikas komiteja ir izvērtējusi pētniecības darba atbilstību šīs daļas 1., 2. un 3. punktam, apstiprinājusi pētījuma protokolu un atļāvusi izmantot pacienta datus konkrētajā pētniecības darbā, izvērtējot tā atbilstību pētniecības ētikas principiem un personas datu aizsardzības prasībām, kā arī darba zinātnisko un sociālo vērtību.";

aizstāt devītajā daļā vārdus "un astotajā" ar vārdiem un skaitli "astotajā un 8.1".

3. Papildināt 17. pantu ar 3.1 daļu šādā redakcijā:

"(31) Nacionālā veselības dienesta informācijas sistēmā elektroniski izveidotajam ārstniecības riska maksājuma pieprasījumam ir juridisks spēks arī bez amatpersonas paraksta. Šādā gadījumā uz ārstniecības riska maksājuma pieprasījuma ir norāde "Dokuments sagatavots elektroniski un ir derīgs arī bez paraksta"."

4. Aizstāt pārejas noteikumu 5. punktā skaitļus un vārdus "2021. gada 1. janvārī" ar skaitļiem un vārdiem "2022. gada 1. februārī".

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 17. decembrī

01.01.2021