Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 33

Rēzeknē 2020. gada 3. decembrī (prot. Nr. 111, 23. p., lēmums Nr. 1430)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
15. panta pirmās daļas 6. un 7. punktu, 43. panta trešo daļu

1. Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2014, Nr. 253; 2016, Nr. 5; 2017, Nr. 112; 2020, Nr. 34) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt saistošo noteikumu 4.2. apakšpunktu aiz vārdiem "tiek saņemts" ar vārdiem "Sociālajā dienestā vai":

1.2. Papildināt saistošos noteikumus ar II2 nodaļu šādā redakcijā:

"II2. Higiēnas pakalpojums

8.1 Higiēnas pakalpojums ietver:

8.1 1. dušas izmantošanas pakalpojumu,

8.1 2. veļas mazgāšanas un veļas žāvēšanas pakalpojumus.

8.2 Higiēnas pakalpojumu ir tiesīga saņemt:

8.2 1. trūcīga vai maznodrošināta persona;

8.2 2. pensijas vecuma persona;

8.2 3. pilngadīga persona ar invaliditāti.

8.3 Lai saņemtu higiēnas pakalpojumu, persona pirms pakalpojuma saņemšanas uzrāda Sociālajā dienestā statusu apliecinošu dokumentu.

8.4 Higiēnas pakalpojumu pārtrauc, ja persona ar savu uzvedību apdraud citu apmeklētāju vai darbinieku drošību, bojā tehniku.

8.5 Higiēnas pakalpojums tiek sniegts par maksu, kas noteikta ar Domes lēmumu."

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 03.12.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 33 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanai""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk - Dome) 21.11.2014. saistošajos noteikumos Nr. 54 "Par Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalstu higiēnas un medicīniskās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanai" nosaka kārtību, kādā Rēzeknes pilsētas pašvaldība veic apmaksu par medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumiem, sniedz atbalstu Rēzeknes pilsētas iedzīvotājiem higiēnas pakalpojuma un veselības pakalpojuma saņemšanai. (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, lai paplašinātu higiēnas pakalpojuma saņemšanas iespējas.
3. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Tiek noteikts jauns Rēzeknes pilsētas pašvaldības atbalsta veids higiēnas pakalpojums, kurš ietvers dušas, veļas mazgāšanas un žāvēšanas pakalpojumus. Pakalpojuma saņemšanai netiek nodrošināti personiskās higiēnas līdzekļi, dvieļi.

Ar mērķi atvieglot personai pakalpojumu saņemšanu, personai nebūs jāiesniedz statusu apliecinošu dokumentu, darbinieks nepieciešamo informāciju varēs iegūt (VPS) Sociālās palīdzības un sociālo pakalpojumu administrēšanas lietotājprogrammā ("SOPA") (turpmāk - SOPA). Minētai lietotājprogrammai ir pieslēgta ārējo reģistru datu iegūšanai, t.sk. no VDEĀVK.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Likuma "Par pašvaldībām" 41. panta pirmās daļas 1. punkts, 43. panta trešā daļa, 12. pants, 15. panta pirmās daļas 6. un 7. punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošo noteikumu projektu Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājas lapā internetā www.rezekne.lv, sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

01.01.2021