Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 4

Rīgā 2020. gada 12. novembrī (prot. Nr. 5, 2. §)

Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta 1.1, trešo un ceturto daļu

1. Izdarīt Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 20) šādus grozījumus:

1.1. izteikt saistošo noteikumu izdošanas tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta 1.1, trešo un ceturto daļu";

1.2. aizstāt 3.15. apakšpunkta ailē "Kategorija" vārdus "sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un" ar vārdu "tās";

1.3. svītrot 3.16. apakšpunkta ailē "Kategorija" vārdus "sabiedrībai tās ir pieejamas no publiskās ārtelpas un";

1.4. svītrot 3.17. apakšpunkta ailē "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" 2. punktu;

1.5. svītrot 3.18. apakšpunkta ailē "Kategorija" vārdus "ja sabiedrībai šīs ēkas ir pieejamas no publiskās ārtelpas";

1.6. izteikt 3.20. un 3.21. apakšpunktu šādā redakcijā:

3.20. pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā 90 % 1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. dzīvojamās mājas neatkarīgi no tā, vai tās ir vai nav sadalītas dzīvokļa īpašumos;

1.2. dzīvojamo māju daļas;

1.3. telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana;

1.4. telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas).

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

3.21. pašvaldības kapitālsabiedrībām, kuras nodarbojas ar zooloģiska un ekoloģiska rakstura zināšanu sniegšanu iedzīvotājiem, par to īpašumā, valdījumā vai lietošanā esošo nekustamo īpašumu 90 % 1. Objekti, par kuriem piešķir atvieglojumu:

1.1. ēkas;

1.2. zeme.

2. Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.

3. Atvieglojumu piešķiršanas periods sākas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad nekustamais īpašums atbilst atvieglojumu piešķiršanas nosacījumiem, un izbeidzas ar nākamo kalendāro mēnesi pēc tam, kad zudis atvieglojumu piešķiršanas pamats.

1.7. izteikt 3.23. apakšpunkta ailes "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Par nedzīvojamām ēkām, telpu grupām dzīvojamajās ēkās, kuru lietošanas veids nav dzīvošana, kā arī par šiem objektiem piekritīgo zemi Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz personas iesniegumu, kas iesniegts līdz taksācijas gada 15. decembrim. Par pārējiem objektiem Pārvalde piešķir atvieglojumus, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par nekustamā īpašuma atbilstību šo saistošo noteikumu nosacījumiem.";

1.8. svītrot 11. punktu;

1.9. svītrot 2. pielikumā vārdus "sabiedrībai ir pieejama no publiskās ārtelpas un";

1.10. svītrot 3. un 4. pielikumā vārdus "ir sabiedrībai pieejama no publiskās ārtelpas un".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 12. novembra saistošajiem noteikumiem Nr. 4 "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošajos noteikumos Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā"" (turpmāk - saistošie noteikumi) tiek svītrots Rīgas domes 2019. gada 18. decembra saistošo noteikumu Nr. 111 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Rīgā" (turpmāk - saistošie noteikumi Nr. 111) 3.17. apakšpunkta ailes "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" 2. punkts, kas paredz atvieglojuma apmēra ierobežojumu - 5000 euro personai par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācija. Tāpat ar saistošajiem noteikumiem tiek svītrots saistošo noteikumu Nr. 111 11. punkts, kurā noteiks, ka piešķirto atvieglojumu apmērs vienai juridiskai personai taksācijas gadā nedrīkst pārsniegt 10 000 euro.

Ar pārējiem saistošo noteikumu punktiem tiek veikti tehniski grozījumi, kas precizē saistošo noteikumu Nr. 111 piemērošanu.

Paredzēts, ka saistošie noteikumi stāsies spēkā 2021. gada 1. janvārī.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

1. Lai tiktu izpildīts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas 2020. gada 23. janvāra atzinums, ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts jaunā redakcijā saistošo noteikumu Nr. 111 izdošanas tiesiskais pamatojums.

2. Praksē konstatēts, ka attiecībā uz vēsturiskajā apbūvē ietilpstošajām ēkām un valsts aizsargājamiem kultūras pieminekļiem ir grūtības kontrolēt, vai tie ir sabiedrībai pieejami no publiskās ārtelpas, turklāt nav vienotas izpratnes par vārdu "ir pieejami no publiskās ārtelpas" nozīmi. Ņemot vērā minēto, nepieciešams visā saistošo noteikumu Nr. 111 tekstā svītrot nosacījumu, ka ēkas, kuras minētas saistošo noteikumu Nr. 111 3.15., 3.16., 3.18. apakšpunktā, sabiedrībai ir pieejamas no publiskās ārtelpas.

3. Saistošo noteikumu Nr. 111 3.17. apakšpunkta ailes "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" 2. punktā noteikts, ka personai par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācija, atvieglojuma apmēra ierobežojums ir 5000 euro. Lai atbalstītu sabiedriskā labuma organizāciju darbību un attīstību, nepieciešams atcelt atvieglojuma apmēra ierobežojumu - 5000 euro personai par nekustamo īpašumu, kuru pastāvīgi un tikai savām vajadzībām lieto sabiedriskā labuma organizācija.

4. Saistošo noteikumu Nr. 111 3.20. apakšpunktā noteikts, ka atvieglojumus piešķir pašvaldības kapitālsabiedrībām par to īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošajiem likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minētajiem objektiem, ja īres tiesības uz šiem objektiem nav nostiprinātas zemesgrāmatā. Ņemot vērā, ka likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 3. panta pirmās daļas 2. punktā minēti tikai tādi objekti kā dzīvojamās mājas un to daļas, telpu grupas nedzīvojamās ēkās, kuru lietošanas veids ir dzīvošana, kā arī telpu grupas, kuru lietošanas veids ir saistīts ar dzīvošanu (garāžas, autostāvvietas, pagrabi, noliktavas un saimniecības telpas), nepieciešams svītrot zemi no objektu loka, par kuriem piešķir atvieglojumu. Saistošo noteikumu Nr. 111 3.20. un 3.21. apakšpunkts tiek izteikti jaunā redakcijā, katram apakšpunktam ailē "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" norādot savus nosacījumus.

5. Saistošo noteikumu Nr. 111 3.23. apakšpunktā līdz šim bija paredzēts piešķirt atvieglojumus fiziskām personām par nekustamo īpašumu - mājokli, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā, pamatojoties uz personas iesniegumu. Lai samazinātu administratīvo slogu, ar saistošajiem noteikumiem tiek izteikts jaunā redakcijā saistošo noteikumu Nr. 111 3.23. apakšpunkta ailes "Atvieglojuma piešķiršanas nosacījumi un objekts, par kuru tiek piešķirti atvieglojumi" 4. punkts, nosakot, ka par dzīvojamo platību Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde piešķir atvieglojumu, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem, savukārt par pārējiem objektiem atvieglojums tiek piešķirts, pamatojoties uz personas iesniegumu.

6. Saistošo noteikumu Nr. 111 11. punkts paredz atvieglojumu apmēra ierobežojumu juridiskai personai 10 000 euro taksācijas gadā. Lai veicinātu kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu un uzņēmējdarbības attīstību, kā arī uzlabotu galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu, nepieciešams svītrot saistošo noteikumu Nr. 111 11. punktu. Minētie grozījumi veicinās pilsētas vēsturiskajā apbūvē ietilpstošo ēku un valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu restaurāciju, rekonstrukciju, kā arī motivēs ēku īpašniekus veikt fasāžu atjaunošanu un fasāžu dekoratīvā apgaismojuma izbūvi. Tāpat atvieglojuma summas ierobežojuma atcelšana veicinās iedzīvotāju ieinteresētību energoefektivitātes pasākumu veikšanā, tādējādi samazinot iedzīvotājiem uzlikto apkures izmaksu slogu par daudzdzīvokļu mājām, kurām veikta visu fasāžu siltināšana. Tādējādi atvieglojuma apmēra atcelšana veicinās ieguldījumu veikšanu savā nekustamajā īpašumā.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu.

Saistošo noteikumu ietekme, atceļot šo atvieglojumu ierobežojumu, uz pašvaldības budžetu būs aptuveni 824 000 euro, tomēr jāņem vērā, ka šāda veida ieņēmumi netiek plānoti.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Ņemot vērā, ka tiek svītrots saistošo noteikumu Nr. 111 11. punkts, kurā noteikts atvieglojuma apmēra ierobežojums 10 000 euro taksācijas gadā, saistošie noteikumi uzņēmējdarbības vidi ietekmēs pozitīvi, veicinot kultūrvēsturiski nozīmīgu ēku atjaunošanu, uzņēmējdarbības attīstību, kā arī uzlabojot galvaspilsētas kopējo vizuālo tēlu.

5. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Noteikumi atvieglo administratīvo slogu fiziskām personām, kuras saņem atvieglojumus par nekustamo īpašumu, kas atrodas Rīgas brīvostas teritorijā.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

01.01.2021