Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 152

Rīgā 2020. gada 23. novembrī (prot. Nr. 50, 1. p.)

Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 2.novembrī saņēma akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003286750, juridiskā adrese: Cēsu iela 3A, Rīga, LV-1012 (turpmāk - AS "RĪGAS SILTUMS"), 2020.gada 2.novembra iesniegumu Nr.3/4631 ar tam pievienotu noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinu un pamatojuma dokumentus.

Regulators konstatē un secina

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku1, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. AS "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.118 "Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 128.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.118).

3. Lēmumā Nr.118 Regulators ir piešķīris AS "RĪGAS SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, nosakot Lēmuma Nr.118 lemjošās daļas 7.punktā atļaujas nosacījumu kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

4. Regulators 2020.gada 10.septembrī pieņēma lēmumu Nr.117 "Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 176.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.117).

5. Saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.9punktu, ņemot vērā Regulatora atļaujā piešķirtās tiesības iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā noteikt tarifus, AS "RĪGAS SILTUMS" 2020.gada 2.novembrī iesniedza Regulatorā noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu pamatojumu un aprēķinu šādiem jaunajiem tarifiem:

5.1. laika posmam no 2020.gada 3.decembra līdz 2021.gada 31.jūlijam:

5.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,63 EUR/MWh;

5.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,20 EUR/MWh;

5.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 EUR/MWh;

5.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem ieņēmumiem 1,17 EUR/MWh) 44,10 EUR/MWh;

5.2. laika posmam no 2021.gada 1.augusta:

5.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,63 EUR/MWh;

5.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,20 EUR/MWh;

5.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 EUR/MWh;

5.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,13 EUR/MWh) 45,27 EUR/MWh.

6. Paziņojums par AS "RĪGAS SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem ir publicēts 2020.gada 2.novembrī oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", 212.nr. Paziņojumā AS "RĪGAS SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās datums tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.1.apakšpunktā, noteikts - 2020.gada 3.decembris; tarifiem, kas norādīti šā lēmuma 5.2.apakšpunktā, spēkā stāšanās datums noteikts - 2021.gada 1.augusts.

7. Regulators, izvērtējot AS "RĪGAS SILTUMS" iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secina, ka AS "RĪGAS SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst Metodikai un ir pamatoti. Līdz ar to AS "RĪGAS SILTUMS" noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi var stāties spēkā komersanta noteiktajā laikā.

8. Regulators ir arī saņēmis AS "Rīgas siltums" 2020.gada 2.novembra iesniegumu Nr.4.4-1/4626, kurā AS "Rīgas siltums" lūdz pārbaudīt akciju sabiedrības "Latvenergo" (turpmāk - AS "Latvenergo") novembrim noteikto saražotās siltumenerģijas tarifu. Uz šī lēmuma pieņemšanas dienu konstatējams, ka AS "Latvenergo" 2020.gada 30.oktobra iesniegumā Nr.01VD00-19/1982 informē Regulatoru, ka 2020.gada novembrī siltumenerģijas divdaļīgā tarifa enerģijas komponente ražotnei TEC-1 tiek noteikta 30,04 EUR/MWh apmērā un ražotnei TEC-2 - 31,63 EUR/MWh apmērā, kas saskaņā ar Regulatora 2017.gada 4.septembra lēmumā Nr.100 "Par akciju sabiedrības "Latvenergo" ražotnēs TEC-1 un TEC-2 saražotās siltumenerģijas tarifu piemērošanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 178.nr.) noteikto kārtību atbilst dabasgāzes cenām 22,40 EUR/MWh ražotnei TEC-1 un 23,08 EUR/MWh ražotnei TEC-2. AS "Latvenergo" 2020.gada oktobrī siltumenerģijas divdaļīgā tarifa enerģijas komponenti ražotnei TEC-1 noteica 22,50 EUR/MWh apmērā, savukārt, ražotnei TEC-2 - 23,19 EUR/MWh apmērā. Ievērojot būtisko dabasgāzes izmaksu pieaugumu AS "Latvenergo" novembra tarifu aprēķinā, kā arī AS "Rīgas siltums" 2020.gada 2.novembra iesniegumu Nr.4.4-1/4626, Regulators uzsācis AS "Latvenergo" saražotās siltumenerģijas tarifā iekļauto dabasgāzes izmaksu ekonomiskās pamatotības izvērtēšanu.

9. AS "Rīgas siltums" siltumenerģijas iepirkuma cenas prognoze, kas izmantota šajā lēmumā vērtēto AS "Rīgas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinos, nesasniedz AS "Latvenergo" novembrim noteiktos saražotās siltumenerģijas tarifus, vienlaikus, ja izvērtēšanas rezultātā tiks konstatētas AS "Latvenergo" tarifu pamatojošo izmaksu neatbilstības, tad saskaņā ar Lēmuma Nr.118 lemjošās daļas 7.punktu secīgi radušās izmaksu starpības AS "Rīgas siltums" tiks atbilstoši iekļautas nākamo periodu AS "Rīgas siltums" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķinos.

10. Ņemot vērā konstatētos tiesiskos un faktiskos apstākļus, secināms, ka Regulatoram, lai nodrošinātu tiesisko noteiktību un skaidrību, ir nepieciešams lemt par Lēmuma Nr.117 atcelšanu un Lēmuma Nr.118 piemērošanu, nosakot, ka no 2020.gada 3.decembra Regulators atceļ Lēmumu Nr.117 un AS "RĪGAS SILTUMS" nepiemēro ar Lēmumu Nr.118 apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

11. AS "RĪGAS SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Saskaņā ar Metodikas 43.9, 43.10 un 43.11punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 9.panta otro daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo un ceturto daļu, 68.panta otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. atzīt AS "RĪGAS SILTUMS" noteikto (piedāvāto) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) (Latvijas Vēstnesis, 2020, 212.nr.):

1.1. laika posmam no 2020.gada 3.decembra līdz 2021.gada 31.jūlijam:

1.1.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,63 EUR/MWh;

1.1.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,20 EUR/MWh;

1.1.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 EUR/MWh;

1.1.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,13 EUR/MWh un neparedzētiem ieņēmumiem 1,17 EUR/MWh) 44,10 EUR/MWh;

1.2. laika posmam no 2021.gada 1.augusta:

1.2.1. siltumenerģijas ražošanas tarifs 30,63 EUR/MWh;

1.2.2. siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs 13,20 EUR/MWh;

1.2.3. siltumenerģijas tirdzniecības tarifs 1,31 EUR/MWh;

1.2.4. siltumenerģijas gala tarifs (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,13 EUR/MWh) 45,27 EUR/MWh,

un to pamatojuma atbilstību Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2010.gada 14.aprīļa lēmumam Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika";

2. atcelt no 2020.gada 3.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 10.septembra lēmumu Nr.117 "Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 176.nr.);

3. noteikt, ka no 2020.gada 3.decembra AS "RĪGAS SILTUMS" nepiemēro ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 20.jūnija lēmumu Nr.118 "Par akciju sabiedrības "RĪGAS SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 128.nr.) apstiprinātos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai AS "RĪGAS SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai Regulatora lēmumus, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu vai atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.


1 Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmums Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika"

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

23.11.2020