Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Mikrouzņēmumu nodokļa likumā

Izdarīt Mikrouzņēmumu nodokļa likumā (Latvijas Vēstnesis, 2010, 131. nr.; 2011, 204. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2015, 60., 91., 248. nr.; 2016, 255. nr.; 2017, 156. nr.; 2019, 118. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1. pantu šādā redakcijā:

"1. pants. Likumā lietotie termini

Likumā ir lietoti šādi termini:

1) apgrozījums - mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi;

2) mikrouzņēmuma īpašnieks - individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks, individuālais komersants vai cita fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs;

3) mikrouzņēmums - individuālais komersants, individuālais uzņēmums, zemnieka vai zvejnieka saimniecība, kā arī fiziskā persona, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, ja minētās personas nav reģistrētas pievienotās vērtības nodokļa maksātājas;

4) mikrouzņēmumu nodoklis - nodoklis, kas ietver:

a) valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par mikrouzņēmuma īpašnieku,

b) mikrouzņēmuma īpašnieka iedzīvotāju ienākuma nodokli par mikrouzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumu daļu;

5) mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - mikrouzņēmuma īpašnieks, kas ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu."

2. Izteikt 2. un 2.1 pantu šādā redakcijā:

"2. pants. Ierobežojumi mikrouzņēmuma un mikrouzņēmuma īpašnieka tiesībām izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli

(1) Mikrouzņēmums ir tiesīgs izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli, ja ievēroti šajā likumā noteiktie ierobežojumi.

(2) Ja fiziskā persona ir zemnieka vai zvejnieka saimniecības īpašnieks un individuālais komersants vai individuālais uzņēmums, vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrēts saimnieciskās darbības veicējs, tiesības izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli ir tikai vienai no šīm saimnieciskās darbības formām.

(3) Mikrouzņēmums, kas ir izvēlējies maksāt mikrouzņēmumu nodokli, vienlaikus par ienākumiem no saimnieciskās darbības nevar maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli vai samazināto patentmaksu.

(4) Mikrouzņēmuma īpašnieks nevar vienlaikus būt iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātājs no saimnieciskās darbības, tai skaitā maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli par sava individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākumiem.

(5) Šā panta trešās daļas nosacījums neattiecas uz mikrouzņēmumu nodokļa maksātāju, kas saimnieciskās darbības ienākumu nosaka saskaņā ar likuma "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" 11. panta divpadsmito daļu.

(6) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kurš ir pārtraucis saimniecisko darbību un mikrouzņēmumu nodokļa maksāšanu taksācijas periodā, nevar atkārtoti izvēlēties maksāt mikrouzņēmumu nodokli tajā pašā taksācijas periodā un pēctaksācijas periodā.

2.1 pants. Mikrouzņēmuma darbinieka ienākums no mikrouzņēmuma

Ja mikrouzņēmumam ir darbinieks, darbinieka ienākumus no mikrouzņēmuma apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu"."

3. Izslēgt 2.2 un 3. pantu.

4. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Personai ir tiesības Uzņēmumu reģistrā vienlaikus ar iesniegumu par individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ierakstīšanu Uzņēmumu reģistra attiecīgajā reģistrā pieteikties mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusa iegūšanai, apliecinot, ka pārskata gadā, kas atbilst mikrouzņēmumu nodokļa taksācijas periodam:

1) paredzamais apgrozījums nepārsniegs pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas slieksni un mikrouzņēmums neplāno kļūt par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju līdz pievienotās vērtības nodokļa reģistrācijas sliekšņa sasniegšanai;

2) mikrouzņēmums vēlas maksāt mikrouzņēmumu nodokli.";

izslēgt ceturtajā daļā skaitļus un vārdus "1. panta 1. punkta "a" apakšpunktā (ja mikrouzņēmums ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību) un";

izteikt astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Ja mikrouzņēmums kļūst vai tam jākļūst par reģistrētu pievienotās vērtības nodokļa maksātāju saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, tas zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar nākamo taksācijas periodu.";

izslēgt 8.3, 8.4 un devīto daļu.

5. Izslēgt 5. panta ceturto daļu.

6. Izteikt 6. pantu šādā redakcijā:

"6. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa likme

(1) Mikrouzņēmumu nodokļa likme ir:

1) apgrozījumam līdz 25 000 euro gadā - 25 procenti;

2) apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 euro gadā, - 40 procenti.

(2) Ja, precizējot taksācijas perioda mikrouzņēmumu nodokļa iepriekšējā ceturkšņa deklarāciju, ir pārsniegts šā panta pirmās daļas 1. punktā minētais apgrozījums:

1) tajā taksācijas perioda ceturksnī, kurā pēc mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizēšanas ir pārsniegts šā panta pirmās daļas 1. punktā noteiktais apgrozījums, pārsniegumam piemērojama šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā mikrouzņēmumu nodokļa likme;

2) turpmākajos taksācijas perioda ceturkšņos piemērojama šā panta pirmās daļas 2. punktā noteiktā mikrouzņēmumu nodokļa likme.

(3) Tajā gadā, kad mikrouzņēmums iegūst mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar:

1) 2. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 18 750 euro ir 25 procenti, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 18 750 euro, - 40 procenti;

2) 3. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 12 500 euro ir 25 procenti, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 12 500 euro, - 40 procenti;

3) 4. ceturksni, mikrouzņēmumu nodokļa likme apgrozījumam līdz 6250 euro ir 25 procenti, bet apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 6250 euro, - 40 procenti."

7. 7. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Mikrouzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju līdz ceturksnim sekojošā mēneša piecpadsmitajam datumam, tajā norādot ceturkšņa apgrozījumu sadalījumā pa ceturkšņa mēnešiem un no tā aprēķināto mikrouzņēmumu nodokli. Mikrouzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa ceturkšņa deklarāciju tikai par to pārskata ceturksni, kurā mikrouzņēmumam ir bijis apgrozījums (arī tad, ja mikrouzņēmumam apgrozījums ir bijis vienā vai divos pārskata ceturkšņa mēnešos).";

izslēgt ceturto daļu;

izteikt sesto daļu šādā redakcijā:

"(6) Pēc šā panta piektajā daļā noteiktā termiņa beigām mikrouzņēmumam ir tiesības iesniegt tikai tādus mikrouzņēmumu nodokļa deklarācijas precizējumus, kuri palielina maksājamā nodokļa apmēru."

8. Izteikt 8. un 9. pantu šādā redakcijā:

"8. pants. Mikrouzņēmumu nodokļa sadales kārtība

(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus Valsts ieņēmumu dienests attiecina šādi:

1) 80 procenti - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas;

2) 20 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

(2) Valsts ieņēmumu dienests mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus atbilstoši šā panta pirmajā daļā noteiktajam sadalījumam attiecina katru darbdienu.

9. pants. Valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšana un reģistrēšana

(1) Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ir sociāli apdrošināms, sākot ar dienu, kad viņš ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu.

(2) Atbilstoši aprēķinātajai valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu summai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra, ņemot vērā pašnodarbinātajam noteikto obligāto iemaksu likmi, aprēķina valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu par pilnu kalendāra mēnesi, kurā mikrouzņēmumam bija apgrozījums.

(3) Aprēķināto valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objektu noapaļo līdz euro un centiem, atmetot 0,49 centus un mazāk un noapaļojot līdz centam 0,50 centus un vairāk.

(4) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā Valsts ieņēmumu dienests sniedz Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūrai nepieciešamo informāciju par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu objekta aprēķināšanai, kā arī apdrošināšanas perioda un faktiski veikto obligāto iemaksu reģistrēšanai."

9. Izslēgt 10. pantu.

10. Aizstāt 12. pantā vārdus "Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā noteikto atbildību" ar vārdiem "likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto administratīvo atbildību".

11. Papildināt pārejas noteikumus ar 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42. un 43. punktu šādā redakcijā:

"31. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs, kas līdz 2020. gada 31. decembrim ir reģistrēts kā mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs vai ieguvis mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 2021. gada 1. janvāri (turpmāk - jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs), līdz 2021. gada 31. decembrim piemēro šā likuma normas, kuras bija spēkā 2020. gada 31. decembrī, izņemot pārejas noteikumu 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39. un 40. punktā noteikto.

32. Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs ar 2021. gada 1. janvāri piemēro šādas mikrouzņēmumu nodokļa likmes:

1) apgrozījumam līdz 25 000 euro gadā - 25 procenti;

2) apgrozījuma daļai, kas pārsniedz 25 000 euro gadā, - 40 procenti.

33. Jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus par 2021. gadu Valsts ieņēmumu dienests atbilstoši šā punkta 1., 2. un 3. apakšpunktā noteiktajam sadalījumam attiecina (katru darbdienu) šādi:

1) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kas iepriekšējā taksācijas periodā no saimnieciskajā darbībā gūtā ienākuma maksāja uzņēmumu ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus attiecina šādi:

a) 0,1 procents - uzņēmējdarbības riska valsts nodeva,

b) 80 procenti - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

c) 18,8 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis,

d) 1,1 procents - uzņēmumu ienākuma nodoklis;

2) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - fiziskās personas, kas reģistrēta Valsts ieņēmumu dienestā kā saimnieciskās darbības veicējs, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus attiecina šādi:

a) 80 procenti - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

b) 20 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis;

3) mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - individuālā komersanta, individuālā uzņēmuma vai zemnieka vai zvejnieka saimniecības, kuras īpašnieks iepriekšējā taksācijas periodā no individuālā uzņēmuma, zemnieka vai zvejnieka saimniecības ienākuma maksāja iedzīvotāju ienākuma nodokli, - valsts budžetā iemaksātā mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus attiecina šādi:

a) 0,1 procents - uzņēmējdarbības riska valsts nodeva,

b) 80 procenti - valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas,

c) 19,9 procenti - iedzīvotāju ienākuma nodoklis.

34. Jau reģistrētajam mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam aizliegts pieņemt darbā mikrouzņēmuma darbinieku šā likuma 1. panta 3. punkta izpratnē (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī). Ar 2021. gada 1. janvāri, pieņemot darbinieku, par viņu vispārējā kārtībā maksā iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un viņu apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu".

35. Ar 2021. gada 1. jūliju:

1) ienākumus, kurus gūst jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbinieks šā likuma 1. panta 3. punkta izpratnē (izņemot mikrouzņēmuma īpašnieku šā likuma 1. panta 2. punkta izpratnē) (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī), kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, apliek ar iedzīvotāju ienākuma nodokli (algas nodokli) saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli" un darbinieku apdrošina kā darba ņēmēju saskaņā ar likumu "Par valsts sociālo apdrošināšanu";

2) jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja mikrouzņēmuma īpašnieks šā likuma 1. panta 2. punkta izpratnē (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī) maksā mikrouzņēmumu nodokli saskaņā ar šo pārejas noteikumu 32. punktā noteiktajām likmēm.

36. Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību - zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar 2022. gada 1. janvāri un kļūst par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju.

37. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam 2021. gadā ir tiesības mainīt mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu un kļūt attiecīgi par uzņēmumu ienākuma nodokļa maksātāju vai iedzīvotāju ienākuma nodokļa maksātāju ar nākamā ceturkšņa pirmo datumu, līdz kārtējā ceturkšņa pēdējā mēneša piecpadsmitajam datumam iesniedzot pieteikumu Valsts ieņēmumu dienestam.

38. Jau reģistrētā mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja darbiniekam, kurš pieņemts darbā līdz 2020. gada 31. decembrim, 2021. gadā nav piemērojams šā likuma 2. panta ceturtajā daļā (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī) noteiktais mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma ierobežojums 720 euro mēnesī, kā arī nav piemērojama šā likuma 5. panta ceturtā daļa (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī), kas nosaka piemērot palielinātu mikrouzņēmumu nodokļa likmi no mikrouzņēmuma gūtajai mikrouzņēmuma darbinieka ienākuma daļai, kas pārsniedz 720 euro mēnesī.

39. Jau reģistrētajam mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam 2021. gadā nav piemērojams šā likuma 1. panta 1. punkta "b" apakšpunktā (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī) noteiktais mikrouzņēmuma kalendāra gada apgrozījuma ierobežojums 40 000 euro, kā arī nav piemērojama šā likuma 6. panta otrā, 2.1, trešā, 3.1, 3.2, ceturtā un septītā daļa (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī).

40. Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs kopā ar šā likuma 7. panta otrajā daļā noteikto informāciju par 2021. gada pirmo un otro ceturksni sniedz informāciju par mikrouzņēmuma darbiniekiem un katra mikrouzņēmuma darbinieka ienākumiem katrā ceturkšņa mēnesī. Šo informāciju nesniedz, ja mikrouzņēmumā ir nodarbināts tikai mikrouzņēmuma īpašnieks un nav citu mikrouzņēmuma darbinieku šā likuma 1. panta 3. punkta izpratnē (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī). Jau reģistrētais mikrouzņēmumu nodokļa maksātājs - sabiedrība ar ierobežotu atbildību -, ja tā īpašnieki ir vairāk nekā viena persona, kopā ar šā likuma 7. panta otrajā daļā noteikto informāciju par 2021. gada visiem ceturkšņiem sniedz informāciju par mikrouzņēmuma darbiniekiem un katra mikrouzņēmuma darbinieka ienākumiem katrā ceturkšņa mēnesī.

41. Ja jau reģistrētajam mikrouzņēmumu nodokļa maksātājam - sabiedrībai ar ierobežotu atbildību - 2021. gadā mikrouzņēmuma īpašnieku šā likuma 1. panta 2. punkta izpratnē (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī) maiņas rezultātā palielinās mikrouzņēmuma īpašnieku skaits, mikrouzņēmums zaudē mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja statusu ar dienu, kad ir palielināts mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja - sabiedrības ar ierobežotu atbildību - mikrouzņēmuma īpašnieku skaits.

42. Mikrouzņēmums iesniedz Valsts ieņēmumu dienestam mikrouzņēmumu nodokļa 2020. gada ceturtā ceturkšņa deklarāciju Ministru kabineta 2014. gada 8. aprīļa noteikumos Nr. 190 "Noteikumi par mikrouzņēmumu nodokļa deklarāciju un tās aizpildīšanas kārtību" noteiktajā kārtībā.

43. Mikrouzņēmumu nodokļa maksātāja valsts budžetā iemaksātos mikrouzņēmumu nodokļa ieņēmumus par 2020. gada ceturto ceturksni Valsts ieņēmumu dienests attiecina katru darbdienu atbilstoši šā likuma 8. panta pirmajā, otrajā un trešajā daļā noteiktajam sadalījumam (redakcijā, kas bija spēkā 2020. gada 31. decembrī)."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 26. novembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 11. decembrī

01.01.2021