Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 25

Jēkabpilī 2020. gada 26. novembrī

Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā"

APSTIPRINĀTI
ar Jēkabpils pilsētas domes
26.11.2020. lēmumu Nr. 526
(prot. Nr. 21, 4. §)

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 10. punktu,
Dzīvnieku aizsardzības likuma
8. panta trešo un ceturto daļu,
Ministru kabineta 2011. gada 21. jūnija
noteikumu Nr. 491 "Mājas (istabas) dzīvnieku
reģistrācijas kārtība
" 3. punktu,
Ministru kabineta 2006. gada 4. aprīļa
noteikumu Nr. 266 "Labturības prasības
mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai
un demonstrēšanai publiskās izstādēs,
kā arī suņa apmācībai
" 13. punktu,
Ministru kabineta 2012. gada 2. oktobra
noteikumu Nr. 678 "Klaiņojošu suņu un kaķu
izķeršanas prasības
" 16. punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 83. nr.; 2019, 253. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 20. punktā tekstu "(izņemot 9.1. apakšpunktu)".

2. Svītrot 21. punktu.

3. Svītrot 22. punktā tekstu "(izņemot 9.1. apakšpunktu)".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

 

Jēkabpils pilsētas domes 26.11.2020. saistošo noteikumu Nr. 25 "Grozījumi Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Atbilstoši Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 105.5 pantam bija noteikta atbildība par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistrēšanas un dzīvnieku apzīmēšanas noteikumu pārkāpšanu. 2020. gada 1. jūlijā Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss zaudēja spēku.

Jēkabpils pilsētas domes 2017. gada 20. aprīļa saistošo noteikumu Nr. 8 "Saistošie noteikumi par mājas dzīvnieku turēšanu Jēkabpils pilsētā" (turpmāk - noteikumi) 9.1. apakšpunktā noteikts, ka mājas dzīvnieka īpašnieka pienākums ir normatīvajos aktos noteiktā kārtībā reģistrēt mājas dzīvnieku, kas apzīmēts ar pasīvu lasāmrežīma radiofrekvences identifikācijas ierīci, mājas (istabas) dzīvnieku reģistra datubāzē. Attiecīgi noteikumu 21. punkts nosaka, ka par šo noteikumu 9.1. apakšpunktā noteikto prasību neievērošanu vainīgajai personai piemēro normatīvajos aktos noteikto sodu. Tā kā ir radusies situācija, ka normatīvais akts, kurā tika noteikta soda sankcija, ir zaudējis spēku 2020. gada 1. jūlijā, nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus saistošajos noteikumos.

2. Īss projekta satura izklāsts Veikti grozījumi, kas paredz iespēju saukt pie atbildības par mājas (istabas) dzīvnieku nereģistrēšanu.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Privātpersona var griezties saistošo noteikumu piemērošanā Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs A. Kraps

17.12.2020
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.