Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Standartizācijas likumā

Izdarīt Standartizācijas likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 22. nr.; 2001, 15. nr.; 2004, 8. nr.; 2005, 24. nr.; 2008, 15. nr.; 2009, 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 34. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdu "reģionālās" (attiecīgā locījumā) ar vārdu "Eiropas".

2. 6. pantā:

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Nacionālās standartizācijas padomes personālsastāvu apstiprina ekonomikas ministrs.";

izteikt ceturtās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) izskatīt nozaru ministriju standartizācijas pieprasījumus iekļaušanai standartu tulkošanas un izstrādes plānā;";

izslēgt ceturtās daļas 3. un 4. punktu.

3. Izteikt 7. pantu šādā redakcijā:

"7. pants. (1) Standartizāciju Latvijā veic nacionālā standartizācijas institūcija.

(2) Institūciju, kas veic nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas, nosaka Ministru kabinets."

4. 8. pantā:

izslēgt pirmās daļas ievaddaļā vārdus "un nozaru standartizācijas institūcijas";

papildināt pirmās daļas 2. punktu ar vārdiem "un darba grupas";

izslēgt trešo daļu.

5. 9. pantā:

izteikt 1. un 2. punktu šādā redakcijā:

"1) organizēt Latvijas nacionālo standartu izstrādāšanu, pārskatīšanu un atcelšanu standartizācijas tehniskajās komitejās vai darba grupās;

2) reģistrēt kā Latvijas nacionālos standartus Eiropas standartizācijas organizāciju publicētos standartus un ieinteresēto pušu pieprasītos starptautiskos standartus;";

papildināt pantu ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) nodrošināt šā likuma 12. panta otrajā daļā minētajos standartos lietoto terminu uzkrāšanu un brīvu pieejamību."

6. Izslēgt 10. un 11. pantu.

7. 12. pantā:

papildināt pirmo daļu pēc vārda "attiecīgas" ar vārdu "standartizācijas";

izteikt otrās daļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1) Latvijas nacionālie standarti, kurus izstrādā un apstiprina standartizācijas tehniskās komitejas vai darba grupas;";

izslēgt otrās daļas 2. punktā vārdus "adaptēti un noteiktā kārtībā";

izslēgt otrās daļas 3. punktu;

aizstāt trešajā daļā vārdu "adaptēts" ar vārdu "reģistrēts".

8. Papildināt 13. pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Normatīvajos aktos var izdarīt netiešas atsauces uz standartiem, kuri normatīvajos aktos nav paredzēti kā obligāti piemērojami standarti, bet kurus var piemērot, lai izpildītu normatīvajā aktā noteiktās obligātās prasības.

(4) Attiecīgās nozares ministrija sadarbībā ar standartizācijas tehnisko komiteju iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai publicēšanai tās tīmekļvietnē normatīvo aktu prasību izpildei piemērojamo standartu sarakstus."

9. Aizstāt 14. panta pirmajā daļā vārdu "adaptēti" ar vārdu "reģistrēti".

10. Izteikt 15. pantu šādā redakcijā:

"15. pants. (1) Lai ieviestu un pilnveidotu nozares politiku, attiecīgās nozares ministrija izstrādā standartizācijas pieprasījumu:

1) Latvijas nacionālo standartu izstrādei, pamatojoties uz attiecīgās nozares vajadzībām, ja nepastāv līdzvērtīgi Eiropas vai starptautiskie standarti;

2) šā likuma 12. panta trešajā daļā minēto piemērojamo standartu tulkošanai valsts valodā.

(2) Standartizācijas pieprasījumu, kurā norādīts veicamais uzdevums, tā izpildes termiņš un finansējuma apmērs, nozares ministrija iesniedz nacionālajai standartizācijas institūcijai iekļaušanai standartu tulkošanas un izstrādes plānā.

(3) Šā likuma 12. panta trešajā daļā minēto piemērojamo standartu tulkošanu valsts valodā nodrošina, pamatojoties uz ministriju iesniegtajiem standartizācijas pieprasījumiem un atbilstoši valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem.

(4) Nozares ministrija, izstrādājot standartizācijas pieprasījumu piemērojamo standartu tulkošanai valsts valodā, ievēro vienu no šādiem kritērijiem:

1) standarts izmantojams vairāku nozaru normatīvajos regulējumos;

2) standarta prasības attiecināmas uz plašu sabiedrības loku (īpaši uz patērētājiem);

3) standarta lietotāju grupas lielums (nosakāms pēc attiecīgā standarta vai tā iepriekšējo redakciju pieprasījuma nacionālajā standartizācijas institūcijā);

4) ieinteresēto pušu un konkrētās nozares pieprasījums pēc standartiem, kas sekmētu valsts tautsaimniecības attīstību un izaugsmi."

11. 17. pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu un 1. punktu šādā redakcijā:

"(1) No Ekonomikas ministrijai valsts budžetā šim mērķim paredzētajiem līdzekļiem finansē:

1) nacionālās standartizācijas institūcijas uzturēšanas izdevumus;";

izteikt pirmās daļas 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4) Eiropas un starptautisko standartu reģistrēšanu Latvijas nacionālo standartu statusā;

5) dalības maksu starptautiskajās un Eiropas standartizācijas organizācijās;".

12. Pārejas noteikumos:

izslēgt 2. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Ministru kabinets līdz 2021. gada 31. maijam izdod šā likuma 7. panta otrajā daļā minētos noteikumus. Līdz šo noteikumu spēkā stāšanās dienai nacionālās standartizācijas institūcijas funkcijas veic sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Latvijas standarts"."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 17. decembrī

31.12.2020