Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 49

Daugavpilī 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 49, 5. §)

Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2020. gada 26. novembra lēmumu Nr. 613

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. Izteikt 8.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.5. Vienības nams;".

1.2. Papildināt 8. punktu ar 8.84. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.84. Daugavpils Tehnikas un industriālā dizaina centrs "Inženieru arsenāls"".

1.3. Papildināt 12. punktu ar 12.19. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.19. Deputātu ētikas komisiju.".

1.4. Svītrot 18.9. apakšpunktu.

1.5. Papildināt ar 42.1 punktu šādā redakcijā:

42.1 Ja komitejas sēdē ziņotājs vai deputāts lieto aizvainojošus izteicienus, aizskar personas godu un cieņu vai traucē kārtību sēdes laikā, sēdes vadītājs izsaka aizrādījumu, par ko izdara atzīmi sēdes protokolā. Ja aizrādījumu neievēro, sēdes vadītājs izslēdz ziņotāja vai deputāta mikrofonu.".

1.6. Svītrot 60. punktu.

1.7. Izteikt 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Par izskatāmajiem jautājumiem Domes sēdē atbilstoši kompetencei ziņo:

74.1. Domes deputāti;

74.2. izpilddirektors;

74.3. izpilddirektora vietnieks;

74.4. iestāžu vadītāji;

74.5. Domes priekšsēdētāja nozīmēta persona."

1.8. Papildināt ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

88.1 Ja domes sēdē ziņotājs vai deputāts lieto aizvainojošus izteicienus, aizskar personas godu un cieņu vai traucē kārtību sēdes laikā, sēdes vadītājs izsaka aizrādījumu, par ko izdara atzīmi sēdes protokolā. Ja aizrādījumu neievēro, sēdes vadītājs izslēdz ziņotāja vai deputāta mikrofonu.".

2. Saistošo noteikumu 1.2. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 26. novembra saistošo noteikumu Nr. 49 "Grozījumi Daugavpils pilsētas domes 2005. gada 11. augusta saistošajos noteikumos Nr. 5 "Daugavpils pilsētas pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 24. panta pirmo daļu, pašvaldības nolikums nosaka pašvaldības darba organizācijas jautājumus.
2. Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumiem noteikumos:

- precizēts Domes padotībā esošo budžeta iestāžu sarakts (8.5. apakšpunkts tiek izteikts jaunā redakcijā; 2021. gada 1. janvārī noteikumi tiks papildināti ar 8.84. apakšpunktu),

- papildināts pastāvīgo komisiju saraksts ar Deputātu ētikas komisiju (noteikumu 12. punkts papildināts ar 12.19. apakšpunktu);

- precizēta pašvaldības izpilddirektora kompetence, svītrojot 18.9. apakšpunktu;

- noteikta rīcība, kad ziņotājs vai deputāts lieto aizvainojošus izteicienus, aizskar personas godu un cieņu vai traucē kārtību sēdes laikā (noteikumi papildināti ar 42.1 punktu un 88.1 punktu);

- svītrots 60. punkts;

- precizēts ziņotāju saraksts.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

27.11.2020