Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jelgavas pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 20-35

Jelgavā 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 18, 1. p.)

Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu, Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma 35. panta ceturto daļu,
likuma "Par palīdzību dzīvokļa jautājumu
risināšanā" 25. panta pirmo daļu

Izdarīt Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) (Latvijas Vēstnesis, 2015, 234. nr.; 2016, 28., 41., 191. nr.; 2017, 49. nr.; 2018, 11., 51. nr.; 2019, 46., 258. nr.; 2020, 77., 112., 168. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt noteikumu 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Speciālists - šo noteikumu izpratnē ir persona, kura ir darba tiesiskajās attiecībās ar Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādi vai ar Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādi "Jelgavas Amatu vidusskola" par pedagoģiskā darba veikšanu."

2. Noteikumu 73.13. apakšpunktā aiz vārda "speciālista" papildināt ar vārdiem "vai viņa laulātā".

3. Noteikumu 73.3 punktā svītrot vārdus un skaitli "no nākamā kalendārā mēneša 1. datuma" un vārdus un skaitli "līdz kārtējā mēneša 15. datumam".

4. Svītrot noteikumu 73.32. apakšpunktu.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

 

Jelgavas pilsētas pašvaldības 2020. gada 19. novembra saistošo noteikumu Nr. 20-35 "Grozījumi Jelgavas pilsētas pašvaldības 2015. gada 12. novembra saistošajos noteikumos Nr. 15-20 "Jelgavas pilsētas pašvaldības pabalstu piešķiršanas noteikumi""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Īss projekta satura izklāsts Noteikumos ir precizēta speciālista definīcija, kritēriji pabalsta īrētās dzīvojamas telpas apmaksai speciālistam, kārtība iesnieguma un attiecīgo dokumentu iesniegšanai Jelgavas pilsētas pašvaldības iestādē "Jelgavas sociālo lietu pārvalde".

Lai veicinātu pedagoga vakanču aizpildīšanu Jelgavas pilsētas pašvaldības izglītības iestādēs, gan atbalstot jau esošos pedagogus, gan piesaistot jaunus pedagogus darbam Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības Jelgavas pilsētas pašvaldības vispārējās izglītības iestādē "Jelgavas Amatu vidusskola" (turpmāk - izglītības iestāde), tiek veikti grozījumi normā, kas definē jēdzienu "speciālists", paplašinot to personu loku, kuras var pretendēt uz pašvaldības pabalstu.

Turpmāk uz minēto pabalstu var pretendēt pedagogs, kurš ir darba tiesiskajās attiecībās ar izglītības iestādi par pedagoģiskā darba veikšanu.

Tāpat noteikumi paredz grozījumus pabalsta īrētās dzīvojamas telpas apmaksai speciālistam piešķiršanas kritērijos.

2. Projekta nepieciešamības pamatojums Noteikumi ir nepieciešami, lai precizētu speciālista definīciju, pabalsta īrētās dzīvojamas telpas apmaksai speciālistam saņemšanas kārtību un iesnieguma iesniegšanas kārtību pašvaldībā, attiecīgi paplašinot pabalsta saņēmēju loku un paredzot vienotu pieeju pabalsta saņemšanā.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu realizēšanai tiek plānoti naudas līdzekļi pašvaldības 2021. gada budžetā 36000,00 euro apmērā (20 speciālisti x 150,00 euro mēnesī x 12 mēneši).
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Nav būtiskas ietekmes.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Nav.

Jelgavas pilsētas domes priekšsēdētājs A. Rāviņš

01.12.2020