Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs
Ventspils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 19

Ventspilī 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 23; 2. §)
Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums"
Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

Izdarīt Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1. izteikt 3.13.10.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.13.10.4. Pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde";"

2. svītrot 3.13.10.7. apakšpunktu;

3. svītrot 3.13.10.9. un 3.13.10.10. apakšpunktu;

4. izteikt 3.14.9.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.14.9.3. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca";"

5. izteikt 3.16.7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.16.7.7. Pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests";"

6. izteikt 3.26.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.26.3. izdod rīkojumus attiecībā uz savā pakļautībā esošo Ventspils pilsētas domes Investīciju nodaļas, Projektu ieviešanas nodaļas un Pilsētas mārketinga nodaļas darbiniekiem un kontrolē to izpildi;"

7. izteikt 12.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.5. Pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" ar tās padotībā esošām izglītības iestādēm:

12.1.5.1. pamatizglītības iestādes:

1) Ventspils 1. pamatskola;

2) Ventspils 2. pamatskola;

3) Ventspils Centra sākumskola;

4) Ventspils Pārventas pamatskola;

12.1.5.2. vispārējās izglītības iestādes:

1) Ventspils Valsts 1. ģimnāzija;

2) Ventspils 2. vidusskola;

3) Ventspils 3. vidusskola;

4) Ventspils 4. vidusskola;

5) Ventspils 6. vidusskola;

12.1.5.3. pirmskolas izglītības iestādes:

1) "Bitīte";

2) "Eglīte";

3) "Margrietiņa";

4) "Pasaka";

5) "Rūķītis";

6) "Saulīte";

7) "Varavīksne";

8) "Vāverīte";

9) "Zvaigznīte";

12.1.5.4. profesionālās ievirzes izglītības iestādes:

1) Ventspils Sporta skola "Spars";

2) Ventspils Mākslas skola;

12.1.5.5. interešu izglītības iestāde – Ventspils Jaunrades nams.";

8. izteikt 12.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.6. Pašvaldības iestāde "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" ar struktūrvienībām:

12.1.6.1. Sociālo pakalpojumu nodaļa;

12.1.6.2. Atbalsta nodaļa ģimenēm ar bērniem;

12.1.6.3. Ventspils sociālās aprūpes nams "Selga".";

9. aiz 12.1.6.3. apakšpunkta svītrot vārdus "Ventspils pilsētas bāriņtiesa – Sociālā dienesta pārraudzībā, izņemot Bāriņtiesas darbību Bāriņtiesu likumā noteiktās kompetences ietvaros.";

10. papildināt noteikumus ar 12.1.8.5. un 12.1.8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.8.5. Bērnu bibliotēka;

12.1.8.6. Ārējās apkalpošanas punkts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca"."

11. izteikt 12.1.9.1.apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.9.1. H. Dorbes muzejs "Senču putekļi";"

12. papildināt noteikumus ar 12.1.9.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.9.4. Livonijas Ordeņa pils.";

13. izteikt 12.1.10.1. un 12.1.10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.10.1. Ventspils pašvaldības IT kompetenču centrs;

12.1.10.2. Ventspils pilsētas pieaugušo IKT izglītības centrs.";

14. papildināt noteikumus ar 12.1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.11. Pašvaldības iestāde "Ventspils osta";"

15. papildināt noteikumus ar 12.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.1.12. DOMES izveidotās iestādes, kas darbojas uz speciālo likumu pamata:

12.1.12.1. Ventspils pilsētas bāriņtiesa;

12.1.12.2. Ventspils vēlēšanu komisija."

16. svītrot 12.2.1. apakšpunktu;

17. izteikt 12.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.2.7. SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca";"

18. svītrot 12.2.12. un 12.2.13. apakšpunktu;

19. svītrot 12.3. un 12.4. punktu.

Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
Paskaidrojuma raksts
Ventspils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 19 "Grozījumi Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums""

Paskaidrojuma raksta sadaļa

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Ventspils pilsētas domes 2007. gada 23. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 3 "Ventspils pilsētas pašvaldības nolikums" (turpmāk – Pašvaldības nolikums) aktualizētu un precizētu tajā minēto Ventspils pilsētas pašvaldības pārvaldes struktūrā ietilpstošo iestāžu, to struktūrvienību, kā arī kapitālsabiedrību nosaukumus un uzskaitījumu, kas izriet no:

1) aktuālā 07.12.2018. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" nolikuma;

2) aktuālā Ventspils pilsētas Sociālā dienesta nolikuma, kas apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 18.07.2014. lēmumu Nr. 79 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas domes Sociālais dienests" nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu";

3) Ventspils pilsētas domes 20.05.2011. lēmuma Nr. 74 "Par piekrišanu pašvaldības SIA "Ventspils siltums" iegūt līdzdalību SIA "Ventspils ENERGO" un par pašvaldības SIA "Ventspils siltums" un SIA "Ventspils ENERGO" reorganizācijas uzsākšanu";

4) Ventspils pilsētas domes 25.09.2009. lēmuma Nr. 181 "Par SIA "Ventspils TERMO" piederošo SIA "Ventspils ENERGO" kapitāla daļu atsavināšanu" un Ventspils pilsētas domes 22.12.2009. lēmuma Nr. 236 "Par SIA "Ventspils TERMO" pamatkapitāla palielināšanu un likvidācijas procesa uzsākšanu";

5) Ventspils pilsētas domes 22.12.2009. lēmuma Nr. 233 "Par pašvaldības SIA "Ventspils slimnīca" reorganizācijas uzsākšanu";

6) aktuālā Ventspils bibliotēkas nolikuma, kas apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 24.01.2014. lēmumu Nr. 5 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils bibliotēka" nolikuma apstiprināšanu";

7) aktuālā Ventspils muzeja nolikuma, kas apstiprināts ar Ventspils pilsētas domes 19.04.2013. lēmumu Nr. 79 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils muzejs" nolikuma apstiprināšanu";

8) aktuālā 14.06.2019. Ventspils pilsētas pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" nolikuma;

9) Ventspils pilsētas domes 22.09.2009. lēmuma Nr. 169 "Par Ventspils pilsētas pašvaldības SIA "Pārventas siltums" un pašvaldības SIA "Ventspils siltums" reorganizācijas uzsākšanu";

10) 12.12.2019. izdarītajiem grozījumiem Likumā Par ostām;

11) 17.05.2018. izdarītajiem grozījumiem Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likumā;

12) Ventspils pilsētas domes 22.12.2009. lēmumu Nr. 240 "Par Ventspils pilsētas sabiedrisko pakalpojumu regulatora likvidēšanu".

2. Īss projekta satura izklāsts Ar saistošajiem noteikumiem Pašvaldības nolikumā tiek:

1) aktualizēts pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Izglītības pārvalde" nosaukums, kā arī tās padotībā esošo izglītības iestāžu nosaukumi un uzskaitījums;

2) aktualizēts pašvaldības iestādes "Ventspils pilsētas Sociālais dienests" nosaukums un tās struktūrvienību nosaukumi;

3) aktualizēts pašvaldības iestādes "Ventspils bibliotēka" struktūrvienību uzskaitījums;

4) aktualizēts pašvaldības iestādes "Ventspils muzejs" struktūrvienību uzskaitījums;

5) aktualizēti pašvaldības iestādes "Ventspils Digitālais centrs" struktūrvienību nosaukumi;

6) aktualizēta Pilsētas mārketinga nodaļas darba organizācija;

7) papildināts Ventspils pilsētas pašvaldības iestāžu uzskaitījums ar pašvaldības iestādi "Ventspils osta" un Ventspils pilsētas vēlēšanu komisiju;

8) no kapitālsabiedrību, kurās Ventspils pašvaldībai atsevišķi vai kopumā pieder ne mazāk kā 50 % kapitāldaļu, uzskaitījuma, svītrotas SIA "Ventspils ENERGO"; SIA "Ventspils TERMO", pašvaldības SIA "Pārventas siltums" un aktualizēts SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" nosaukums.

3. Informācija par plānoto ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes uz pašvaldības budžetu.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām

procedūrām

Nav ietekmes. Dokumentu projekts skatīts Ventspils pilsētas domes Likumības komisijā 22.10.2020. un Ventspils pilsētas domes Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā 16.11.2020.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas.
Ventspils pilsētas domes priekšsēdētāja
1. vietnieks infrastruktūras jautājumos J. Vītoliņš
21.11.2020