Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 156

Rīgā 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 51, 4. p.)

Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2021. gada 1. janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 20.oktobrī saņēma akciju sabiedrības "Enerģijas publiskais tirgotājs", vienotais reģistrācijas numurs: 40103762700, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 12, Rīga, LV-1010 (turpmāk - AS "Enerģijas publiskais tirgotājs"), 2020.gada 20.oktobra iesniegumu Nr.40VL00-12/93 ar lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma komponentes no 2021.gada 1.janvāra un tam pievienotu obligātā iepirkuma komponenšu aprēķinu un pamatojuma dokumentus (turpmāk - Aprēķins). Regulators pieprasīja un 2020.gada 13.novembrī saņēma AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" papildu informāciju (2020.gada 13.novembra iesniegums Nr.40VL00-12/101).

Regulators konstatē un secina

1. Atbilstoši Elektroenerģijas tirgus likuma 1.panta otrās daļas 25.punktam publiskais tirgotājs ir elektroenerģijas tirgotājs, kuram Elektroenerģijas tirgus likumā un citos normatīvajos aktos ir noteikti īpaši pienākumi un prasības publiskā tirgotāja pienākumu izpildes nodrošināšanai.

2. Elektroenerģijas tirgus likuma 33.panta otrā daļa noteic publiskajam tirgotājam pienākumu obligātā iepirkuma ietvaros iepirkt koģenerācijas stacijās saražoto elektroenerģiju (1.punkts) un elektroenerģiju, kas saražota, izmantojot atjaunojamos energoresursus (2.punkts), kā arī veikt atbalsta maksājumus energoietilpīgiem apstrādes rūpniecības uzņēmumiem (4.punkts).

3. Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 30.2panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteiktās publiskā tirgotāja izmaksas sedz visi elektroenerģijas galalietotāji proporcionāli savam elektroenerģijas patēriņam.

4. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" 2014.gada 17.martā ir reģistrēta Regulatora elektroenerģijas tirgotāju reģistrā ar reģistrācijas numuru ET0069.

5. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" obligātā iepirkuma komponentes ir aprēķinājusi un iesniegusi saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14.septembra lēmumu Nr. 1/24 "Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika).

6. Saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piektajā daļā, 30.panta trešajā daļā, 30.2panta trešajā daļā un pārejas noteikumu 53.punktā noteikto AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" Aprēķinā ir jāņem vērā likumā par vidēja termiņa budžeta ietvaru noteiktā valsts budžeta dotācija obligātā iepirkuma komponenšu apmēra samazināšanai.

7. Ar Ministru kabineta 2020.gada 12.oktobra rīkojuma Nr.595 "Par konceptuālo ziņojumu "Kompleksi pasākumi obligātā iepirkuma komponentes problemātikas risināšanai un elektroenerģijas tirgus attīstībai"" (turpmāk - Rīkojums Nr.595) 2.1.apakšpunktu 2021.gadā ir atbalstīta kopējā obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējā vērtība 17,51 EUR/MWh.

8. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir ņēmusi vērā Rīkojumā Nr.595 noteikto un Aprēķinā ir iekļāvusi tādu valsts budžeta dotācijas apjomu, kas nodrošina kopējo obligātā iepirkuma un jaudas komponentes vidējo vērtību 2021.gadā 17,51 EUR/MWh jeb 0,01751 EUR/kWh apmērā.

9. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" ir iesniegusi Regulatoram visu nepieciešamo informāciju atbilstoši Metodikas 11.punktam.

10. AS "Enerģijas publiskais tirgotājs" pilnvarotais pārstāvis Regulatora 2020.gada 26.novembra padomes sēdē uzturēja lūgumu apstiprināt obligātā iepirkuma komponentes no 2021.gada 1.janvāra.

Saskaņā ar Regulatora 2017.gada 14.septembra lēmuma Nr. 1/24 "Obligātā iepirkuma un jaudas komponenšu aprēķināšanas metodika" 16.punktu, pamatojoties uz Elektroenerģijas tirgus likuma 28.panta piekto daļu, 30.panta trešo daļu, 30.2panta trešo daļu un pārejas noteikumu 53.punktu, likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 9.panta otro daļu un Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo koģenerācijas stacijās, kā kurināmo izmantojot dabasgāzi, - 0,00098 EUR/kWh;

2. apstiprināt obligātā iepirkuma komponenti, kas kompensē publiskajam tirgotājam radītās papildu izmaksas, iepērkot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros no ražotājiem, kuri elektroenerģiju ražo elektrostacijās, izmantojot atjaunojamos energoresursus, - 0,00834 EUR/kWh;

3. noteikt, ka šā lēmuma 1. un 2.punktā apstiprinātās obligātā iepirkuma komponentes stājas spēkā 2021.gada 1.janvārī;

4. atcelt no 2021.gada 1.janvāra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 27.novembra lēmumu Nr.170 "Par obligātā iepirkuma komponentēm no 2020.gada 1.janvāra" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 241.nr.).

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas priekšsēdētājs R. Irklis

26.11.2020