Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā

Izdarīt Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā (Latvijas Vēstnesis, 2009, 199., 200. nr.; 2010, 12., 66., 99., 174., 206. nr.; 2011, 103., 204. nr.; 2012, 190., 203. nr.; 2013, 51., 191., 232., 234., 252. nr.; 2014, 206., 228., 257. nr.; 2015, 248. nr.; 2016, 182., 241. nr.; 2017, 90., 242. nr.; 2018, 196., 244. nr.; 2019, 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. panta divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu amatpersonām ar speciālajām dienesta pakāpēm, kurām noteikts pienākums veikt izmeklēšanu īpaši sarežģītās, smagu vai sevišķi smagu starpreģionāla vai starptautiska rakstura noziegumu lietās, un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonām, kuras ir iesaistītas izmeklēšanas darbību veikšanā minētā veida lietās, maksimālo mēnešalgas apmēru nosaka atbilstoši rajona (republikas pilsētas) prokurora mēnešalgai."

2. Papildināt III nodaļu ar 13.8 pantu šādā redakcijā:

"13.8 pants. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (darbinieku) mēnešalga

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (darbinieku) mēnešalgas apmēru un noteikšanas kārtību nosaka Ministru kabinets saskaņā ar šā likuma 5. pielikumu."

3. Izteikt 14. panta divpadsmito un trīspadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Valsts un pašvaldību institūciju vadītāji nolūkā nodrošināt kompetentāko amatpersonu (darbinieku) (izņemot šā likuma 5., 5.1, 6., 6.1 pantā, 6.2 panta otrās daļas 9. punktā un 13. pantā minētās amatpersonas (darbiniekus) un fiziskā darba veicējus) motivēšanu un ņemot vērā konkrētās amatpersonas (darbinieka) ieguldījumu attiecīgās institūcijas mērķu sasniegšanā, var šai amatpersonai (darbiniekam) noteikt piemaksu par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti. Piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 40 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai (darbiniekam) piemaksas apmērs mēnesī nedrīkst pārsniegt 30 procentus no amatpersonai (darbiniekam) noteiktās mēnešalgas. Piemaksu regulāri pārskata, izvērtējot tās nepieciešamību un pamatojumu, bet ne retāk kā reizi gadā.

(13) Ja amatpersona (darbinieks) saņem vienu vai vairākas šā panta pirmajā daļā minētās piemaksas un vienlaikus arī šā panta divpadsmitajā daļā minēto piemaksu, piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 60 procentus no mēnešalgas. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai (darbiniekam) piemaksu kopsumma nedrīkst pārsniegt 30 procentus no mēnešalgas."

4. 15. pantā:

aizstāt vienpadsmitajā daļā vārdus un skaitli "un 13. pantā" ar skaitļiem un vārdiem "13. un 13.8 pantā";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Ja Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersona ikgadējā darbības un tās rezultātu novērtēšanā saņēmusi pozitīvu novērtējumu, tai nosaka izdienas piemaksu pie mēnešalgas šādā apmērā:

1) pēc sešiem Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 5 procenti no mēnešalgas;

2) pēc 10 Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā nostrādātiem gadiem - 10 procenti no mēnešalgas."

5. Izteikt 16. panta trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Amatpersonu (darbinieku) atbilstoši valsts vai pašvaldības institūcijām noteiktajai prēmēšanas kārtībai un kritērijiem var prēmēt par drošsirdīgu un pašaizliedzīgu rīcību, veicot amata (darba, dienesta) pienākumus, kā arī par tāda valsts drošības apdraudējuma vai nozieguma novēršanu vai atklāšanu, kas radījis vai varēja radīt būtisku kaitējumu. Prēmiju kopējais apmērs attiecīgajai amatpersonai (darbiniekam), izņemot Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm, valsts drošības iestāžu amatpersonas un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonas, kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs - 60 procentus no mēnešalgas. Par vienu un to pašu gadījumu nedrīkst izmaksāt vairākas prēmijas.

(4) Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, valsts drošības iestādes amatpersonai un Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai šā panta trešajā daļā minēto prēmiju kopējais apmērs kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt divas mēnešalgas, bet ikreizējās prēmijas apmērs nedrīkst pārsniegt 120 procentus no mēnešalgas."

6. Izslēgt 25. panta piekto daļu.

7. Izteikt pārejas noteikumu 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonai, kura sākusi pildīt dienesta pienākumus Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojā laikposmā līdz 2020. gada 31. decembrim, pēc pieciem nepārtrauktas izdienas gadiem, skaitot no 2019. gada 1. janvāra, izmaksā vienreizēju pabalstu triju vidējo mēnešalgu apmērā, kas attiecīgajai amatpersonai aprēķinātas pēdējo piecu gadu laikā. Šo pabalstu amatpersonai izmaksā vienu reizi, sākot ar 2024. gada 1. janvāri, līdz 2025. gada 31. decembrim."

8. Papildināt likumu ar 5. pielikumu šādā redakcijā:

"Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un
darbinieku atlīdzības likuma
5. pielikums

Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja amatpersonu (darbinieku) mēnešalgu grupas un to mēnešalgu intervāli

Nr.
p. k.

Mēnešalgu grupa

Mēnešalgu intervāla koeficients pret bāzes mēnešalgu

minimums

viduspunkts

maksimums

1.

16

3,035

4,336

4,550

2.

15

2,836

4,050

4,354

3.

14

2,369

3,385

4,062

4.

13

1,911

2,730

3,276

5.

12

1,535

2,194

2,743

6.

11

1,230

1,757

2,197

7.

10

1,017

1,453

1,817

8.

9

0,850

1,215

1,579

9.

8

0,796

1,137

1,479

10.

7

0,666

0,950

1,236

11.

6

0,623

0,890

1,156

12.

5

0,582

0,832

1,080

13.

4

0,570

0,814

1,059

14.

3

0,441

0,592

0,769

15.

2

0,441

0,581

0,755

16.

1

0,441

0,562

0,731"


Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021