Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 696

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 13. §)
Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums
Izdoti saskaņā ar
Valsts pārvaldes iekārtas
likuma
16. panta pirmo daļu
I. Vispārīgais jautājums

1. Valsts sociālās aprūpes centrs "Zemgale" (turpmāk – centrs) ir labklājības ministra pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde.

II. Centra funkcijas, uzdevumi un tiesības

2. Centrs īsteno valsts politiku ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas jomā attiecībā uz pilngadīgām personām ar smagiem un ļoti smagiem garīga rakstura traucējumiem – ar pirmās un otrās grupas invaliditāti –, kurām nav nepieciešama atrašanās specializētā ārstniecības iestādē un kuru stāvoklis neapdraud apkārtējos, ja nepieciešamā pakalpojuma apjoms pārsniedz aprūpei mājās, dienas aprūpes centrā vai grupu mājā (dzīvoklī) noteikto sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojuma apjomu (turpmāk – personas).

3. Centrs veic šādus uzdevumus:

3.1. nodrošina personām mājokli un sociālo aprūpi, lai apmierinātu viņu pamatvajadzības;

3.2. nodrošina personu sociālo rehabilitāciju, lai atjaunotu vai uzlabotu viņu sociālās funkcionēšanas spējas;

3.3. īsteno citus Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā un citos normatīvajos aktos noteiktos uzdevumus.

4. Centram ir tiesības:

4.1. sniegt maksas pakalpojumus sociālo pakalpojumu jomā;

4.2. veikt privāttiesiskus darījumus, kas nepieciešami centra darbības nodrošināšanai;

4.3. atbilstoši kompetencei sadarboties ar ārvalstu un starptautiskajām organizācijām, piedalīties starpvalstu sadarbības programmās un projektos.

III. Centra darbības tiesiskuma nodrošināšana un pārskati par centra darbību

5. Centra darbības tiesiskumu nodrošina centra direktors. Centra direktors ir atbildīgs par iekšējās kontroles sistēmas un pārvaldes lēmumu pārbaudes sistēmas izveidošanu un darbību.

6. Centra direktoram ir tiesības atcelt centra darbinieku lēmumus.

7. Centra darbinieka izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību var apstrīdēt, iesniedzot attiecīgu iesniegumu centra direktoram. Centra direktora lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

8. Centra direktora izdotos administratīvos aktus un faktisko rīcību (izņemot šo noteikumu 7. punktā minēto gadījumu) var apstrīdēt Labklājības ministrijā. Labklājības ministrijas lēmumu var pārsūdzēt tiesā.

9. Centrs reizi ceturksnī iesniedz Labklājības ministrijā pārskatu par centra darbību un budžeta līdzekļu izlietojumu.

10. Centrs reizi gadā sagatavo un iesniedz Labklājības ministrijā gada publisko pārskatu.

11. Labklājības ministram ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt pārskatu par centra darbību.

IV. Noslēguma jautājumi

12. Atzīt par spēku zaudējušiem:

12.1. Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1242 "Valsts sociālās aprūpes centra "Zemgale" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 174. nr.);

12.2. Ministru kabineta 2009. gada 27. oktobra noteikumus Nr. 1243 "Valsts sociālās aprūpes centra "Vidzeme" nolikums" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 174. nr.).

13. Noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča
01.01.2021