Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 714

Rīgā 2020. gada 1. decembrī (prot. Nr. 77 8. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība"

Izdoti saskaņā ar Likuma par budžetu un finanšu vadību
24. panta otro daļu un 47. panta 4.1 daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 28. decembra noteikumos Nr. 1220 "Asignējumu piešķiršanas un izpildes kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2011, 202. nr.; 2012, 121. nr.; 2014, 138. nr.; 2018, 133., 246. nr.; 2019, 250. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Budžeta izpildītāji pēc nepieciešamības var sagatavot atsevišķus finansēšanas plānu projektus, ievērojot šo noteikumu 7. punktā minētos nosacījumus.";

1.2. aizstāt 11. punkta ievaddaļā vārdu "pārdali" ar vārdu "izmaiņām";

1.3. aizstāt 38. punktā vārdu "piektajai" ar vārdu "trešajai";

1.4. izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Kopsavilkuma pārskatu par budžeta izpildi iepriekšējā saimnieciskajā gadā (turpmāk - kopsavilkuma pārskats) nodrošina šādā kārtībā:

39.1. Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada 5. janvārim nodrošina kopsavilkuma pārskatu ePārskatos;

39.2. ministrija līdz kārtējā saimnieciskā gada 15. janvārim nodrošina budžeta izpildes korekciju ievadi un paraksta kopsavilkuma pārskatu ar ePārskatu autentifikācijas rīkiem. Budžeta izpildes korekcijas veic konta ietvaros, ievērojot nosacījumu, ka tās nemaina slēgtās dotācijas apjomu un konta atlikumu uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām.";

1.5. izteikt 45. punktu šādā redakcijā:

"45. Ja budžeta izpildītājiem valsts pamatbudžeta programmas vai apakšprogrammas kontā iepriekšējā gada beigās saglabājies līdzekļu atlikums no maksas pakalpojumiem un citiem pašu ieņēmumiem, tai skaitā transferta, vai ārvalstu finanšu palīdzības, tai skaitā transferta, Valsts kase līdz kārtējā saimnieciskā gada 1. janvārim saskaņā ar šo noteikumu 45.2 punktu aprēķina uz nākamo saimniecisko gadu pārceļamo programmas vai apakšprogrammas atlikumu (turpmāk - programmas atlikums) un ieskaita to deponēto līdzekļu kontā Valsts kasē, kas atvērts budžeta izpildītājam attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikumu uzskaitei līdz to ieplānošanai budžetā. Pēc programmas atlikuma ieplānošanas budžetā budžeta izpildītājs veic līdzekļu pārgrāmatošanu uz valsts pamatbudžeta izdevumu kontu, piemērojot atbilstošo finansēšanas klasifikācijas kodu. Ja budžeta izpildītājam nav atvērts deponēto līdzekļu konts attiecīgās programmas vai apakšprogrammas atlikuma uzskaitei, Valsts kase ieskaita programmas atlikumu kārtējam saimnieciskajam gadam atvērtajā valsts pamatbudžeta izdevumu kontā.";

1.6. svītrot 45.1 punktu;

1.7. papildināt noteikumus ar 45.2 punktu šādā redakcijā:

"45.2 Šo noteikumu 45. punktā minēto programmas atlikumu aprēķina, ievērojot šādus nosacījumus:

45.2 1. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi vai ārvalstu finanšu palīdzība, tad programmas atlikums ir vienāds ar līdzekļu atlikumu kontā;

45.2 2. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, tad programmas atlikums ir vienāds ar nulli un Valsts kase līdzekļu atlikumu kontā slēdz kā saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta asignējumus saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu;

45.2 3. ja līdzekļu atlikuma resursu avots ir gan maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, gan dotācija no vispārējiem ieņēmumiem, programmas atlikums ir ne vairāk kā 25 procenti no kārtējā gadā faktiski saņemto ieņēmumu summas, kas nepārsniedz plānoto katrā budžeta rādītājā, un neplānoto un virsplāna maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu summa pilnā apmērā vai vienāds ar plānoto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu naudas līdzekļu atlikuma palielinājumu, nepārsniedzot kārtējā gadā faktisko saņemto maksas pakalpojumu un citu pašu ieņēmumu summu. Programmas atlikumu palielina par starpību starp aprēķināto slēdzamo un faktiski piešķirto dotācijas apmēru no vispārējiem ieņēmumiem. Valsts kase līdzekļu atlikumu, kas pārsniedz aprēķināto programmas atlikumu, slēdz kā saimnieciskajā gadā neizmantotos valsts budžeta asignējumus saskaņā ar šo noteikumu 50. punktu.";

1.8. aizstāt 50. punktā vārdus un skaitli "līdz kārtējā saimnieciskā gada 15. janvārim slēdz iepriekšējā" ar vārdiem un skaitli "kārtējā saimnieciskā gada 31. decembrī slēdz";

1.9. svītrot 50.1 punktā skaitļus un vārdu "45., 45.1 un 50.";

1.10. papildināt noteikumus ar 62.3, 62.4 un 62.5 punktu šādā redakcijā:

"62.3 Šo noteikumu 39. punktā noteiktais termiņš 2021. gadā ir 11. janvāris un 21. janvāris.

62.4 Lai precizētu saskaņā ar šo noteikumu 45.2 3. apakšpunktu uz 2021. gadu pārcelto līdzekļu atlikuma summu un kontu, budžeta izpildītājs līdz 2021. gada 5. janvārim var sagatavot pieteikumu par atlikuma uz iepriekšējā saimnieciskā gada beigām pārgrāmatošanu (4. pielikums) elektroniska dokumenta veidā, kurš apliecināts ar drošu elektronisko parakstu atbilstoši normatīvajiem aktiem elektronisko dokumentu noformēšanas un aprites jomā, un nosūtīt uz Valsts kases oficiālo elektronisko adresi.

62.5 Šo noteikumu 50. punktā noteiktais termiņš 2021. gadā ir 8. janvāris.";

1.11. svītrot 4. pielikumu.

2. Šo noteikumu 1.11. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 6. janvārī.

3. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Finanšu ministrs J. Reirs

01.01.2021