Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 24/2020

Mārupē 2020. gada 25. novembrī

Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 "Mārupes novada pašvaldības nolikums"

Pieņemti ar Mārupes novada domes sēdes Nr. 21
lēmumu Nr. 31

Izdoti, pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 "Mārupes novada pašvaldības nolikums" (turpmāk - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Komitejas sēžu norises laiku un vietu nosaka komitejas priekšsēdētājs, saskaņojot ar domes priekšsēdētāju un paziņojot atbildīgajam administrācijas darbiniekam. Komiteju sēdes nedrīkst būt tajā pašā laikā, kad ir domes sēdes. Ja valstī vai novada teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, komitejas priekšsēdētājs, izvērtējot komitejas locekļu klātbūtnes nepieciešamību, var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), pirms komitejas sēdes sasaukšanas nodrošinot katram komitejas loceklim tehnisku iespēju piedalīties šādā veidā sasauktajā sēdē ar videokonferences palīdzību un balsot elektroniski tiešsaistē. Domes deputāti (komitejas locekļi) reģistrējas dalībai sēdē ar videokonferences palīdzību paziņojumā par komitejas norises laiku norādītajā veidā atbilstoši izvēlētajam tehniskajam risinājumam komitejas sēdes novadīšanai. Pēc deputāta motivēta lūguma, kas iesniegts ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms komitejas sēdes, komitejas priekšsēdētāja uzdevumā domes izpilddirektors nodrošina deputātam, kurš sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, tehnisku iespēju piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un balsot elektroniski tiešsaistē tādā pašā kārtībā, kādā tiek organizētas komitejas sēdes, izmantojot videokonferenci."

2. Papildināt Saistošos noteikumus ar 60.1 punktu šādā redakcijā:

"60.1 Ja valstī vai novada teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus, domes priekšsēdētājs, izvērtējot deputātu klātbūtnes nepieciešamību, var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), pirms domes sēdes sasaukšanas nodrošinot katram domes deputātam tehnisku iespēju piedalīties šādā veidā sasauktajā sēdē ar videokonferences palīdzību un balsot elektroniski tiešsaistē. Domes deputāti reģistrējas dalībai sēdē ar videokonferences palīdzību paziņojumā par domes norises laiku norādītajā veidā atbilstoši izvēlētajam tehniskajam risinājumam domes sēdes novadīšanai. Pēc deputāta motivēta lūguma, kas iesniegts ne vēlāk kā vienu darba dienu pirms domes sēdes, domes priekšsēdētāja uzdevumā domes izpilddirektors nodrošina deputātam, kurš sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, tehnisku iespēju piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un balsot elektroniski tiešsaistē tādā pašā kārtībā, kādā tiek organizētas domes sēdes, izmantojot videokonferenci."

3. Izteikt Saistošos noteikumu 62. punktu šādā redakcijā:

"62.. Sasaucot domes ārkārtas sēdi, priekšsēdētājs nosaka sēdes norises laiku, vietu un izsludina darba kārtību. Ārkārtas domes sēdes norisē izmanto videokonferenci Saistošo noteikumu 60.1 punktā atrunātajā kārtībā."

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Saistošo noteikumu Nr. 24/2020 "Grozījumi Mārupes novada domes 2016. gada 27. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 11/2016 "Mārupes novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 23. pants un 24. pants noteic, ka domes darba organizāciju nosaka attiecīgās pašvaldības nolikums.

Pašvaldības nolikums ir saistošie noteikumi, kuri nosaka administrācijas struktūru, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus.

Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 34. panta pirmo daļu domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja šāda iespēja ir noteikta pašvaldības nolikumā un ja:

1) domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā;

2) attiecīgajā teritorijā izsludināta ārkārtējā situācija vai valsts noteikusi pulcēšanās ierobežojumus.

Analoģiska pieeja ir domes komiteju sēdēm, atbilstoši šā likuma 56. panta kārtībai.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi papildina pašvaldības nolikumu ar kārtību, kādā tiek organizēta domes sēdes norise ar videokonferences starpniecību (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā).
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav administratīvo procedūru.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas ar sabiedrību nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

01.12.2020