Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Likumā par budžetu un finanšu vadību

Izdarīt Likumā par budžetu un finanšu vadību (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 8. nr.; 1996, 24. nr.; 1997, 21. nr.; 1998, 9. nr.; 1999, 24. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 23. nr.; 2003, 2., 23. nr.; 2005, 2., 24. nr.; 2007, 3. nr.; 2008, 1., 24. nr.; 2009, 13., 15., 20. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 200. nr.; 2010, 178., 206. nr.; 2011, 103., 117., 184., 204. nr.; 2012, 190. nr.; 2013, 80., 193., 232. nr.; 2014, 32., 228. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 17., 81., 241. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 244. nr.; 2019, 28., 75., 224. nr.) šādus grozījumus:

1. 30. pantā:

izteikt trešo, 3.1 un 3.2 daļu šādā redakcijā:

"(3) Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. aprīlim saskaņā ar normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību. Ministrijas un citas centrālās valsts iestādes, kā arī pašvaldības gada pārskatam vai konsolidētajam gada pārskatam pievieno Valsts kontroles atzinumu vai zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības ziņojumu, ievērojot iestādes darbību regulējošos normatīvajos aktos ietvertos norādījumus par gada pārskata revīziju.

(31) Valsts kase ikgadējo pārskatu par valsts budžeta finanšu uzskaiti sagatavo līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. aprīlim.

(32) Valsts ieņēmumu dienests ikgadējo pārskatu par šā dienesta administrētiem nodokļiem, nodevām un citiem tā administrētiem uz valsts budžetu attiecināmiem maksājumiem sagatavo un iesniedz Valsts kasei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. aprīlim.";

izteikt desmito daļu šādā redakcijā:

"(10) Budžeta iestādes, no valsts budžeta daļēji finansētas atvasinātas publiskas personas un budžeta nefinansētas iestādes, reorganizējot vai izbeidzot savu darbību, sagatavo un iesniedz iestādes darbības slēguma pārskatu saskaņā ar normatīvajos aktos par gada pārskatiem noteikto kārtību.";

papildināt pantu ar divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Reorganizējot pašvaldību, normatīvajos aktos noteiktā atbildīgā institūcija triju mēnešu laikā no attiecīgās pašvaldības reorganizācijas datuma iesniedz Valsts kasei attiecīgo darbības slēguma pārskatu."

2. 31. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"31. pants. Konsolidētais saimnieciskā gada pārskats";

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Ministru kabinets konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu kopā ar Valsts kontroles atzinumu iesniedz Saeimai līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. septembrim.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Finanšu ministrija sagatavo un iesniedz konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu."

3. Izteikt 32. panta pirmo, 1.1 un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu ministrs konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu iesniedz Valsts kontrolei līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. jūnijam.

(11) Valsts kontrole atzinumu par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu iesniedz finanšu ministram līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. augustam.

(2) Finanšu ministrs konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu kopā ar Valsts kontroles atzinumu iesniedz Ministru kabinetam līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 15. augustam."

4. Papildināt V nodaļu ar 32.1 pantu šādā redakcijā:

"32.1 pants. Valsts kontroles veiktā revīzija Saeimas vēlēšanu gadā

(1) Saeimas vēlēšanu gadā Valsts kontrole atzinumu par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu iesniedz finanšu ministram līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 15. oktobrim.

(2) Saeimas vēlēšanu gadā finanšu ministrs konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu kopā ar Valsts kontroles atzinumu iesniedz Ministru kabinetam līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 1. novembrim.

(3) Saeimas vēlēšanu gadā Ministru kabinets konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu kopā ar Valsts kontroles atzinumu iesniedz jaunievēlētajai Saeimai līdz pārskata gadam sekojošā saimnieciskā gada 15. novembrim."

5. Papildināt pārejas noteikumus ar 93., 94., 95., 96. un 97. punktu šādā redakcijā:

"93. Grozījumi šā likuma 30. panta trešajā, 3.1 un 3.2 daļā, 31. panta pirmajā daļā un 32. panta pirmajā, 1.1 un otrajā daļā saistībā ar gada pārskatu iesniegšanas termiņiem un Valsts kontroles revīziju stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

94. Grozījums attiecībā uz šā likuma papildināšanu ar 32.1 pantu saistībā ar Valsts kontroles veikto revīziju par konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu Saeimas vēlēšanu gadā stājas spēkā 2022. gada 1. janvārī. Saeimas vēlēšanu gadā - 2022. gadā - attiecībā uz konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu par 2021. gadu piemērojams šā likuma 30. panta trešajā, 3.1 un 3.2 daļā un 32. panta pirmajā daļā noteiktais par gada pārskatu sagatavošanas termiņiem šā likuma redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī.

95. Šā likuma 30. panta trešajā, 3.1 un 3.2 daļā noteikto pārskatu iesniegšanas termiņu pirmo reizi piemēro 2024. gadā, iesniedzot gada pārskatu vai konsolidēto gada pārskatu par 2023. gadu.

96. Šā likuma 31. panta pirmajā daļā un 32. panta pirmajā, 1.1 un otrajā daļā noteikto gada pārskatu iesniegšanas termiņu pirmo reizi piemēro 2024. gadā, iesniedzot konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu par 2023. gadu.

97. Grozījumi šajā likumā par 31. panta nosaukuma un otrās daļas izteikšanu jaunā redakcijā stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī. Ministru kabineta noteikumus, kas tiks izdoti uz šā likuma 31. panta otrās daļas pamata, pirmo reizi piemēro 2024. gadā, sagatavojot konsolidēto saimnieciskā gada pārskatu par 2023. gadu. Ministru kabinets minētos noteikumus izdod līdz 2022. gada 1. janvārim."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 3. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 16. decembrī

01.01.2021