Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi likumā "Par aviāciju"

Izdarīt likumā "Par aviāciju" (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 22. nr.; 1997, 13., 23. nr.; 1998, 15., 23. nr.; 1999, 23. nr.; 2002, 12. nr.; 2003, 15. nr.; 2004, 7., 10., 20. nr.; 2005, 10., 15. nr.; 2006, 1., 12., 24. nr.; 2007, 10., 14. nr.; 2008, 9. nr.; 2009, 6., 17. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 196. nr.; 2010, 166. nr.; 2011, 99. nr.; 2013, 69. nr.; 2014, 70., 204. nr.; 2016, 123. nr.; 2017, 242. nr.; 2018, 210. nr.; 2019, 132., 235. nr.) šādus grozījumus:

1. Sadaļā "Likumā lietotie termini":

papildināt sadaļu pēc termina "Militārās aviācijas gaisa kuģis" ar terminu "Militārais bezpilota gaisa kuģis" šādā redakcijā:

"Militārais bezpilota gaisa kuģis - bezpilota gaisa kuģis (arī ārvalstu), kuru valsts institūcija izmanto uzdevumu izpildei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām valsts funkcijām un uzdevumiem aizsardzības jomā.";

papildināt sadaļu pēc termina "Valsts gaisa kuģis" ar terminu "Valsts bezpilota gaisa kuģis" šādā redakcijā:

"Valsts bezpilota gaisa kuģis - bezpilota gaisa kuģis (izņemot militāro bezpilota gaisa kuģi), kuru attiecīgā lidojuma laikā valsts institūcija izmanto ārkārtas un neatliekamu uzdevumu izpildei atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām funkcijām un uzdevumiem muitas, policijas, valsts drošības, meklēšanas un glābšanas, ugunsdzēsības, civilās aizsardzības, apcietinājuma kā drošības līdzekļa un brīvības atņemšanas kā kriminālsoda izpildes nodrošināšanas, sabiedriskās kārtības pārkāpumu atklāšanas, noziedzīgu nodarījumu atklāšanas, izmeklēšanas un novēršanas, robežkontroles un krasta apsardzes jomā."

2. 3. pantā:

papildināt pirmo daļu ar 4. punktu šādā redakcijā:

"4) bezpilota gaisa kuģu jomu Latvijas Republikas teritorijā atbilstoši šim likumam un Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija regulai (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes regulu (EEK) Nr. 3922/91 (turpmāk - regula Nr.  2018/1139).";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"Šā likuma 1., 2. un 5. pants, 6. panta otrās daļas 1., 2., 3., 4., 15., 16., 17. un 20. punkts, trešā un ceturtā daļa, 6.1 pants, 6.2 panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4. punkts un otrā daļa, 34., 70., 95. un 97. pants, 108. panta pirmā, otrā un trešā daļa, vienpadsmitā1 nodaļa, 124.1 un 125. pants attiecas uz bezpilota gaisa kuģu sistēmām."

3. 6. pantā:

izteikt panta nosaukumu šādā redakcijā:

"6. pants. Aviācijas departamenta, Civilās aviācijas aģentūras, Transporta nelaimes gadījumu un incidentu izmeklēšanas biroja, Valsts robežsardzes, Valsts policijas un Militārās policijas kompetence";

papildināt otro daļu ar 20. punktu šādā redakcijā:

"20) veic bezpilota gaisa kuģu lidojumu drošuma uzraudzību.";

papildināt septīto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) veic bezpilota gaisa kuģu lidojumu kontroli infrastruktūras objektos, kuri tiek izmantoti Valsts robežsardzes vajadzībām, un gaisa telpas struktūras elementos, kuri izveidoti Valsts robežsardzes vajadzībām;";

papildināt pantu ar astoto un devīto daļu šādā redakcijā:

"Valsts policija:

1) veic bezpilota gaisa kuģu lidojumu kontroli saistībā ar sabiedriskās kārtības un drošības ievērošanu;

2) atbilstoši kompetencei veic administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem civilās aviācijas drošības un bezpilota gaisa kuģu jomā.

Militārā policija atbilstoši kompetencei veic administratīvā pārkāpuma procesu par pārkāpumiem bezpilota gaisa kuģu jomā militārajos objektos, kurus izmanto Nacionālie bruņotie spēki Nacionālo bruņoto spēku likumā noteikto uzdevumu pildīšanai, un gaisa telpas struktūras elementos, kuri izveidoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām."

4. Papildināt otro nodaļu ar 6.3 pantu šādā redakcijā:

"6.3 pants. Civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma uzraudzība

Regulas Nr.  2018/1139 7. pantā minētās Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas izstrādes un saskaņošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas īstenošanas pārvaldību un uzraudzību veic Civilās aviācijas aģentūra.

Ministru kabinets nosaka Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma programmas pamatelementus. 

Valsts civilās aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošuma pārvaldības grupas sastāvu, tās sasaukšanas un lēmumu pieņemšanas kārtību nosaka Ministru kabinets."

5. Izslēgt 47. un 47.2 pantu.

6. Papildināt septīto nodaļu ar 60.1 pantu šādā redakcijā:

"60.1 pants. Civilās aviācijas aizsardzība pret nesankcionētiem bezpilota gaisa kuģu lidojumiem

Valsts civilās aviācijas drošības programmā noteiktie tiesību subjekti īsteno pasākumus civilās aviācijas objektu un gaisa kuģu aizsardzībai pret nesankcionētiem bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, kuri var radīt draudus civilās aviācijas drošībai."

7. Papildināt likumu ar vienpadsmito1 un vienpadsmito2 nodaļu šādā redakcijā:

"Vienpadsmitā1 nodaļa
BEZPILOTA GAISA KUĢI UN TO SISTĒMAS

117.1 pants. Bezpilota gaisa kuģu lidojumu vispārīgie noteikumi

Bezpilota gaisa kuģu lidojumus Latvijas Republikas gaisa telpā veic tā, lai neapdraudētu cilvēku dzīvību, veselību, privātumu un mantu, citu gaisa kuģu lidojumu drošumu un drošību, valsts aizsardzības un drošības intereses un nenodarītu kaitējumu videi.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā izmanto radiofrekvences atbilstoši normatīvajiem aktiem par radiofrekvenču spektra joslu sadalījumu radiosakaru veidiem un iedalījumu radiosakaru sistēmām, kā arī radiofrekvenču spektra joslu izmantošanas vispārīgajiem nosacījumiem saskaņā ar Nacionālo radiofrekvenču plānu.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumi nedrīkst ierobežot vai kavēt valsts institūcijas darbības, kas saistītas ar reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbiem un ierašanos avārijas, negadījuma vai ugunsgrēka vietā. Bezpilota gaisa kuģu lidojumus avārijas, negadījuma vai ugunsgrēka vietā, kur notiek reaģēšanas un avārijas seku likvidēšanas darbi, atļauts veikt tikai pēc saskaņošanas ar reaģēšanas un seku likvidēšanas darbu vadītāju.

117.2 pants. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu personāla kvalifikācija

Bezpilota gaisa kuģu sistēmu personāls ir tālvadības pilots un atbalsta personāls.

Bezpilota gaisa kuģu personāla kvalifikācija atbilst Komisijas 2019. gada 24. maija īstenošanas regulas (ES) 2019/947 par bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas noteikumiem un procedūrām (turpmāk - regula Nr.  2019/947) 8. panta prasībām.

Atvērtajā kategorijā tālvadības pilotu apmācību tiešsaistē nodrošina un apliecinājumu tālvadības pilotiem par nokārtotu teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu izsniedz Civilās aviācijas aģentūra. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra nodrošina tālvadības pilotu apmācību tiešsaistē un izsniedz apliecinājumu tālvadības pilotiem par nokārtotu teorētisko zināšanu tiešsaistes eksāmenu.

Atvērtajā un specifiskajā kategorijā tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu nodrošina un sertifikātu, kas apliecina tālvadības pilota kompetenci, izsniedz, pagarina, ierobežo, atsauc vai tā darbību aptur Civilās aviācijas aģentūra vai tās atzīta struktūra. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra vai tās atzīta struktūra nodrošina tālvadības pilotu teorētisko zināšanu klātienes eksāmenu un tālvadības pilota kompetences sertifikātu izsniedz, pagarina, ierobežo, atsauc vai tā darbību aptur.

Regulas Nr.  2019/947 pielikuma A daļā noteikto tālvadības pilota praktisko prasmju apguvi un pārbaudi nodrošina un apliecinājumu par praktisko prasmju apguvi izsniedz, pagarina, ierobežo, atsauc vai tā darbību aptur Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants. Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants nodrošina praktisko prasmju apguvi un pārbaudi un izsniedz, pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur apliecinājuma darbību par praktisko prasmju apguvi, kā arī nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūras atzīta struktūra un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants iesniedz Civilās aviācijas aģentūrai deklarāciju par atbilstību regulas Nr.  2019/947 prasībām un saņem no šīs aģentūras atbilstības apliecinājumu.

Ministru kabinets nosaka atbilstības prasības Civilās aviācijas aģentūras atzītai struktūrai un kārtību atzītās struktūras statusa iegūšanai, darbības ierobežošanai, pagarināšanai, grozīšanai un anulēšanai.

117.3 pants. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijas deklarācijas, atļaujas un sertifikāti

Bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātus izsniedz, groza, pagarina, ierobežo, atsauc vai to darbību aptur Civilās aviācijas aģentūra.

Deklarāciju atbilstības pārbaudi bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā veic Civilās aviācijas aģentūra.

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra:

1) izsniedz bezpilota gaisa kuģu ekspluatācijas atļaujas un bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātus, kā arī groza, pagarina, ierobežo, atsauc vai to darbību aptur;

2) veic deklarāciju atbilstības pārbaudi bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatācijai specifiskajā kategorijā.

117.4 pants. Gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību organizētie bezpilota gaisa kuģu lidojumi

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā:

1) Civilās aviācijas aģentūra izsniedz atļauju gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības organizētiem bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, kā arī groza, pagarina, ierobežo, atsauc vai aptur atļaujas darbību;

2) gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības organizē bezpilota gaisa kuģu lidojumus.

117.5 pants. Bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrs

Civilās aviācijas aģentūra izveido un uztur bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistru. Reģistrā ietver informāciju par:

1) atvērtās, specifiskās un sertificētās bezpilota gaisa kuģu kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem un bezpilota gaisa kuģiem, kuri pakļauti sertificēšanai, regulas Nr.  2019/947 14. panta izpratnē;

2) bezpilota gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti lidojumiem atvērtajā un specifiskajā kategorijā;

3) tālvadības pilotiem;

4) gaisa kuģu modeļu klubiem un apvienībām.

Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam, bezpilota gaisa kuģa īpašniekam, tālvadības pilotam, gaisa kuģu modeļu klubam vai apvienībai ir pienākums sniegt un atjaunot bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā ietverto informāciju šajā likumā un Ministru kabineta noteikumos par bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistru noteiktajā kārtībā.

Ministru kabinets nosaka:

1) bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra izveidošanas, uzturēšanas, pieejamības, savietojamības un darbības kārtību;

2) kārtību, kādā atvērtās, specifiskās un sertificētās bezpilota gaisa kuģu kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanti, gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības sniedz un atjauno bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā ietverto informāciju;

3) kārtību, kādā sniedz un atjauno informāciju par bezpilota gaisa kuģiem, kuri pakļauti sertificēšanai, un bezpilota gaisa kuģiem, kuri tiek izmantoti atvērtās un specifiskās kategorijas lidojumiem;

4) kārtību, kādā atvērtās, specifiskās un sertificētās bezpilota gaisa kuģu kategorijas bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanti, gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības, bezpilota gaisa kuģi, kuri pakļauti sertificēšanai, un bezpilota gaisa kuģi, kuri tiek izmantoti atvērtās un specifiskās kategorijas lidojumiem, tiek izslēgti no bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistra.

117.6 pants. Latvijas gaisa telpas izmantošana bezpilota gaisa kuģu lidojumiem

Bezpilota gaisa kuģu lidojumi notiek, izmantojot bezpilota gaisa kuģiem paredzētu Latvijas Republikas gaisa telpu.

Bezpilota gaisa kuģu lidojumu noteikumus un lidojumu atvieglošanas, ierobežošanas un aizliegšanas kritērijus un kārtību bezpilota gaisa kuģu lidojumiem paredzētajā gaisa telpā nosaka Ministru kabinets.

Informācijas pieejamību, kas nepieciešama bezpilota gaisa kuģu lidojumiem, saskaņā ar regulas Nr.  2019/947 15. panta 3. punktu un 18. panta "f" punktu nodrošina valsts akciju sabiedrība "Latvijas gaisa satiksme". Informācijas aprites un tās pieejamības finansējuma nodrošināšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

117.7 pants. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, Civilās aviācijas aģentūras atzītu struktūru, gaisa kuģu modeļu klubu vai apvienību uzraudzība

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Civilās aviācijas aģentūra uzrauga:

1) bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantus, kuri iesnieguši deklarāciju Civilās aviācijas aģentūrā vai saņēmuši Civilās aviācijas aģentūras izsniegtu ekspluatācijas atļauju vai bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatanta sertifikātu;

2) gaisa kuģu modeļu klubus vai apvienības, kurām ir izsniegta atļauja;

3) Civilās aviācijas aģentūras atzītas struktūras.

117.8 pants. Valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumi

Veicot lidojumus ar valsts bezpilota gaisa kuģi, ievēro šā likuma, uz tā pamata izdoto Ministru kabineta noteikumu un Eiropas Savienības tiesību aktu prasības bezpilota gaisa kuģu lidojumu veikšanai.

Valsts bezpilota gaisa kuģu lidojumu laikā var neievērot šā likuma prasības, ciktāl to paredz attiecīgo jomu regulējošās speciālās tiesību normas. Šajā gadījumā bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam ir pienākums nodrošināt ar šo likumu, uz tā pamata izdotajiem Ministru kabineta noteikumiem un Eiropas Savienības tiesību aktiem salīdzināmu lidojuma drošuma un drošības, kā arī uzraudzības līmeni.

Šā likuma prasības netiek attiecinātas uz lidojumiem ar valsts bezpilota gaisa kuģi, kurš veic lidojumus šim nolūkam speciāli norobežotā gaisa telpā, kas izveidota saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību. Šajā gadījumā bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantam ir pienākums nodrošināt lidojuma drošumu un drošību, kā arī uzraudzību.

117.9 pants. Militāro bezpilota gaisa kuģu lidojumi

Lidojumi ar militāro bezpilota gaisa kuģi tiek veikti, ievērojot šā likuma 117.1 panta pirmās un otrās daļas nosacījumus.

Šā likuma prasības netiek attiecinātas uz lidojumiem ar militāro bezpilota gaisa kuģi, kurš veic lidojumus šim nolūkam speciāli izveidotos gaisa telpas struktūras elementos, kas izveidoti saskaņā ar normatīvo aktu par gaisa telpas pārvaldības kārtību, gaisa telpas struktūru un tās mainīšanas kārtību.

Militāro bezpilota gaisa kuģu lidojumus ārpus šim nolūkam speciāli izveidotiem gaisa telpas struktūras elementiem veic saskaņā ar normatīvo aktu par bezpilota gaisa kuģu lidojumiem Latvijas Republikas gaisa telpā. Šajā gadījumā Nacionālie bruņotie spēki nodrošina salīdzināmu lidojuma drošuma un drošības, kā arī uzraudzības līmeni.

117.10 pants. Bezpilota gaisa kuģu sistēmu apdrošināšana

Bezpilota gaisa kuģa īpašnieks apdrošina savu vispārējo civiltiesisko atbildību pret zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi.

Šā panta pirmajā daļā minētās prasības nepiemēro lidmodeļiem, kuru kopējā pacelšanās masa ir mazāka par 20 kg un kuru lidojumus organizē gaisa kuģu modeļu klubi vai apvienības, un gaisa pūķiem.

Vispārējās civiltiesiskās atbildības minimālos limitus par zaudējumiem, kurus bezpilota gaisa kuģis varētu radīt trešās personas veselībai, dzīvībai vai mantai, kā arī videi, un atkāpes no apdrošināšanas prasībām nosaka Ministru kabinets.

Šajā pantā minētās prasības neattiecas uz militārajiem bezpilota gaisa kuģiem. Kārtību, kādā atlīdzina kaitējumu trešai personai vai tās mantai, ja to nodarījis militārais bezpilota gaisa kuģis, nosaka Ministru kabinets.

117.11 pants. Patērētāju tiesību aizsardzības centra kompetence

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs:

1) ir tirgus uzraudzības iestāde Komisijas 2019. gada 12. marta deleģētās regulas (ES) 2019/945 par bezpilota gaisa kuģu sistēmām un trešo valstu bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantiem (turpmāk - regula Nr.  2019/945) 3. panta 23. punkta izpratnē;

2) organizē un veic Eiropas Savienības tirgū laisto un ienākošo bezpilota gaisa kuģu sistēmu un to attālās identifikācijas papildierīču uzraudzību saskaņā ar regulas Nr.  2019/945 35. pantu.

Vienpadsmitā2 nodaļa
Atsaitē piestiprināti gaisa baloni, gaisa pūķi, bezpilota raķetes uN raķešu modeļi

117.12 pants. Atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķu, bezpilota raķešu un raķešu modeļu lidojumu vispārīgie noteikumi

Lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem tiek veikti, ievērojot šā likuma 117.1 panta pirmās un trešās daļas nosacījumus.

117.13 pants. Atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķu, bezpilota raķešu un raķešu modeļu lidojumi

Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā tiek veikti lidojumi ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti un raķešu modeļiem."

8. Papildināt likumu ar 124.1 pantu šādā redakcijā:

"124.1 pants. Administratīvie pārkāpumi bezpilota gaisa kuģu jomā

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kas nav marķēts vai identificējams, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz trīsdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz simt naudas soda vienībām.

Par tālvadības pilota vai novērotāja pienākumu pildīšanu vai lidojuma uzraudzības veikšanu, atrodoties alkohola ietekmē, ja tā koncentrācija asinīs pārsniedz 0,2 promiles, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi ārpus tiešās redzamības piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz sešdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi bez civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz divsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, ja bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatants, bezpilota gaisa kuģis, tālvadības pilots vai gaisa kuģu modeļu klubs vai apvienība nav reģistrēta bezpilota gaisa kuģu, bezpilota gaisa kuģu sistēmu ekspluatantu, tālvadības pilotu un gaisa kuģu modeļu klubu un apvienību reģistrā, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, kura kopējā pacelšanās masa pārsniedz normatīvajos aktos noteikto vai kurš neatbilst bezpilota gaisa kuģu sistēmu klasei vai bezpilota gaisa kuģa kategorijai, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi, neievērojot attālumu līdz lidojumā neiesaistītām personām un cilvēku pulcēšanās vietām, ja nav saņemta ekspluatācijas atļauja, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi bez saskaņojuma ar tāda infrastruktūras objekta īpašnieku, kurš saistīts ar sabiedriskās kārtības un drošības, valsts robežas drošības un civilās aizsardzības nodrošināšanu, un ar rūpniecisko avāriju riska objekta īpašnieku, valdītāju vai lietotāju, kā arī bez saskaņojuma ar Ieslodzījuma vietu pārvaldi un Latvijas Banku piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi tuvāk par normatīvajos aktos bezpilota gaisa kuģu jomā noteikto attālumu no militārajiem objektiem, kuri tiek izmantoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām, bez saskaņojuma ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no trīsdesmit līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi tuvāk par normatīvajos aktos bezpilota gaisa kuģu jomā noteikto attālumu no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas bez saskaņojuma ar personu, kura ir atbildīga par pasākuma organizēšanu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par atļaujas izsniegšanu veikt lidojumu ar bezpilota gaisa kuģi tuvāk par normatīvajos aktos bezpilota gaisa kuģu jomā noteikto attālumu no publiska pasākuma, sapulces, gājiena vai piketa norises vietas bez saskaņojuma ar pašvaldību vai bez sabiedrības informēšanas par bezpilota gaisa kuģa lidojumu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no četrdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par gaisa kuģu modeļu kluba vai apvienības darbības organizēšanu bez atļaujas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar atsaitē piestiprinātu gaisa balonu, gaisa pūķi, bezpilota raķeti vai raķetes modeli bez atļaujas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trīsdesmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

Par lidojuma veikšanu ar bezpilota gaisa kuģi gaisa telpas struktūras elementā bez atļaujas vai saskaņojuma vai sertificētu lidlauku tuvumā, neievērojot lidojuma attālumu no lidlauka vai pieļaujamo lidojuma augstumu, kā arī Latvijas Republikas gaisa telpā, neievērojot pieļaujamo lidojuma augstumu, piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai no trīsdesmit līdz divsimt naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no simt līdz piecsimt naudas soda vienībām."

9. 125. pantā:

papildināt otro daļu pirms vārda "minētajiem" ar skaitli un vārdiem "124.1 panta pirmajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un devītajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu militārajos objektos, kurus izmanto Nacionālie bruņotie spēki Nacionālo bruņoto spēku likumā noteikto uzdevumu pildīšanai, un gaisa telpas struktūras elementos, kuri ir izveidoti Nacionālo bruņoto spēku vajadzībām)";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 122. panta pirmajā daļā, 124.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā, septītajā, astotajā (izņemot valsts robežas drošību), desmitajā un vienpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Valsts policija, kā arī pašvaldības policija (izņemot 122. panta pirmajā daļā minētos pārkāpumus).";

papildināt ceturto daļu pēc skaitļa un vārdiem "120. panta piektajā daļā" ar skaitli un vārdiem "124.1 panta pirmajā, otrajā, trešajā, ceturtajā, piektajā, sestajā un astotajā daļā (valsts robežas drošība) (par pārkāpumu izdarīšanu infrastruktūras objektos, kuri tiek izmantoti Valsts robežsardzes vajadzībām, un gaisa telpas struktūras elementos, kuri ir izveidoti Valsts robežsardzes vajadzībām)";

papildināt pantu ar sesto un septīto daļu šādā redakcijā:

"Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 124.1 panta divpadsmitajā, trīspadsmitajā un četrpadsmitajā daļā minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija, pašvaldības policija vai Civilās aviācijas aģentūra. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Civilās aviācijas aģentūra.

Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 124.1 panta devītajā daļā (par pārkāpumu izdarīšanu militārajos objektos, kuros nav nodrošināta Militārās policijas klātbūtne) minētajiem pārkāpumiem līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Valsts policija vai pašvaldības policija. Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Militārā policija."

10. Papildināt pārejas noteikumus ar 45., 46. un 47. punktu šādā redakcijā:

"45. Grozījums par šā likuma 47. panta izslēgšanu stājas spēkā 2021. gada 1. jūlijā.

46. Grozījums par šā likuma 47.2 panta izslēgšanu stājas spēkā 2023. gada 1. janvārī.

47. Ministru kabinets līdz 2021. gada 30. jūnijam izdod šā likuma 117.2 panta trešajā, ceturtajā, piektajā un sestajā daļā, 117.3 panta trešajā daļā, 117.4 pantā, 117.5 panta trešajā daļā, 117.6 panta otrajā un trešajā daļā, 117.7 pantā, 117.10 panta trešajā un ceturtajā daļā un 117.13 pantā minētos noteikumus. Līdz attiecīgo noteikumu spēkā stāšanās dienai, bet ne ilgāk kā līdz 2021. gada 30. jūnijam piemērojami Ministru kabineta 2019. gada 13. augusta noteikumi Nr. 368 "Kārtība, kādā veicami bezpilota gaisa kuģu un cita veida lidaparātu lidojumi", ciktāl tie nav pretrunā ar šo likumu un Eiropas Savienības tiesību aktiem bezpilota gaisa kuģu jomā."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 23. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021