Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Citi ar Covid-19 izplatības pārvaldību un seku pārvarēšanu saistīti tiesību akti pieejami tematiskajā atvērumā "Covid-19" un "Covid-19 pašvaldībās". Tiesību aktu skaidrojumi pieejami LV portāla tematiskajā atvērumā un žurnāla "Jurista Vārds" tematiskajā atvērumā (bezmaksas brīvpieeja).

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 154

Rīgā 2020. gada 26. novembrī (prot. Nr. 51, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtību

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 16.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda", vienotais reģistrācijas numurs: 40003709385, juridiskā adrese: Pulkveža Brieža iela 109, Sigulda, Siguldas novads, LV-2150 (turpmāk - SIA "Wesemann-Sigulda"), 2020.gada 13.novembra iesniegumu Nr.320 un 2020.gada 17.novembrī - precizētu iesniegumu (2020.gada 17.novembris Nr.322) ar pievienotu pamatojumu siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtībai un lūgumu, ņemot vērā likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 20.panta otrajā daļā noteiktās Regulatora tiesības, apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Regulatora 2020.gada 21.oktobra lēmumā Nr.134 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.; turpmāk - Lēmums Nr.134) apstiprinātajiem siltumapgādes pakalpojumu tarifiem (turpmāk - Iesniegums).

Regulators konstatē un secina

1. SIA "Wesemann-Sigulda" Iesniegumā lūdz apstiprināt tarifu piemērošanas kārtību Lēmumā Nr.134 apstiprinātajiem siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem, samazinot tarifu apmēru laika periodā no 2020.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim. Šāds SIA "Wesemann-Sigulda" lūgums pamatots ar Siguldas novada pašvaldības 2020.gada 12.novembra lēmumu (prot.Nr.14, 31.§) "Par vienošanos pie 2004.gada 13.novembra Koncesijas līguma", kurā, lai samazinātu Covid-19 izplatības negatīvo ietekmi, nodrošinātu sabiedrības ekonomiskās situācijas uzlabošanos un veicinātu valsts tautsaimniecības stabilitāti, nolemts koncesijas līguma 3.3.3.apakšpunktā paredzēto ikmēneša maksājumu par koncesijas piešķiršanu laika periodā no 2020.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim samazināt 95% apmērā.

2. Likuma 1.pants nosaka Likuma mērķi - nodrošināt iespēju saņemt nepārtrauktus, drošus un kvalitatīvus sabiedriskos pakalpojumus, kuru tarifi atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, un Likuma 9.panta pirmās daļas 1.punkts nosaka Regulatora funkciju aizstāvēt lietotāju intereses un veicināt sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju attīstību.

3. Likuma 20.panta otrā daļa paredz, ka Regulators var apstiprināt kopējās sabiedriskā pakalpojuma sniegšanai nepieciešamās izmaksas vai kopējos sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja atļautos ieņēmumus saskaņā ar tarifu vai tarifu augšējās robežas aprēķināšanas un noteikšanas metodiku, kā arī tarifu vai tarifu augšējās robežas piemērošanas kārtību, ja nozares speciālie likumi neparedz citus tarifu noteikšanas principus.

4. Regulators ir izvērtējis Iesniegumu ar tajā norādīto pamatojumu un secina, ka Iesniegumā izteiktais lūgums ir pamatots. Regulators secina, ka SIA "Wesemann-Sigulda" Lēmumā Nr.134 apstiprināto siltumapgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība ir apstiprināma, ņemot vērā samazināto koncesijas līgumā1 paredzēto ikmēneša koncesijas maksājumu. Šāda Lēmumā Nr.134 apstiprināto siltumapgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība nodrošinās SIA "Wesemann-Sigulda" lietotājiem piemērojamo siltumapgādes pakalpojumu tarifu atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai.

5. Izvērtējot Administratīvā procesa likuma 66.pantā noteiktos lietderības apsvērumus, Regulators secina, ka šis administratīvais akts ir nepieciešams, piemērots, vajadzīgs un atbilstošs šā administratīvā akta mērķa sasniegšanai - nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu lietotājiem iespēju saņemt sabiedriskos pakalpojumus par tarifiem, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Ar šo lēmumu apstiprinātā SIA "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu piemērošanas kārtība nodrošinās lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Regulators, pamatojoties uz Likuma 20.panta otrajā daļā noteiktajām tiesībām, pieņemot šo lēmumu, vadās no privātpersonu tiesību un tiesisko interešu ievērošanas principa, samērojot ar citiem Administratīvā procesa likumā nostiprinātajiem principiem, tostarp samērīguma principu.

6. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmumā Nr.134 apstiprināto siltumapgādes pakalpojumu tarifu piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim SIA "Wesemann-Sigulda" nepiemēro ar Lēmumu Nr.134 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

7. SIA "Wesemann-Sigulda" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties padomes sēdē, bet padomes sēdē nepiedalījās.

Pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 6.panta otro daļu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 20.panta pirmo un otro daļu, Administratīvā procesa likuma 8.pantu, 13.pantu, 56.panta pirmo daļu, 65.panta otro daļu, 66.pantu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmums Nr.134 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem"; Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) šādu piemērošanas kārtību:

1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 43,70 EUR/MWh;

1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 17,76 EUR/MWh;

1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,64 EUR/MWh;

1.4. siltumenerģijas gala tarifs 63,39 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,29 EUR/MWh);

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātā tarifu piemērošanas kārtība ir spēkā no 2020.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim;

3. noteikt, ka no 2020.gada 1.decembra līdz 2022.gada 30.novembrim SIA "Wesemann-Sigulda" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 21.oktobra lēmumu Nr.134 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Wesemann-Sigulda" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 207.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifu piemērošanu ietekmējošie faktori, Regulators var noteikt tarifu piemērošanai citu kārtību un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 2004.gada 13.novembra koncesijas līgums "Par tiesībām saņemt koncesijā siltumenerģijas ražošanas un siltumapgādes pakalpojumu sniegšanas tiesības un pašvaldības bezpeļņas uzņēmuma "Siguldas siltums" mantu" starp Siguldas novada pašvaldību un SIA "WESEMANN", kas tiek realizēts caur SIA "WESEMANN" piederošo kapitālsabiedrību SIA "Wesemann-Sigulda".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

26.11.2020