Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-36

Jelgavā 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 18, 2. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likuma 48.1 panta otro daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 97. nr.; 2020, 117. nr.) (turpmāk - noteikumi) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2.2. apakšpunktā un 11. punktā vārdu "laivu" ar vārdiem "kuģošanas līdzekļu".

2. Papildināt 2.3. apakšpunktu aiz vārda "akvatorijā" ar vārdiem "un ir reģistrēts Kuģu reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā".

3. Izteikt 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.2. saņemot Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" (turpmāk - iestāde "Pilsētsaimniecība") saskaņojumu kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai, ja pasažieru komercpārvadājumu pakalpojuma nodrošināšanai tiks izmantota kuģošanas līdzekļu stāvvieta. Saskaņojumu izsniedz uz iesniegumā norādīto laika periodu, bet ne ilgāk kā līdz kalendārā gada beigām vai līdz Kuģu reģistra izsniegtās kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecībā norādītajam apliecības derīguma termiņam, ja tas iestājas šajā kalendārajā gadā. Iesniegumu saskaņojuma saņemšanai iesniedz iestādē "Pilsētsaimniecība", sākot ar kārtējā gada 1. februāri."

4. Izteikt 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Upes akvatorijā aizliegts veikt zemūdens niršanu ar akvalangiem vai citu autonomu elpošanas aparātu, izņemot, ja niršana saistīta ar speciālu darbu veikšanu, kas saskaņota ar iestādi "Pilsētsaimniecība"."

5. Svītrot 8. punktā vārdus un simbolus "(turpmāk - pasākums)".

6. Aizstāt 9. punktā vārdu un burtus "un JPOIC" ar vārdiem "vai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādes "Jelgavas pašvaldības operatīvās informācijas centrs"".

7. Svītrot 10. punktā vārdus "vietā vai".

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 20-36 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2020. gada 23. jūnijā stājās spēkā 2020. gada 28. maija likums "Grozījumi Jūras kodeksā", ar kuru veiktas izmaiņas saistībā ar kuģošanas līdzekļu reģistrācijas piekritību, t.sk. precizētas normas par kuģošanas līdzekļu, kas pārvadā pasažierus komerciālā nolūkā, reģistrāciju Kuģu reģistrā.

Lai nodrošinātu tiesiskā regulējuma efektīvu piemērošanu, kā arī kuģošanas drošības nosacījumu ievērošanu iekšējos ūdeņos, nepieciešams precizēt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2017. gada 27. aprīļa saistošos noteikumus Nr. 17-13 "Par Jelgavas pilsētas administratīvajā teritorijā ietilpstošās Lielupes upes daļas un Driksas upes izmantošanu" (turpmāk - noteikumi), nosakot, ka kuģošanas līdzeklim, kas veic pasažieru komercpārvadājumus upes akvatorijā, jābūt reģistrētam Kuģu reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

2. Īss projekta satura izklāsts Precizēts termins "pasažieru kuģis", saskaņā ar kuru kuģošanas līdzeklim, kas veic pasažieru komercpārvadājumus upes akvatorijā, jābūt reģistrētam Kuģu reģistrā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noteikts, ka iesniegums par saskaņojuma kuģošanas līdzekļu stāvvietas izmantošanai saņemšanu iesniedzams iestādē "Pilsētsaimniecība", sākot ar kārtējā gada 1. februāri.

Precizēta noteikumu 7., 8., 9., 10. un 11. punkta redakcija.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu īstenošanas finansiālā ietekme uz pašvaldības budžetu netiek prognozēta.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Grozījumi Saistošajos noteikumos uzņēmējdarbības vidi neietekmē.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām Grozījumi Saistošajos noteikumos nemaina administratīvās procedūras pēc būtības. Kontroli par Saistošo noteikumu izpildi veic Jelgavas pilsētas pašvaldības iestāde "Jelgavas pilsētas pašvaldības policija".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav veiktas.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

03.12.2020