Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas normatīvie noteikumi Nr. 229

Rīgā 2020. gada 1. decembrī

(Finanšu un kapitāla tirgus komisijas padomes
sēdes protokols Nr. 51 4. p.)
Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi
Izdoti saskaņā ar Finanšu instrumentu
tirgus likuma 133. panta pirmo daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas normatīvie noteikumi" (tālāk tekstā – noteikumi) nosaka ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša bilances pārskata sagatavošanas un iesniegšanas kārtību un ir saistoši Latvijas Republikā reģistrētajām ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām Finanšu un kapitāla tirgus komisija (tālāk tekstā – Komisija) izsniegusi licenci ieguldījumu pakalpojumu un ieguldījumu blakuspakalpojumu sniegšanai. Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskats tiek sagatavots nolūkā iegūt informāciju uzraudzības veikšanai, kā arī Finanšu kontu pārskata un Maksājumu bilances un statistiskā pārskata sagatavošanai.

2. Noteikumos lietotie termini:

2.1. rezidenti – visas institūcijas, arī ārvalstu, kas reģistrētas un darbojas Latvijas Republikā, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas Latvijas Republikā un kuras neizbrauc ārpus Latvijas Republikas uz laiku, kas pārsniedz vienu gadu, (izņēmums – studenti). Par rezidentiem uzskata arī Latvijas Republikas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

2.2. nerezidenti – visas institūcijas, kas reģistrētas ārvalstīs, un privātpersonas, kuru mājsaimniecības atrodas ārpus Latvijas Republikas vai kuras ieradušās Latvijas Republikā uz laiku, kas īsāks par vienu gadu, (izņēmums – studenti). Par nerezidentiem uzskata arī ārvalstu diplomātiskās, konsulārās, starptautisko institūciju un citas pārstāvniecības Latvijas Republikā;

2.3. klienti – fiziskās vai juridiskās personas, kurām ieguldījumu brokeru sabiedrība sniedz tās licencē noteiktos ieguldījumu pakalpojumus un ieguldījumu blakuspakalpojumus;

2.4. īstermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu līdz vienam gadam (ieskaitot), ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.5. ilgtermiņa prasības un saistības – prasības un saistības ar sākotnējo atmaksas vai izpildes termiņu, kas ilgāks par vienu gadu un ko nosaka saskaņā ar darījuma slēgšanas brīdī darījuma aktā noteikto izpildes termiņu;

2.6. finanšu instrumenti – vienošanās, kas vienlaikus vienai personai rada finanšu aktīvu, bet citai personai – finanšu saistības vai kapitāla vērtspapīru;

2.7. finanšu aktīvi – aktīvi, kas ir nauda vai no līguma izrietošas tiesības saņemt no citas personas naudu vai citu finanšu aktīvu vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli izdevīgos apstākļos, vai citas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) kapitāla instrumenti;

2.8. finanšu saistības – saistības, kas izriet no vienošanās nodot naudu vai citu finanšu aktīvu citai personai vai apmainīties ar finanšu instrumentiem ar citu personu potenciāli neizdevīgos apstākļos;

2.9. kapitāla instrumenti – vienošanās, kas apliecina tiesības uz uzņēmuma tīro aktīvu, t.i., uzņēmuma aktīvu, no kuriem atskaitītas visas šā uzņēmuma saistības, daļu;

2.10. atvasinātie finanšu instrumenti – finanšu instrumenti, kuru vērtība mainās atkarībā no noteiktās procentu likmes, vērtspapīru cenas, ārvalstu valūtas kursa, cenu vai likmju indeksa, kredītreitinga vai līdzīga mainīga lieluma pārmaiņām un kuru ietekmē viens vai vairāki finanšu riski, kas piemīt atvasinātā finanšu instrumenta pamatā esošajam primārajam finanšu instrumentam, tiek pārvesti starp darījumā iesaistītajām personām. Atvasinātā finanšu instrumenta iegūšanai nav nepieciešams sākotnējais ieguldījums vai ir nepieciešams neliels sākotnējais ieguldījums, salīdzinot ar citiem līgumiem, kas ir līdzīgā veidā atkarīgi no tirgus apstākļu pārmaiņām, turklāt ar līguma izpildi saistītie norēķini notiek nākotnē;

2.11. kredītiestādes – institūcijas, kuras publiski pieņem noguldījumus un citus atmaksājamos līdzekļus un savā vārdā izsniedz kredītus. Latvijas Republikā par kredītiestādi šo noteikumu izpratnē uzskatāma banka, ārvalsts bankas nodaļa (filiāle) un krājaizdevu sabiedrība;

2.12. finanšu institūcijas – institūcijas, kas nav centrālās bankas, kredītiestādes, apdrošināšanas sabiedrības un pensiju fondi, bet kas veic ieguldījumu vai kreditēšanas operācijas vai sniedz ar šo operāciju veikšanu saistītus finanšu starpniecības pakalpojumus. Finanšu institūcijas ir, piemēram, sabiedrības, kas nodarbojas ar finanšu līzingu (finanšu nomu) un kreditēšanu pret klienta prasījuma tiesībām (factoring), eksporta vai importa finansēšanas sabiedrības, lombardi, ieguldījumu fondi, biržas, ieguldījumu brokeru sabiedrības, sabiedrības, kas veic valūtu pirkšanu un pārdošanu, pārvaldītājsabiedrības (holding corporations), kas veic finanšu starpniecībā iesaistīto meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) tiešo vadību un kontroli;

2.13. apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi – finanšu institūcijas, kas sniedz finanšu starpniecības pakalpojumus, apvienojot dažādu veidu riskus. Apdrošināšanas sabiedrības sniedz dzīvības vai nedzīvības apdrošināšanas pakalpojumus. Privātie pensiju fondi veic sociālā riska apdrošināšanu fonda dalībniekiem, uzkrājot un ieguldot dalībnieku pašu veiktās un viņu labā brīvprātīgi veiktās naudas līdzekļu iemaksas, lai nodrošinātu šiem dalībniekiem vecuma vai darbnespējas papildpensijas kapitālu;

2.14. nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – saimnieciskas vienības, kas veic preču ražošanu vai sniedz nefinansiālus pakalpojumus nolūkā gūt peļņu vai citus augļus. Latvijas Republikā par nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām) uzskatāmi arī individuālie uzņēmumi un zemnieku un zvejnieku saimniecības, kuras reģistrētas Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

2.15. privātpersonas – fiziskās personas vai fizisko personu grupas (mājsaimniecības), kuru pamatdarbība ir patēriņš un kuras ražo preces un pakalpojumus vienīgi pašu patēriņam. Latvijas Republikā par privātpersonām uzskatāmi arī individuālā darba veicēji, ja viņi nav reģistrējuši savu darbību Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā;

2.16. privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas – institūcijas, kas nodrošina preces un pakalpojumus privātpersonām vai privātpersonu grupām un kas resursus gūst galvenokārt no brīvprātīgām iemaksām naudā vai natūrā, piemēram, arodbiedrības, profesionālās vai izglītības apvienības, patērētāju asociācijas, politiskās partijas, baznīcas, reliģiskās kopienas, kā arī kultūras, atpūtas un sporta klubi, žēlsirdības, atbalsta un palīdzības organizācijas;

2.17. radniecīgās uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – kredītiestādes, finanšu institūcijas, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi vai nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kas attiecībā pret pārskata sniedzēju ieguldījumu brokeru sabiedrību ir vai nu meitas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), vai mātes uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), vai arī mātes uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) citas meitas uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības);

2.18. saistītās uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības) – kredītiestādes, finanšu institūcijas, apdrošināšanas sabiedrības, privātie pensiju fondi vai nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības), kurās pārskata sniedzējai ieguldījumu brokeru sabiedrībai pieder tiešā ceļā vai netiešā ceļā (izmantojot meitas uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)) iegūta līdzdalība, kas aptver 10 un vairāk procentus pamatkapitāla vai balsstiesību, bet nepārsniedz 50 procentus no pamatkapitāla vai balsstiesībām, vai kuras pārskata sniedzēja ieguldījumu brokeru sabiedrība var būtiski ietekmēt;

2.19. ES valstis – Eiropas Savienības dalībvalstis (sarakstu sk. https://europa.eu/european-union/about-eu/countries_en);

2.20. EMS valstis – Ekonomikas un monetārās savienības dalībvalstis;

2.21. regulētais tirgus – organizatorisku, juridisku un tehnisku pasākumu kopums, kas padara iespējamu atklātu un regulāru finanšu instrumentu darījumu slēgšanu;

2.22. pārējo terminu lietojums atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 575/2013 (2013. gada 26. jūnijs) par prudenciālajām prasībām attiecībā uz kredītiestādēm un ieguldījumu brokeru sabiedrībām, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 noteiktajam.

3. Uzkrājumu veidošanas kārtība ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kurām ir piemērojamas kapitāla pietiekamību regulējošās prasības, noteikta Komisijas normatīvajos noteikumos, kas nosaka prasības kredītriska pārvaldīšanas jomā. Pārējās ieguldījumu brokeru sabiedrības šim nolūkam var piemērot Komisijas normatīvos noteikumus, kas nosaka prasības krājaizdevu sabiedrību aktīvu un ārpusbilances saistību novērtēšanas jomā.

II. Vispārīgie noteikumi

4. Ieguldījumu brokeru sabiedrība par katru darbības mēnesi sagatavo "Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskatu" (turpmāk – pārskats) (pielikums), kas ietver:

4.1. "Mēneša bilances pārskatu" ar pozīcijas "Pārējie aktīvi" un pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsumu šo noteikumu 8. punktā paredzētajos gadījumos un paskaidrojumu par izmaiņu iemesliem šo noteikumu 9. punktā paredzētajos gadījumos;

4.2. pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumu;

4.3. pārskatu "Aktīvi pārvaldīšanā";

4.4. pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsumu;

4.5. pozīciju "Pakārtotās saistības" un "Apmaksātais pamatkapitāls" izvērsumu;

4.6. pārskatu "Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi".

5. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tiesīga veikt darījumus ar finanšu instrumentiem uz ieguldījumu brokeru sabiedrības rēķina, tā "Mēneša bilances pārskatā" uzrāda tirdzniecības portfeļa aktīvu un saistību pozīciju atlikumus. Visas tirdzniecības portfelī iekļautās pozīcijas novērtē to tirgus vērtībā.

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas ieguvusi atvasinātos finanšu instrumentus, aizpilda pārskata 4. daļu "Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums", kurā uzrāda dažādu veidu atvasināto finanšu instrumentu patieso vērtību kopsummu un nosacīto pamatvērtību kopsummu.

7. Ja "Mēneša bilances pārskata" pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējā "Mēneša bilances pārskata" attiecīgo rādītāju ir mainījies par vairāk nekā 15 procentiem, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskatā" un pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" aizpilda kolonnu ''Izmaiņu iemesli''.

8. Ieguldījumu brokeru sabiedrība, kuras "Mēneša bilances pārskatā" uzrādīto pārējo aktīvu vērtība pārsniedz 5 procentus no aktīvu kopsummas, "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums'' sniedz pārējo aktīvu kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu. Ja "Mēneša bilances pārskatā" uzrādīto pārējo saistību vērtība pārsniedz 5 procentus no pasīvu kopsummas, ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskata" kolonnā ''3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums'' sniedz pārējo saistību kopsummu veidojošo pozīciju darījumu skaidrojumu.

9. Pārskatā lietotā naudas vienība ir euro. Aktīvu, pasīvu, aktīvu pārvaldīšanā un ārpusbilances pozīciju atlikumus ārvalstu valūtā pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa pārskata mēneša pēdējā datumā. Pozīciju atlikumus pārskatā uzrāda veselos euro.

10. Pārskatā uzrāda pārskata mēneša pēdējā datuma bilances, ārpusbilances un aktīvu pārvaldīšanā pozīciju atlikumus (dienas beigās).

11. "Mēneša bilances pārskatā" un tā pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumā, kā arī pārskatā "Aktīvi pārvaldīšanā" pozīcijas uzrāda iedalījumā pa rezidentiem un nerezidentiem.

12. Par pārskata pareizību atbild ieguldījumu brokeru sabiedrības vadītājs.

III. Speciālie noteikumi atsevišķu darījumu atspoguļošanai "Mēneša bilances pārskatā"

13. Ieguldījumu brokeru sabiedrība uzrāda aktīvus attiecīgajā "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā arī tad, ja ieguldījumu brokeru sabiedrība ir tos ieķīlājusi kā ieguldījumu brokeru sabiedrības saistību vai trešo personu saistību izpildes nodrošinājumu vai, saglabājot kontroli pār šiem aktīviem, citādi nodevusi tos trešajām personām kā nodrošinājumu, vai apgrūtinājusi par labu trešajām personām.

14. Ieguldījumu brokeru sabiedrība "Mēneša bilances pārskatā" nedrīkst ietvert tai ieķīlātos vai kā citādi kā nodrošinājumu saņemtos trešo personu aktīvus (mantu).

15. Aktīvus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu, uzrāda "Mēneša bilances pārskata" 3. daļā "Aktīvi pārvaldīšanā".

16. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad tā turpina uzrādīt pārdotos aktīvus "Mēneša bilances pārskata" attiecīgajā aktīvu pozīcijā, bet saņemtos līdzekļus uzrāda "Mēneša bilances pārskatā" kā saistības pret aktīvu pircēju (repo darījums).

17. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus nedrīkst uzrādīt "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet darījuma rezultātā samaksāto iegādes cenu uzrāda kā prasības pret aktīvu pārdevēju (reversais repo darījums).

18. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pārdevējs, tad pārdotos aktīvus nedrīkst uzrādīt "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijā, bet summu, kas ir vienāda ar cenu, par kādu puses vienojušās aktīvu atpārdošanas gadījumā, uzrāda ārpusbilances pozīcijā "Saistības pret klientiem". Ja pārdotā aktīva patiesā vērtība kļūst zemāka nekā cena, par kādu puses vienojušās atpārdošanas gadījumā, starpību uzrāda "Mēneša bilances pārskata" pasīvu pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti".

19. Ja pastāv vienošanās par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju, kurā ieguldījumu brokeru sabiedrība iesaistīta kā pircējs, tad nopirktos aktīvus uzrāda "Mēneša bilances pārskatā" kā attiecīgā veida aktīvus.

20. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība izsniedz vērtspapīru aizdevumu, tā turpina uzrādīt aizdotos vērtspapīrus "Mēneša bilances pārskata" attiecīgā veida aktīvā. Ja ieguldījumu brokeru sabiedrība saņem vērtspapīru aizņēmumu, tā neuzrāda aizņemtos vērtspapīrus "Mēneša bilances pārskatā" līdz brīdim, kad ieguldījumu brokeru sabiedrība pārdod tos trešajai pusei. Peļņu vai zaudējumus no šādu vērtspapīru pārdošanas iekļauj peļņas vai zaudējumu aprēķinā, bet saistības atdot pārdotos aizņemtos vērtspapīrus uzrāda "Mēneša bilances pārskata" pasīvā.

IV. "Mēneša bilances pārskata" aktīvu un aktīvu pārvaldīšanā pozīcijas

21. Pozīcijā "Nauda kasē" uzrāda naudas līdzekļus nacionālās un ārvalstu valūtas banknotēs un monētās. Ārvalstu valūtas atlikumu uzrāda ailē "Nerezidenti".

22. Pozīcijā "Prasības pret kredītiestādēm" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības prasības uz pieprasījumu pret kredītiestādēm, t.i., prasības, kuras var tikt izpildītas bez iepriekšēja pieprasījuma vai pieprasījuma termiņš ir 24 stundas vai viena darbdiena, kā arī termiņnoguldījumus kredītiestādēs iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa noguldījumiem. Šeit uzrāda arī tādas prasības pret kredītiestādēm, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu (reversie repo darījumi), kā arī tās prasības pret kredītiestādēm, kuras rada kredītiestāžu emitētie parāda vērtspapīri, kas neatbilst šo noteikumu 24. punkta prasībām. Šeit neuzrāda klientu naudas līdzekļu atlikumus norēķinu kontos kredītiestādēs, kas atvērti klientu naudas līdzekļu glabāšanai.

23. Pozīcijā "Prasības pret klientiem" uzrāda prasības pret klientiem, kas nav kredītiestādes, t.sk. aizdevumus, prasības, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu, prasības, kuras radušās nepabeigtos norēķinos par sniegtajiem pakalpojumiem, un vekseļus, kas saņemti, aizvietojot debitoru parādus vai aizdevumus. Aizdevumus klientiem iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizdevumos. Šeit uzrāda arī tās prasības pret klientiem, kuras rodas no klientu emitētajiem parāda vērtspapīriem, kas neatbilst šo noteikumu 24. punkta prasībām.

24. Pozīcijā "Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos pārvedamos parāda vērtspapīrus, t.i., vērtspapīrus, kuru atsavināšanas tiesības nav ierobežotas, t.sk. valsts, pašvaldību, kredītiestāžu, finanšu institūciju, apdrošināšanas sabiedrību un citu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) parāda vērtspapīrus. Parāda vērtspapīri, kuru procentu likme mainās saskaņā ar īpašiem nosacījumiem (piemēram, procentu likme starpbanku tirgū), arī uzskatāmi par parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Visus minētos vērtspapīrus iedala īstermiņa un ilgtermiņa vērtspapīros.

25. Pozīcijā "Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus kapitālsabiedrību pamatkapitālā (akcijas) un citus kapitāla vērtspapīrus, izņemot ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmus vērtspapīrus.

26. Pozīcijā "Līdzdalība saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumus saistīto un radniecīgo uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību) pamatkapitālā.

27. Pozīcijā "Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošās ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmos vērtspapīrus.

28. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības finanšu aktīvus, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu pozitīvo vērtību kopsummu.

29. Pozīcijā "Nemateriālie aktīvi" uzrāda koncesijas, patentu, licenču un tirdzniecības zīmju lietošanas tiesības, nomas tiesības, iegādāto komercsabiedrību un citu veidu saimnieciskās darbības veicēju pozitīvo nemateriālo vērtību un citas par atlīdzību iegūtas bezķermeniskas lietas (aktīvus), kā arī programmnodrošinājumu, kas nav elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa. Šeit uzrāda arī avansa maksājumus par nemateriālajiem aktīviem.

30. Pozīcijā "Pamatlīdzekļi" uzrāda visus ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošos, t.sk. bez izpirkuma tiesībām iznomātos un finanšu līzinga darījumos iegūtos, pamatlīdzekļus, t.i., materiālos aktīvus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība izmanto pakalpojumu sniegšanai, administratīvos nolūkos vai iznomā un paredz lietot ilgāk par vienu gadu, piemēram, zemesgabalus, ēkas, transportlīdzekļus, iekārtas u.tml. aktīvus. Šeit uzrāda arī programmnodrošinājumu, kas ir elektronisko iekārtu vai ierīču neatņemama sastāvdaļa, un ieguldījumu brokeru sabiedrībai piederošo un bez izpirkuma tiesībām iznomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas un atjaunošanas izmaksas, kuras uzlabojušas attiecīgo pamatlīdzekļu ekonomiskos rādītājus, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā nav paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šajā pozīcijā uzrāda nepabeigtas būvniecības izmaksas un avansa maksājumus par šajā punktā minētajiem pamatlīdzekļiem.

31. Pozīcijā "Pašas akcijas un daļas" uzrāda atgūtās pārskata sniedzējas ieguldījumu brokeru sabiedrības emitētās akcijas vai daļas.

32. Pozīcijā "Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi" uzrāda izdevumus, kas veikti pārskata periodā, bet attiecas uz nākamajiem periodiem. Šeit uzrāda arī iepriekšējos periodos un pārskata periodā uzkrātos, bet vēl nesaņemtos ienākumus, piemēram, vēl nesaņemto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu ienākumus.

33. Pozīcijā "Pārējie aktīvi" uzrāda aktīvus, kuru saturs neatbilst citām "Mēneša bilances pārskata" aktīvu pozīcijām, t.sk. nomāto pamatlīdzekļu rekonstrukcijas, uzlabošanas vai atjaunošanas izmaksas, ja pamatlīdzekļu nomas līgumā paredzēta šo izmaksu kompensācija. Šeit uzrāda kustamo un nekustamo īpašumu, kas pārņemts īpašumā neatmaksāto aizdevumu un citu prasību dzēšanai, kā arī citus pamatlīdzekļus, kurus ieguldījumu brokeru sabiedrība nelieto un plāno atsavināt.

V. "Mēneša bilances pārskata" pasīvu pozīcijas

34. Pozīcijā "Saistības pret kredītiestādēm" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar kredītiestādēm, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar kredītiestādi par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

35. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda saistības, kas radušās darījumos ar klientiem, izņemot kredītiestādes, t.sk. aizņēmumus un saistības, kas radušās pēc vienošanās ar klientiem par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu. Aizņēmumus iedala īstermiņa un ilgtermiņa aizņēmumos.

36. Pozīcijā "Emitētie parāda vērtspapīri" uzrāda saistības, kas izriet no ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem, t.sk. parādzīmēm, obligācijām un izsniegtajiem vekseļiem, iedalījumā pa īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem.

37. Pozīcijā "Atvasinātie finanšu instrumenti" uzrāda finanšu saistības, kas rodas, novērtējot atvasinātos finanšu instrumentus to patiesajā vērtībā, t.i., uzrāda atsevišķu atvasināto finanšu instrumentu negatīvo vērtību kopsummu.

38. Pozīcijā "Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi" uzrāda ienākumus, kas attiecas uz nākamajiem periodiem, bet ir saņemti līdz pārskata perioda beigām. Šeit uzrāda arī pārskata un iepriekšējos periodos uzkrātos, bet vēl nesamaksātos procentus un citus izdevumus, piemēram, vēl nesamaksāto, taču aprēķināto komisijas naudu, nomas maksu un procentu izdevumus.

39. Posteņa "Uzkrājumi parādiem un saistībām":

39.1. pozīcijā "Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam" uzrāda uzkrājumus bilances aktīvu posteņu vērtības samazinājumam un ārpusbilances saistību vērtības korekcijas;

39.2. pozīcijā "Uzkrājumi nodokļiem" uzrāda aprēķinātos, bet vēl nesamaksātos nodokļus;

39.3. pozīcijā "Pārējie uzkrājumi" uzrāda uzkrājumus pensijām un citām saistībām.

40. Pozīcijā "Pārējās saistības" uzrāda visas pārējās saistības, kuras neatbilst šo noteikumu 34.–39. un 41. punkta prasībām.

41. Pozīcijā "Pakārtotās saistības" uzrāda pakārtotās saistības, t.i., saistības, kas rodas no aizņēmumiem un kas aizdevējam dod tiesības atgūt aizdevumu pirms termiņa tikai ieguldījumu brokeru sabiedrības likvidācijas (bankrota) gadījumā pēc visu citu kreditoru prasījumu apmierināšanas, bet pirms akcionāru vai dalībnieku prasījumu apmierināšanas.

42. Posteņa "Kapitāls un rezerves":

42.1. pozīcijā "Apmaksātais pamatkapitāls" uzrāda apmaksāto akciju vai daļu kopsummu;

42.2. pozīcijā "Akciju emisijas uzcenojums" uzrāda akciju pārdošanas cenas pārsniegumu pār to nominālvērtību, izņemot papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

42.3. pozīcijā "Pārvērtēšanas rezerves" uzrāda pamatlīdzekļu, ilgtermiņa vērtspapīru un citu ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas to patiesajā vērtībā pozitīvo rezultātu;

42.4. pozīcijā "Rezerves" uzrāda rezerves, kas izveidotas no iepriekšējo gadu peļņas atbilstoši statūtos paredzētajām prasībām, t.sk. papildmaksu uzkrātā rezerves kapitāla apmaksai;

42.5. pozīcijā "Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi" uzrāda to iepriekšējos gados uzkrātās peļņas daļu, kura palikusi ieguldījumu brokeru sabiedrības rīcībā pēc pamatkapitāla, rezerves kapitāla un pārējo rezervju palielināšanas un atskaitījumiem dividendēm. Šeit atspoguļo arī iepriekšējo gadu zaudējumus. Zaudējumus uzrāda ar mīnusa zīmi;

42.6. pozīcijā "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" atspoguļo pārskata gadā gūto peļņu vai zaudējumus, kurus uzrāda ar mīnusa zīmi.

VI. "Mēneša bilances pārskata" ārpusbilances pozīcijas

43. Pozīcijā "Iespējamās saistības" uzrāda visu veidu darījumus, kuros ieguldījumu brokeru sabiedrība galvo par trešo personu saistību izpildi.

44. Pozīcijā "Saistības pret klientiem" uzrāda visas ieguldījumu brokeru sabiedrības neatsaucamās ārpusbilances saistības, kas saistītas ar kredītrisku, piemēram, saistības par aizdevumu piešķiršanu un saistības par aktīvu pārdošanu ar atpārdošanas iespēju.

VII. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsums

45. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsumā uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības ienākumus un izdevumus, kas radušies periodā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam.

46. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm" uzrāda procentu ienākumus no prasībām (t.sk. aizdevumiem, avansiem, noguldījumiem, prasībām, kuras radušās darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu) pret kredītiestādēm. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu uzrāda izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par prasībām, kuras iegūtas par vērtību, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo prasību atmaksas termiņā.

47. Pozīcijā "Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem" uzrāda procentu ienākumus no aizdevumiem klientiem un no prasībām, kuras radušās pret klientiem darījumos par aktīvu pirkšanu ar atpārdošanu. Šeit uzrāda arī ienākumus, kas radušies, amortizējot diskontu par aizdevumiem klientiem, ja šie ienākumi iegūti, amortizējot diskontu par aizdevuma vērtību, kas mazāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā. Kā procentu ienākumu samazinājumu iekļauj izdevumus, kas rodas, amortizējot prēmiju par aizdevumiem, kuri iegūti vērtībā, kas lielāka nekā vērtība, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo aizdevumu atmaksas termiņā.

48. Pozīcijā "Procentu ienākumi no īstermiņa un ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu" uzrāda procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu. Procentu ienākumus no parāda vērtspapīriem palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tiem parāda vērtspapīriem, kuri iegūti vērtībā, kas mazāka (lielāka) nekā summa, kuru ieguldījumu brokeru sabiedrība saņems šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

49. Pozīcijā "Pārējie procentu ienākumi" uzrāda pārējos procentu ienākumiem līdzīgos ienākumus, kuri neatbilst šo noteikumu 46.–48. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

50. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret kredītiestādēm, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret kredītiestādēm.

51. Pozīcijā "Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem" uzrāda procentu izdevumus par saistībām (t.sk. saistībām, kas radušās darījumos par aktīvu pārdošanu ar atpirkšanu) pret klientiem, izņemot procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām pret klientiem.

52. Pozīcijā "Procentu izdevumi par īstermiņa un ilgtermiņa emitētajiem parāda vērtspapīriem" uzrāda procentu izdevumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības pašas emitētajiem parāda vērtspapīriem. Minētos procentu izdevumus palielina (samazina) par pārskata periodā amortizēto diskonta (prēmijas) summu par tām parāda vērtspapīru saistībām, kuru vērtība ir mazāka (lielāka) nekā summa, kura ieguldījumu brokeru sabiedrībai jāsamaksā šo parāda vērtspapīru dzēšanas termiņā.

53. Pozīcijā "Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām" uzrāda procentu izdevumus par pakārtotajām saistībām.

54. Pozīcijā "Pārējie procentu izdevumi" uzrāda pārējos procentu izdevumiem līdzīgos izdevumus, kuri neatbilst šo noteikumu 50.–53. punkta prasībām un kurus aprēķina, pamatojoties uz līguma noteikumiem.

55. Pozīcijā "Dividenžu ienākumi" uzrāda dividenžu ienākumus un citus līdzīgus ienākumus par ieguldījumu brokeru sabiedrības ieguldījumiem akcijās un citos vērtspapīros ar nefiksētu ienākumu.

56. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus ienākumus par klientiem sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, par starpniecības darījumiem vērtspapīru tirgū, galvojumu izsniegšanu).

57. Pozīcijā "Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi" uzrāda komisijas naudas un citus līdzīgus izdevumus par saņemtajiem pakalpojumiem, t.sk. par bankas un depozitārija pakalpojumiem.

58. Pozīcijā "Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi" uzrāda peļņu vai zaudējumus no tirdzniecības ar ārvalstu valūtu un finanšu instrumentiem, t.sk. atvasinātajiem finanšu instrumentiem.

59. Pozīcijā "Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts" uzrāda ārvalstu valūtas un finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultātu, izņemot šo noteikumu 42.3. punktā minēto ieguldījumu pārvērtēšanas rezultātu, kas palielina to vērtību. Šajā pozīcijā uzrāda šo noteikumu 42.3. punktā minēto ieguldījumu vērtības samazināšanas rezultātu, ja samazinājums pārsniedz iepriekš kapitālā un rezervēs uzskaitīto vērtības palielinājumu vai ja ieguldījumu vērtības palielinājuma nebija, pirms tika atzīts vērtības samazinājums.

60. Pozīcijā "Citi parastie ienākumi" uzrāda pārējos ienākumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 46.–49., 55., 56., 58. un 59. punkta prasībām, kā arī peļņu, kas iegūta nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas rezultātā.

61. Pozīcijā "Administratīvie izdevumi" uzrāda darba algu un pārējos maksājumus personālam, valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, nodokļus (t.sk. nekustamā īpašuma nodokli un pārējos nodokļus, kas attiecināmi uz pārskata periodu, izņemot uzņēmumu ienākuma nodokli, kuru uzrāda saskaņā ar šo noteikumu 68. punkta prasībām) un pārējos administratīvos izdevumus. Pārējos administratīvajos izdevumos iekļauj apdrošināšanas prēmiju izdevumus, komandējumu izdevumus, pasta un sakaru pakalpojumu izdevumus, izdevumus par informācijas pakalpojumiem, informātikas pakalpojumiem, maksājumus Komisijai un citus līdzīgus izdevumus.

62. Pozīcijā "Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums" uzrāda nemateriālo aktīvu vērtības amortizāciju un pamatlīdzekļu vērtības nolietojumu, kā arī zaudējumus no nemateriālo aktīvu un pamatlīdzekļu vērtības samazināšanās.

63. Pozīcijā "Citi parastie izdevumi" uzrāda pārējos izdevumus, kas saistīti ar ieguldījumu brokeru sabiedrības pamatdarbību, bet neatbilst šo noteikumu 50.–54., 57.–59., 61. un 62. punkta prasībām. Citos parastajos izdevumos iekļauj zaudējumus no nemateriālo aktīvu un kustamā un nekustamā īpašuma atsavināšanas.

64. Pozīcijā "Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām" uzrāda tos uzkrājumus parādiem, kuri izveidoti laikā no gada sākuma līdz pārskata mēneša pēdējam datumam. Tajos ietilpst izdevumi uzkrājumiem, kas izveidoti amortizētajā iegādes vērtībā vērtēto finanšu aktīvu, ārpusbilances saistību un pārējo aktīvu vērtības samazināšanās zaudējumiem, un izdevumi uzkrājumiem pārējām saistībām. Šeit uzrāda arī zaudējumus, kas radušies minēto aktīvu un ārpusbilances saistību norakstīšanas dēļ, ja tiem iepriekš nav izveidoti uzkrājumi vai izveidoto uzkrājumu vērtība izrādījusies mazāka par norakstāmo summu.

65. Pozīcijā "Uzkrājumu samazināšanas ienākumi" uzrāda iepriekšējos gados parādiem un saistībām izveidoto uzkrājumu vērtības samazinājumu un ienākumus no iepriekšējos gados norakstīto aktīvu atgūšanas.

66. Pozīcijā "Ārkārtas ienākumi" uzrāda ienākumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma.

67. Pozīcijā "Ārkārtas izdevumi" uzrāda izdevumus, kas radušies tādu notikumu vai darījumu dēļ, kuri nepārprotami atšķiras no ieguldījumu brokeru sabiedrības parastās darbības un kuru bieža vai periodiska atkārtošanās nākotnē nav gaidāma, (piemēram, plūdu, viesuļvētru vai zādzību dēļ radušies izdevumi).

68. Pozīcijā "Uzņēmumu ienākuma nodoklis" uzrāda ieguldījumu brokeru sabiedrības uzņēmumu ienākuma nodokli.

VIII. Aktīvi pārvaldīšanā

69. Šajā pozīcijā uzrāda aktīvus, t.sk. naudas līdzekļus, kuri iegūti, veicot klienta finanšu instrumentu individuālu pārvaldīšanu saskaņā ar klienta pilnvarojumu.

IX. Pārskata iesniegšanas kārtība

70. Ieguldījumu brokeru sabiedrība sagatavoto pārskatu nosūta Komisijai līdz pārskata mēnesim sekojošā mēneša 15. datumam. Pārskatu nosūta Komisijai saskaņā ar Komisijas 2020. gada 18. jūnija normatīvajos noteikumos Nr. 76 "Elektroniski sagatavoto pārskatu iesniegšanas normatīvie noteikumi" noteikto kārtību.

71. Konsultācijas par pārskata sagatavošanu sniedz Komisijas Regulējuma, datu un analīzes departaments.

X. Noslēguma jautājumi

72. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

73. Ar šo noteikumu spēkā stāšanos spēku zaudē Komisijas 2003. gada 27. jūnija noteikumi Nr. 131 "Ieguldījumu brokeru sabiedrību mēneša pārskata sagatavošanas noteikumi".

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas priekšsēdētāja S. Purgaile
Pielikums
Finanšu un kapitāla tirgus komisijas
01.12.2020. normatīvajiem noteikumiem Nr. 229
Ieguldījumu brokeru sabiedrības nosaukums 
  

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas piešķirtais kods

Ieguldījumu brokeru sabiedrības mēneša pārskats

___________________________
(pārskata perioda beigu datums)

1. Mēneša bilances pārskats 
1.1. Aktīvi(veselos skaitļos)
Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
0100 Nauda kasē0100            
0200 Prasības pret kredītiestādēm             
 Prasības uz pieprasījumu0210            
 Īstermiņa noguldījumi0220            
 Ilgtermiņa noguldījumi0230            
 Reversie repo darījumi0240            
 Pārējās prasības pret kredītiestādēm0250            
Prasības pret kredītiestādēm kopā0200            
0300 Prasības pret klientiem             
0310 Īstermiņa aizdevumi             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0311            
 Finanšu institūcijām0312            
 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0313            
 Privātpersonām0314            
 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0315            
 Citi0316            
Īstermiņa aizdevumi kopā0310            
0320 Ilgtermiņa aizdevumi             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0321            
 Finanšu institūcijām0322            
 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0323            
 Privātpersonām0324            
 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0325            
 Citi0326            
Ilgtermiņa aizdevumi kopā0320            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
0330 Reversie repo darījumi             
 Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0331            
 Ar finanšu institūcijām0332            
 Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0333            
 Ar privātpersonām0334            
 Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0335            
 Ar citām institūcijām0336            
Reversie repo darījumi kopā0330            
0340 Pārējās prasības pret klientiem             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)0341            
 Finanšu institūcijām0342            
 Apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem0343            
 Privātpersonām0344            
 Privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām0345            
 Citi0346            
Pārējās prasības pret klientiem kopā0340            
Prasības pret klientiem kopā0300            
0400 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu             
0410 Īstermiņa parāda vērtspapīri             
 Valsts0411            
 Pašvaldību0412            
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0413            
 Kredītiestāžu0414            
 Finanšu institūciju0415            
 Apdrošināšanas sabiedrību0416            
 Pārējo emitentu0417            
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā0410            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukums

 

Pozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
0420 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri             
 Valsts0421            
 Pašvaldību0422            
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0423            
 Kredītiestāžu0424            
 Finanšu institūciju0425            
 Apdrošināšanas sabiedrību0426            
 Pārējo emitentu0427            
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā0420            
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā0400            
0500 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu             
0510 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)0510            
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos0511            
0520 Kredītiestāžu0520            
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos0521            
0530 Finanšu institūciju0530            
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos0531            
0540 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu0540            
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos0541            
0550 Pārējo institūciju0550            
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos0551            
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā0500            
0600 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)0610            
 Kredītiestādēs0620            
 Finanšu institūcijās0630            
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos0640            
 Citās saistītajās sabiedrībās0650            
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā0600            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
0700 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)0710            
 Kredītiestādēs0720            
 Finanšu institūcijās0730            
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos0740            
 Citās radniecīgajās sabiedrībās0750            
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā0700            
0800 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri0800            
0900 Atvasinātie finanšu instrumenti             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)0910            
 Kredītiestādes0920            
 Finanšu institūcijas0930            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi0940            
 Privātpersonas0950            
 Citas institūcijas0960            
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā0900            
1000 Nemateriālie aktīvi1000            
 t.sk. avansa maksājumi1010            
1100 Pamatlīdzekļi             
 Zemesgabali, ēkas un būves1110            
 Avansa maksājumi1120            
 Pārējie pamatlīdzekļi1130            
Pamatlīdzekļi kopā1100            
1200 Pašas akcijas un daļas1200            
 t.sk. tirgotas regulētos tirgos1210            
1300 Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi             
 Nākamo periodu izmaksas1310            
 Uzkrātie ienākumi1320            
Nākamo periodu izmaksas un uzkrātie ienākumi kopā1300            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)1400. pozīcijas "Pārējie aktīvi" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
1400 Pārējie aktīvi             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)1410            
 Kredītiestādes1420            
 Finanšu institūcijas1430            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi1440            
 Privātpersonas1450            
 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas1460            
 Citi1470            
Pārējie aktīvi kopā1400            
2000 Kopā aktīvi (0100+0200+0300+0400+0500+0600+0700+0800+0900+1000+1100+ +1200+1300+1400)2000            

Pielikuma turpinājums

1.2. Pasīvi

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
3100 Saistības pret kredītiestādēm             
 Īstermiņa aizņēmumi3110            
 Ilgtermiņa aizņēmumi3120            
 Repo darījumi3130            
 Pārējās saistības3140            
Saistības pret kredītiestādēm kopā3100            
3200 Saistības pret klientiem             
3210 Īstermiņa aizņēmumi             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3211            
 Finanšu institūcijas3212            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3213            
 Privātpersonas3214            
 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3215            
 Citas institūcijas3216            
Īstermiņa aizņēmumi kopā3210            
3220 Ilgtermiņa aizņēmumi             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3221            
 Finanšu institūcijas3222            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3223            
 Privātpersonas3224            
 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3225            
 Citas institūcijas3226            
Ilgtermiņa aizņēmumi kopā3220            
3230 Repo darījumi             
 Ar nefinanšu uzņēmējsabiedrībām (komercsabiedrībām)3231            
 Ar finanšu institūcijām3232            
 Ar apdrošināšanas sabiedrībām un privātajiem pensiju fondiem3233            
 Ar privātpersonām3234            
 Ar privātpersonas apkalpojošām bezpeļņas institūcijām3235            
 Ar citām institūcijām3236            
Repo darījumi kopā3230            
3240 Pārējās saistības3240            
Saistības pret klientiem kopā3200            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
3300 Emitētie parāda vērtspapīri             
3310 Īstermiņa parāda vērtspapīri3310            
3320 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri3320            
Emitētie parāda vērtspapīri kopā3300            
3400 Atvasinātie finanšu instrumenti             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3410            
 Kredītiestādes3420            
 Finanšu institūcijas3430            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3440            
 Privātpersonas3450            
 Citas institūcijas3460            
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā3400            
3500 Nākamo periodu ienākumi un uzkrātie izdevumi3500            
3600 Uzkrājumi parādiem un saistībām             
 Uzkrājumi aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam3610            
 Uzkrājumi nodokļiem3630            
 Pārējie uzkrājumi3640            
Uzkrājumi parādiem un saistībām kopā3600            
3700 Pārējās saistības             
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)3710            
 Finanšu institūcijas3720            
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi3730            
 Privātpersonas3740            
 Privātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijas3750            
 Citas institūcijas3760            
Pārējās saistības kopā3700            
3800 Pakārtotās saistības3800            

Pielikuma turpinājums

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiT.sk. tirdzniecības portfeļa atlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)3700. pozīcijas "Pārējās saistības" izvērsums
RezidentiNerezidentiKopāRezidentiNerezidentiKopā
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(1+2+4)ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis(6+7+9)
AB123456789101112
3900 Kapitāls un rezerves             
 Apmaksātais pamatkapitāls3910            
 Akciju emisijas uzcenojums3920            
 Pārvērtēšanas rezerves3930            
 Rezerves3940            
 Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai zaudējumi3950            
 Pārskata gada peļņa vai zaudējumi3960            
Kapitāls un rezerves kopā3900            
4000 Kopā pasīvi (3100+3200+3300+3400+3500+3600+3700+3800+3900)4000            

1.3. Ārpusbilances pozīcijas

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
RezidentiNerezidentiKopā (1+2)
AB1234
5100 Iespējamās saistības     
 Galvojumi5101    
 Pārējās iespējamās saistības5102    
Iespējamās saistības kopā5100    
5200 Saistības pret klientiem5200    

Pielikuma turpinājums

2. Pozīcijas "Pārskata gada peļņa vai zaudējumi" izvērsums

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsAtlikumi
RezidentiNerezidentiKopā (1+2+4)
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstis
AB12345
Procentu ienākumi      
Procentu ienākumi no prasībām pret kredītiestādēm8110     
Procentu ienākumi no prasībām pret klientiem8120     
Procentu ienākumi no īstermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu8130     
Procentu ienākumi no ilgtermiņa parāda vērtspapīriem un citiem vērtspapīriem ar fiksētu ienākumu8140     
Pārējie procentu ienākumi8150     
Procentu ienākumi kopā (8110+...+8150)8100     
Procentu izdevumi      
Procentu izdevumi par saistībām pret kredītiestādēm8210     
Procentu izdevumi par saistībām pret klientiem8220     
Procentu izdevumi par emitētajiem īstermiņa parāda vērtspapīriem8230     
Procentu izdevumi par emitētajiem ilgtermiņa parāda vērtspapīriem8240     
Procentu izdevumi par pakārtotajām saistībām8250     
Pārējie procentu izdevumi8260     
Procentu izdevumi kopā (8210+...+8260)8200     
Tīrie procentu ienākumi (8100-8200)A     
Dividenžu ienākumi      
No līdzdalības radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā8310     
No līdzdalības saistīto sabiedrību pamatkapitālā8320     
No pārējām akcijām un citiem vērtspapīriem ar nefiksētu ienākumu8330     
Dividenžu ienākumi kopā (8310+...+8330)8300     
Komisijas naudas un citi līdzīgi ienākumi8400     
Komisijas naudas un citi līdzīgi izdevumi8500     
Finanšu instrumentu tirdzniecības darījumu peļņa vai zaudējumi8600     
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts      
Ārvalstu valūtu pārvērtēšanas rezultāts8710     
Parāda vērtspapīru pārvērtēšanas rezultāts8720     
Akciju pārvērtēšanas rezultāts8730     
Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecību pārvērtēšanas rezultāts8740     
Citu finanšu instrumentu pārvērtēšanas rezultāts8750     
Ieguldījumu pārvērtēšanas rezultāts kopā (8710+...+8750)8700     
Finansiālās darbības peļņa vai zaudējumi (A+8300+8400-8500+8600+8700)B     
Citi parastie ienākumi8800     
Administratīvie izdevumi      
Padomei un valdei samaksātais atalgojums8910     
Personāla atalgojums8920     
Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas8930     
Nodokļi8940     
Pārējie administratīvie izdevumi8950     
Administratīvie izdevumi kopā (8910+...+8950)8900     
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums      
Nemateriālo aktīvu amortizācija9010     
Ēku un būvju vērtības nolietojums9020     
Pārējo pamatlīdzekļu vērtības nolietojums9030     
Nemateriālo aktīvu amortizācija un pamatlīdzekļu vērtības nolietojums kopā (9010+...+9030)9000     
Citi parastie izdevumi9100     
Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām      
Uzkrājumiem aktīvu un ārpusbilances saistību vērtības samazinājumam9210     
Uzkrājumiem pārējām saistībām9220     
Parādu norakstīšanas zaudējumi9230     
Izdevumi uzkrājumiem parādiem un saistībām kopā (9210+...+9230)9200     
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi      
Vispārējo uzkrājumu samazinājums9320     
Norakstīto aktīvu atgūšana9330     
Uzkrājumu samazināšanas ienākumi kopā (9320+...+9330)9300     
Parastās darbības peļņa vai zaudējumi (B+8800–8900–9000–9100–9200+9300)C     
Ārkārtas ienākumi9500     
Ārkārtas izdevumi9600     
Pelņa vai zaudējumi pirms uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas (C+9500-9600)D     
Uzņēmumu ienākuma nodoklis9700     
Pārskata gada nesadalītā peļņa vai zaudējumi  (D-9700)*E     

* 5. ailes kopsummai jāatbilst mēneša bilances pārskata pasīvu 3960. pozīcijas 5. ailes kopsummai.

Pielikuma turpinājums

3. Aktīvi pārvaldīšanā

3.1. Klientu – rezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsRezidentiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
Nefinanšu uzņēmējsa-biedrībasKredīt-iestādesFinanšu institūcijasApdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondiPrivātper-sonasPrivātpersonas apkalpojošās bezpeļņas institūcijasKopā (1+...+6)
AB12345678
51000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
51100 Prasības pret kredītiestādēm         
 Prasības uz pieprasījumu51110        
 Īstermiņa noguldījumi51120        
 Ilgtermiņa noguldījumi51130        
 Reversie repo darījumi51140        
 Pārējās prasības51150        
Prasības pret kredītiestādēm kopā51100        
51200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu         
51210 Īstermiņa parāda vērtspapīri         
 Valsts51211        
 Pašvaldību51212        
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)51213        
 Kredītiestāžu51214        
 Finanšu institūciju51215        
 Apdrošināšanas sabiedrību51216        
 Pārējo emitentu51217        
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā51210        
51220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri         
 Valsts51221        
 Pašvaldību51222        
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)51223        
 Kredītiestāžu51224        
 Finanšu institūciju51225        
 Apdrošināšanas sabiedrību51226        
 Pārējo emitentu51227        
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā51220        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā51200        
51300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu         
51310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)51310        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos51311        
51320 Kredītiestāžu51320        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos51321        
51330 Finanšu institūciju51330        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos51331        
51340 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu51340        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos51341        
51350 Citu institūciju51350        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos51351        
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā51300        
51400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā         
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)51410        
 Kredītiestādēs51420        
 Finanšu institūcijās51430        
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos51440        
 Citās saistītajās sabiedrībās51450        
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā51400        
51500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā         
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)51510        
 Kredītiestādēs51520        
 Finanšu institūcijās51530        
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos51540        
 Citās radniecīgajās sabiedrībās51550        
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā51500        
51600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri51600        
51700 Atvasinātie finanšu instrumenti         
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)51710        
 Kredītiestādes51720        
 Finanšu institūcijas51730        
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi51740        
 Privātpersonas51750        
 Citas institūcijas51760        
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā51700        
51800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā51800        
Rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos kopā51000        
52000 Ieguldījumi ES valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos 
52100 Prasības pret kredītiestādēm         
 Prasības uz pieprasījumu52110        
 Īstermiņa noguldījumi52120        
 Ilgtermiņa noguldījumi52130        
 Reversie repo darījumi52140        
 Pārējās prasības52150        
Prasības pret kredītiestādēm kopā52100        
52200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu         
 Īstermiņa parāda vērtspapīri52210        
 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri52220        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā52200        
52300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu52300        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos52310        
52400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā52400        
52500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā52500        
52600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri52600        
52700 Atvasinātie finanšu instrumenti52700        
52800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā52800        
Rezidentu līdzekļu ieguldījumi ES valstu finanšu instrumentos kopā52000        
53000 t.sk. ieguldījumi EMS valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos 
53100 Prasības pret kredītiestādēm         
 Prasības uz pieprasījumu53110        
 Īstermiņa noguldījumi53120        
 Ilgtermiņa noguldījumi53130        
 Reversie repo darījumi53140        
 Pārējās prasības53150        
Prasības pret kredītiestādēm kopā53100        
53200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu         
 Īstermiņa parāda vērtspapīri53210        
 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri53220        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā53200        
53300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu53300        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos53310        
53400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā53400        
53500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā53500        
53600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri53600        
53700 Atvasinātie finanšu instrumenti53700        
53800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā53800        
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi EMS valstu finanšu instrumentos53000        
54000 Ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos 
54100 Prasības pret kredītiestādēm         
 Prasības uz pieprasījumu54110        
 Īstermiņa noguldījumi54120        
 Ilgtermiņa noguldījumi54130        
 Reversie repo darījumi54140        
 Pārējās prasības54150        
Prasības pret kredītiestādēm kopā54100        
54200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu         
 Īstermiņa parāda vērtspapīri54210        
 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri54220        
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā54200        
54300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu54300        
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos54310        
54400 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā54400        
54500 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā54500        
54600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri54600        
54700 Atvasinātie finanšu instrumenti54700        
54800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā54800        
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi pārējo valstu (nerezidentu) finanšu instrumentos54000        
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos (52000+54000)55000        
Kopā rezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (51000+55000)56000        

Pielikuma turpinājums

3.2. Klientu – nerezidentu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsNerezidentiIzmaiņu iemesli (pozīcijas rādītājs salīdzinājumā ar iepriekšējo mēnesi ir mainījies par vairāk nekā 15%)
ES valstist.sk. EMS valstisPārējās valstisKopā (1+3)
AB12345
61000 Ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos
61100 Prasības pret kredītiestādēm      
 Prasības uz pieprasījumu61110     
 Īstermiņa noguldījumi61120     
 Ilgtermiņa noguldījumi61130     
 Reversie repo darījumi61140     
 Pārējās prasības61150     
Prasības pret kredītiestādēm kopā61100     
61200 Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu      
61210 Īstermiņa parāda vērtspapīri      
 Valsts61211     
 Pašvaldību61212     
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)61213     
 Kredītiestāžu61214     
 Finanšu institūciju61215     
 Apdrošināšanas sabiedrību61216     
 Pārējo emitentu61217     
Īstermiņa parāda vērtspapīri kopā61210     
61220 Ilgtermiņa parāda vērtspapīri      
 Valsts61221     
 Pašvaldību61222     
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)61223     
 Kredītiestāžu61224     
 Finanšu institūciju61225     
 Apdrošināšanas sabiedrību61226     
 Pārējo emitentu61227     
Ilgtermiņa parāda vērtspapīri kopā61220     
Parāda vērtspapīri un citi vērtspapīri ar fiksētu ienākumu kopā61200     
61300 Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu      
61310 Nefinanšu uzņēmējsabiedrību (komercsabiedrību)61310     
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos61311     
61320 Kredītiestāžu61320     
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos61321     
61330 Finanšu institūciju61330     
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos61331     
61340 Apdrošināšanas sabiedrību un privāto pensiju fondu61340     
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos61341     
61350 Citu institūciju61350     
 t.sk. tirgoti regulētos tirgos61351     
Akcijas un citi vērtspapīri ar nefiksētu ienākumu kopā61300     
61400 Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā      
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)61410     
 Kredītiestādēs61420     
 Finanšu institūcijās61430     
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos61440     
 Citās saistītajās sabiedrībās61450     
Līdzdalība saistīto sabiedrību pamatkapitālā kopā61400     
61500 Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā      
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrībās (komercsabiedrībās)61510     
 Kredītiestādēs61520     
 Finanšu institūcijās61530     
 Apdrošināšanas sabiedrībās un privātajos pensiju fondos61540     
 Citās radniecīgajās sabiedrībās61550     
Līdzdalība radniecīgo sabiedrību pamatkapitālā kopā61500     
61600 Ieguldījumu fondu ieguldījumu apliecības un tām pielīdzināmie vērtspapīri61600     
61700 Atvasinātie finanšu instrumenti      
 Nefinanšu uzņēmējsabiedrības (komercsabiedrības)61710     
 Kredītiestādes61720     
 Finanšu institūcijas61730     
 Apdrošināšanas sabiedrības un privātie pensiju fondi61740     
 Privātpersonas61750     
 Citas institūcijas61760     
Atvasinātie finanšu instrumenti kopā61700     
61800 Pārējie aktīvi pārvaldīšanā61800     
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu finanšu instrumentos61000     
62000 Ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos      
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi nerezidentu finanšu instrumentos62000     
Kopā nerezidentu līdzekļu ieguldījumi rezidentu un nerezidentu finanšu instrumentos (61000+62000)63000     
Kopā klientu līdzekļu ieguldījumi finanšu instrumentos (56000+63000)60000     

Pielikuma turpinājums

4. Pozīciju "Atvasinātie finanšu instrumenti" izvērsums (mēneša bilances pārskata 0900. un 3400. pozīcijas izvērsums)

(veselos skaitļos)

Atvasināto finanšu instrumentu nosaukumsPozīcijas kodsAtvasināto finanšu instrumentu patiesā vērtībaAtvasināto finanšu instrumentu nosacītā pamatvērtība
aktīvspasīvsProcentu atvasinātie instrumentiĀrvalstu valūtu un zelta atvasinātie instrumentiKapitāla vērtspapīru atvasinātie instrumentiDārgmetālu (izņemot zeltu) atvasinātie instrumentiCitu preču atvasinātie instrumentiKopā (3+4+6+7+8)
Kopāt.sk. ar sākotnējo termiņu, kas īsāks par 14 dienām
AB123456789
Ārpusbiržas atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumi (forwards)0011         
Mijmaiņas līgumi0012         
Nopirktie iespēju līgumi0013         
Pārdotie iespēju līgumi0014         
Ārpusbiržas atvasinātie finanšu
instrumenti kopā
(0011+...+0014)
0010         
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu instrumenti
Nākotnes līgumu (futures) garā pozīcija0021         
Nākotnes līgumu (futures) īsā pozīcija0022         
Nopirktie iespēju līgumi0023         
Pārdotie iespēju līgumi0024         
Biržā tirgotie atvasinātie finanšu
instrumenti kopā
(0021+...+0024)
0020         
Kopā atvasinātie finanšu instrumenti (0010+0020)0030         
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar pozitīvu patieso vērtību kopsumma0040 X       
t.sk. atvasināto finanšu instrumentu ar negatīvu patieso vērtību kopsumma0050X        

Pielikuma turpinājums

5. Pozīciju "Pakārtotās saistības" un "Apmaksātais pamatkapitāls" izvērsums

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukumsValsts kods*Kopā
(2+3)
Ieguldījuma daļa
<10%>=10%
AB123
3800 Pakārtotās saistības.... XX
 Ieguldītāja nosaukums  XX
 ...  XX
 ...  XX
 ...  XX
Pakārtotās saistības kopāX XX
3910 Apmaksātais pamatkapitāls...   
 Ieguldītāja nosaukums    
 ...    
 ...    
 ...    
 ...    
 ...    
 ...    
Apmaksātais pamatkapitāls kopāX   
KopāX   

* Valstu kodus uzrāda atbilstoši starptautiskajam standartam ISO 3166 "Valstu un to teritoriju nosaukumu kodi: 1. daļa: Valstu kodi".

Pielikuma turpinājums

6. Ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošie klientu naudas līdzekļi

(veselos skaitļos)

Pozīcijas nosaukumsPozīcijas kodsSumma
AB1
Klientu naudas līdzekļi ieguldījumu brokeru sabiedrības turējumā esošajos norēķinu kontos kredītiestādēs  
 Naudas līdzekļi klientu finanšu instrumentu individuālai  
 pārvaldīšanai saskaņā ar klientu pilnvarojumu0091 
 Naudas līdzekļi pārējo starpniecības darījumu veikšanai0092 
Kopā0090 
Izpildītājs   
 (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese)  
01.01.2021