Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Invaliditātes likumā

Izdarīt Invaliditātes likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 91., 205. nr.; 2011, 117. nr.; 2012, 157., 192. nr.; 2016, 108., 200. nr.; 2018, 225. nr.; 2019, 240. nr.; 2020, 57.B nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 1. pantu ar 11. un 12. punktu šādā redakcijā:

"11) pavadonis - fiziskā persona, kas pavada un palīdz nokļūt no mājokļa uz izvēlēto galamērķi un atpakaļ personai ar invaliditāti, kurai ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kura nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā;

12) aprūpes pakalpojums - pasākumu kopums personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti un izteiktiem un smagiem funkcionēšanas ierobežojumiem. Šis pakalpojums ietver aprūpi, uzraudzību, pašaprūpes spēju attīstību un saturīgu brīvā laika pavadīšanu personas dzīvesvietā."

2. 12. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4.1 un 4.2 punktu šādā redakcijā:

"41) personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir būtiski pārvietošanās traucējumi un kuras nesaņem asistenta pakalpojumu pašvaldībā, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, nodrošinot tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no valsts budžeta apmaksātu pavadoņa pakalpojumu;

42) personām no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti, kurām ir izteikti un smagi funkcionēšanas ierobežojumi, izņemot personas, kuras atrodas ilgstošas sociālās aprūpes institūcijā, stacionārā ārstniecības iestādē vai ieslodzījuma vietā, nodrošinot tiesības pašvaldībā pēc to deklarētās dzīvesvietas saņemt no pašvaldības budžeta apmaksātu aprūpes pakalpojumu;";

aizstāt otrajā daļā vārdus "Valsts komisijas atzinumu par asistenta pakalpojuma nepieciešamību" ar vārdiem "pašvaldības sociālā dienesta veikto asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtējumu";

papildināt pantu ar 2.3 un 2.4 daļu šādā redakcijā:

"(23) Šā panta pirmās daļas 4.1 punktā minēto pavadoņa pakalpojumu personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti ir tiesības saņemt, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par pavadoņa nepieciešamību.

(24) Šā panta pirmās daļas 4.2 punktā minēto aprūpes pakalpojumu personai no 5 līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti ir tiesības saņemt, pamatojoties uz Valsts komisijas atzinumu par īpašas kopšanas nepieciešamību, ja personas likumiskais pārstāvis vai audžuģimene nodarbinātības vai citu objektīvu iemeslu dēļ nevar nodrošināt šīs personas aprūpi un uzraudzību nepieciešamajā apjomā un pašvaldības sociālais dienests ir konstatējis šādas aprūpes nepieciešamību. Personai nav tiesību vienlaikus ar šo aprūpi saņemt sociālās aprūpes pakalpojumu vai aprūpes mājās pakalpojumu, kas tiek nodrošināts Eiropas Savienības politiku instrumentu projektu ietvaros.";

aizstāt 5.1 daļā vārdus "kritērijus atzinuma sniegšanai par asistenta pakalpojuma nepieciešamību" ar vārdiem "kritērijus asistenta pakalpojuma nepieciešamības un atbalsta intensitātes novērtēšanai";

papildināt pantu ar 6.1 un 6.2 daļu šādā redakcijā:

"(61) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 4.1 punktā minēto pavadoņa pakalpojumu, kritērijus atzinuma sniegšanai par pavadoņa pakalpojuma nepieciešamību, šā pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, maksimālo pakalpojuma apjomu, prasības pavadonim, kā arī vienas stundas izmaksas un finansēšanas noteikumus.

(62) Ministru kabinets nosaka šā panta pirmās daļas 4.2 punktā minētā aprūpes pakalpojuma minimālās vienas stundas izmaksas un maksimālo aprūpes pakalpojuma apjomu. Pašvaldība saistošajos noteikumos nosaka šā panta pirmās daļas 4.2 punktā minētā aprūpes pakalpojuma piešķiršanas, atteikšanas, izbeigšanas un pārtraukšanas nosacījumus un kārtību, kritērijus aprūpes pakalpojuma nepieciešamības novērtēšanai un prasības aprūpes pakalpojuma sniedzējam.";

papildināt pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Datus par šā panta pirmās daļas 3., 3.1, 4., 4.1 un 4.2 punktā minētā asistenta pakalpojuma pašvaldībā, augstskolā un koledžā, pavadoņa pakalpojuma un aprūpes pakalpojuma saņēmēju un sniedzēju, šo pakalpojumu nepieciešamības novērtēšanu un nodrošināšanu iekļauj Valsts sociālās politikas monitoringa informācijas sistēmā Ministru kabineta noteiktajā apjomā un atbilstoši tā noteiktajiem datu apstrādes noteikumiem un kārtībai un institūciju sadarbības noteikumiem. Tiesības apstrādāt šajā informācijas sistēmā iekļauto informāciju saistībā ar asistenta pakalpojuma pašvaldībā, augstskolā un koledžā, pavadoņa pakalpojuma un aprūpes pakalpojuma nodrošināšanu, tostarp personas datus, ir šādām institūcijām to darbību reglamentējošos normatīvajos aktos noteikto funkciju un uzdevumu izpildei:

1) Valsts komisijai;

2) Labklājības ministrijai;

3) pašvaldību sociālajiem dienestiem."

3. Pārejas noteikumos:

izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Grozījums šā likuma 12. panta sestajā daļā stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.";

papildināt pārejas noteikumus ar 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Šā likuma 1. panta 11. un 12. punkts, 12. panta pirmās daļas 4.1 un 4.2 punkts un 2.3, 2.4, 5.2, 6.1, 6.2 un astotā daļa, kā arī grozījumi 12. panta pirmās daļas 3., 3.1 punktā un otrajā un 5.1 daļā stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021